ТД № 56-2019

Определение по Търговско дело 56/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №92

 

гр.В. 12.08.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

                Видинският   Окръжен  Съд - търговско   отделение   в   закрито

заседание  проведено на   дванадесети август  две хиляди и деветнадесета година в   състав:    

                                    

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.  

                                                            

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА И.  търговско дело №56 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството   по   делото   е   по   чл.25 ал.4 от ЗТР.

       Образувано   е   по   жалба   на   П. К. „У.“-Б. ,ЕИК..,седалище   и   адрес   на   управление   гр.Б.   обл.В. ул… представлявана   от   председателя   и   В.   Б. Ц. против отказа   на   длъжностното   лице   към АВ-ТР   под   №20180706123824-2 /31.07.2019 г. Изложени   са   съображения   за   незаконосъобразност   на   атакувания   отказ ,като     се   иска   същия   да   бъде   отменен,като   се   задължи АВ-ТР да   впише   годишния   финансов   отчет   на   П. К. „У.“-Б. обл.В.   ,тъй   като съгласно   чл.35   от   Закона   за   кооперациите   не   се   изисква   внасяне   на   държавна такса   за   обявяване   на   годишните   счетоводни отчети.

     ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД ,като   прецени   материалите   по делото   и   инвокираните   оплаквания     в     жалбата - прие   за   установено следното :

     Жалбата   е   подадена   от   лице   с   право   и   интерес да  иска отмяна   на    отказ     да   бъде   вписан и   обявен  годишен  финансов   отчет   на кооперация   в   АП-ТР   в   законоустановения   7/седем/   дневен   срок   по чл.25 ал.1 от   ЗТРРЮЛНЦ   -поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

       Разгледана   по   същество   същата     е     и   ОСНОВАТЕЛНА .

       Със   Заявление   с вх.№20180706123824 от 06.07.2018г.,подадено от   жалбоподателя   в   качеството   му   на   законен представител   на П. к. “У.“ –Б. обл.В. с ЕИК…   е поискано   обявяване   на   Годишния   финансов   отчет   по партидата   на   кооперацията .

       Длъжностното   лице   е   приело ,че   подаденото заявление е нередовно ,като   е   указало   да   бъде   представена   квитанция   за   платена   държавна   такса   в   обявяване   на   ГФО   в размер   на 40/четиридесет / лева ,както   и   да   се   представи   и     протокол   на УС   на К.   с  взето   решение   за   свикване   на ОС     и   дневния ред на  същото .Указало   е ,че настоящите  следва   да   се представят   със Заявление   Ж1  в законовия срок ,в едно с Декларация   по чл.13 ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ .

       Заявителят   и   жалбоподател  по делото  е     представил   указаното, но   не  е   представил   квитанция   за   заплатена   държавна   такса ,а  записка ,че   съгласно   чл.35   от   Закона   за   кооперациите за това ,че   кооперациите   се освобождават   от   всякакви   такси   във   връзка   с   тяхното   учредяване ,преустройство   ,прекратяване   и   ликвидация.

       С ОТКАЗ   с №20180706123824-2/31.07.2019г. длъжностно лице   към   АВ-ТР   е   отказано   вписване   и   обявяване   на   Годишния   финансов   отчет   на   посочената   по горе   кооперация,с     мотиви   ,че   не   е представена квитанция   за   заплатена   държавна   такса   за обявяване   на ГФО ,като   представянето   на финансовия    отчет  за   обявяване   в търговския   регистър   НЕ   Е   ВКЛЮЧЕНО В ИЗЧЕРТАПАТЕЛНО ИЗБРОЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

       Отказът   е   изцяло   НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

       Съдът     счита ,че   съгласно    чл.35 от Закона   за кооперациите -  кооперациите   се   освобождават   от   внасянето   на   всякакви   държавни   такси   при тяхното учредяване ,преустройство ,прекратяване   и   ликвидация.Действително в   цитираната   законова   разпоредба   не   е   посочено   изрично освобождаване   от   държавна   такса     при   обявяване   на ГФО,но   принципното   законово   разрешение   е   ,че с цел   финансово облекчаване   на  дейността   на   кооперациите   те   следва   да   бъдат освободени   от   всякакви   държавни   такси   във   връзка   с вписването   на   учредяването им ,промените   в   обстоятелствата и прекратяването им.По   пътя   на   тълкуването   на   разпоредбата следва   да   се   направи   извода,че   всякакви вписвания   и     обявявания   в   регистъра   по заявления   на     кооперации   следва   да   се извършват без  внасянето на дължавна такса .

     В   тази   насока   е   налице   и   многобройна   и   еднопосочна   съдебна   практика   ,която   не   е   взета   в   предвид   от   длъжностното лице   по регистрацията   при   отказа   посочен   по горе.

     ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира,че   при   това   положение следва   да   отмени   обжалвания   отказ   на длъжностното лице от Агенцията   по вписванията   и следва   да   даде   задължителни   указания за обявяването   на   ГФО   по   партидата   на   кооперацията -жалбоподател.

       По   изложените   съоображения и на основание   чл.25 ал.3 от ЗТР ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД


                                           Р        Е       Ш       И  :

 

       ОТМЕНЯ   КАТО   НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН   отказ №20180706123824-2/ 31.07.2019 г. на   длъжностното   лице   към АВ-ТР   постановен по   Заявление

вх.№20180706123824 от 06.07.2018г. подадено   от  П. К. „У. –Б. ,ЕИК.. със седалище   и   адрес   на   управление   гр.Б. обл.В. ул.. представлявана   от   председателя   и   В.   Б. Ц.   за   обявяване   на   ГФО   на   кооперацията .

     ЗАДЪЛЖАВА   Агенцията   по   вписвания да   извърши исканото обявяване   по   партидата   на   кооперацията .

     Решението   не   подлежи   на   обжалване.

     Препис   от   същото   да   се   изпрати   на Атгенция   по   вписвания за сведения   и   изпълнение.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: