ЧНД № 381-2017

          Р Е Ш Е Н И Е   № 92

  

     гр. Видин 02.01. 2018 г.

 

                         В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично

заседание на двадесет и девети декември, през две хиляди и

          седемнадесета година, в състав:

         Председател: И.И.

 

     Членове: Г.Й.

 

   Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А.   и в присъствието на прокурора М.К., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. частно наказателно дело № 381 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

                Производството по делото е по чл.44 ал.1 и следващите от Закона за Европейската екстрадиция и заповед за арест.

 

Делото е образувано по искане на Окръжна прокуратура - Видин за образуване на производство по смисъла на чл.44 ал.1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, и насрочване на съдебно заседание за разглеждане на Европейска заповед за арест по отношение на лицето Л. М.-К., роден на *** ***, с местожителство ***, Република Румъния, румънски гражданин, с персонален код №****** л.к.серия **, №***, за който има издадена Европейска заповед за арест от 12.12.2017г., издадена от властите на Република Румъния чрез системата на ШИС, видно от която Л.М.- К. се издирва за извършени четири престъпления, за което има издадена присъда №144/21.06.2017г. по дело №461/332/2017г. на съд Вънжу Маре, област Мехединци, която е влязла в сила с решение №1797/20.11.2017г. на Апелативен съд – Крайова, област Долж, с която му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и седем месеца. Издадена е заповед за изпълнение на присъдата с „лишаване от свобода“ №182/20.111.2017година.

С присъда №144/21.06.2017г. по дело №461/332/2017г. на съд Вънжу Маре, област Мехединци, влязла в сила с решение №1797/20.11.2017г. на Апелативен съд – Крайова, област Долж, с която му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и седем месеца за извършени четири престъпления – две престъпления, извършени на 09.11.2016г. - управление на моторно превозно средство без да има свидетелство за управление и управление на моторно превозно средство с алкохолна абсорбация от 1,65гр./л, съответно 1,5гр. чист алкохол в кръвта; и две престъпления, извършени на 03.09.2014г. - управление на моторно превозно средство с алкохолна абсорбация от 2.20гр./л, съответно 2.00гр. чист алкохол в кръвта и управление на моторно превозно средство без да има свидетелство за управление – престъпления по чл.335, ал.1 и чл.336, ал.1 от Наказателния кодекс на Република Румъния, които деяния отговарят на престъпления по чл.343б и чл.343в, съгласно Наказателния кодекс на Република България, и е наказуемо с „лишаване от свобода“ до две години. Налице са условията на чл.36, ал.1 от ЗЕЕЗА.

          Европейската заповед за арест е придружена с превод на български език, съобразно разпоредбата на чл.37 т.3 от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините, визирани в разпоредбата на чл.38а от ЗЕЕЗА.

          В съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура град Видин претендира, Л.М.- К. да бъде предаден на румънските власти, като бъде екстрадиран в Република Румъния, с цел изпълнение на наложеното наказание.

         В съдебно заседание Л.М.- К., чието екстрадиране се иска, изразява съгласие за незабавна екстрадиция на румънските власти. Защитата на исканото лице потвърждава съгласието му доброволно да бъде екстрадиран в Румъния.

 

          Окръжен съд град Видин, за да се произнесе, взе в предвид следното:

Исканото лице е Л.М.- К., роден на *** ***, с местожителство ***, Република Румъния, румънски гражданин, с персонален код №*****, л.к.серия ****, №****. За него има издадена Европейска заповед за арест от 12.12.2017г., издадена от властите на Република Румъния чрез системата на ШИС, видно от която Л.М.- К. се издирва за извършени четири умишлени престъпления от общ характер, за което има издадена присъда №144/21.06.2017г. по дело №461/332/2017г. на съд Вънжу Маре, област Мехединци, която е влязла в сила с решение №1797/20.11.2017г. на Апелативен съд – Крайова, област Долж, с която му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и седем месеца. Издадена е заповед а изпълнение на присъдата с „лишаване от свобода“ №182/20.111.2017година.

Исканото лице е задържано за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице на МВР от 22.12.2017година в 09.00 часа, а с Постановление на Окръжна прокуратура – Видин от 23.12.2017година е задържан в РС“ИН“ Сектор Арести-Видин за срок от 72часа, считано от 09.00часа на 23.12.2017година до довеждането му пред Окръжен съд – Видин за разглеждане на искане за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража“. С протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 24.12.2017година по частно наказателно дело №379/2017година по описа на Окръжен съд – Видин, по отношение на исканото лице Л.М.- К. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

          Европейската заповед за арест е издадена в писмена форма от компетентен орган - съд във Вънжу Маре и Апелативен съд – Крайова – Република Румъния и съдържа всички реквизити на чл.37, ал.1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

          Заповедта за арест, цитирана по-горе, е издадена срещу румънски гражданин, с цел изпълнение на наказанието, наложено му от румънски съд с влязла в сила присъда, което е подробно посочено в самата заповед, а именно – за това, че на 03.09.2014г. и на 09.11.2016година исканото лице извършило общо четири престъпления от общ характер - престъпления по чл.335, ал.1 и чл.336, ал.1 от Наказателния кодекс на Република Румъния, които деяния отговарят на престъпления по чл.343б и чл.343в, съгласно Наказателния кодекс на Република България.

          В съдебно заседание исканото лице Л.М.- К. изрази категоричното си съгласие да бъде колкото се може по-бързо предаден на румънските власти, като същият дори доброволно е искал да се предаде на същите.

          При това положение, настоящият състав на Окръжен съд Видин намира, че са налице положителните предпоставки за изпълнение на Европейската заповед за арест, по отношение на румънският гражданин Л.М.- К., понеже са налице условията на чл.36 и чл.41 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

          Не са налице основанията за отказ да се изпълни Европейската заповед за арест по смисъла на чл.39 и чл.40 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

 

          Предвид горните съображения, ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, на основание чл.44 ал.7 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест,

                                          Р       Е       Ш       И     :

 

          ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕТО на румънския гражданин Л.М.-К. /LUNGOCI MIHDITA-CATALIN/, роден на *** ***, с местожителство ***, Република Румъния, румънски гражданин, с персонален код №*****, л.к.серия *****, №****, искано лице по Европейска заповед за арест от 12.12.2017г., издадена от властите на Република Румъния чрез системата на ШИС, видно от която Л.М.- К. се издирва за извършени умишлени четири престъпления от общ характер, за което има издадена присъда №144/21.06.2017г. по дело №461/332/2017г. на съд Вънжу Маре, област Мехединци, която е влязла в сила с решение №1797/20.11.2017г. на Апелативен съд – Крайова, област Долж, с която му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и седем месец и издадена заповед за изпълнение на присъдата с „лишаване от свобода“ №182/20.111.2017година.

          ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „задържане под стража”, по отношение на Л.М.-К./LUNGOCI MIHDITA-CATALIN/, с персонален код №*****, който е румънски гражданин, с местожителство ***, Република Румъния, взета с протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 24.12.2017година по частно наказателно дело №379/2017година по описа на Окръжен съд – Видин, до фактическото му предаване на румънските власти.

Решението е окончателно.    

Заверен препис от решението незабавно да се изпрати на съд Вънжу Маре, област Мехединци, Република Румъния, след влизането му в сила.

          Преписи от влязлото в сила решение да се изпратят на Върховна касационна прокуратура и на Министерството на правосъдието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                             2.