ЧГРД № 186-2019

Определение по Гражданско дело 186/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-73

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на осми август

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                                                   ЧЛЕНОВЕ:1

При секретаря                                                                 и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С.   гр . дело № 186 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е почл.7,пар.1 от Регламент /ЕО/ № 1896 /2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане.

Образувано е по молба на „Т. 999“ ООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.В. ж.к… против дружество с ограничена отговорност Cakir International GmbH,UST-ID: DE251782953,с адрес: Josef Eicher Strase 10,пощенски код:60437,град Frankfurt am Main,Deutschland.

Съдът с Разпореждане от 27.05.2019г. е разпоредил да се издаде европейска заповед за плащане на молителя „Т. 999“ ООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.В. ж.к. против дружество с ограничена отговорност Cakir International GmbH,UST-ID: DE251782953,с адрес: Josef Eicher Strase 10,пощенски код:60437,град Frankfurt am Main,Deutschland за сумата от 2500/ две хиляди и петстотин / ЕВРО, представляваща неизплатена сума по договор за услуга за транспорт, превоз на товар- с общо бруто тегло 18 000 кг. От А.,Г. до С.,66115,ФР Г.,, по ф-ра № 0000006768 от 13.02.2019 г.,извършен въз основа на оферта за транспорт в електронна борса ТIMOKOM,по заявка за транспорт №190034 от 28.01.2019г. с място на изпълнение гр. С.,66115,ФР Г. ведно с 5% лихва върху главницата, считано от 13.04.2019 г. до окончателното изплащане и за сумата от 40 лева ДТ за образуване на производство пред съда по издаване на европейска заповед за плащане.

Указано е заповедта да се връчи съгласно- Приложение V, Формуляр Д към Регламент /ЕО/ № 1896/2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане на ответника по реда на чл.13,14 и 15 от Регламента или по реда на ГПК,както и ответникът да се уведоми за стоящите пред него възможности , уредени в чл.12, параграф 3 и 4 от Регламент /ЕО/№1896/2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане и за възможността, че може да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане до съда по произход, в 30 дневен срок, като използва формуляр Е, приложение VІ от Регламента.

При спазване указания ред за връчване книжата на ответника първото съобщение се е върнало с отбелязване като основание за невръчване на документ-„неизвестен адрес“, а второто отново е върнато като невръчено в цялост като са върнати и изпратените от ВОС документи.

Поради невъзможност европейска заповед за плащане да се връчи на ответника не може да се задвижи процедурата по изпълнение на самата заповед за плащане,поради което същата следва да бъде обезсилена и производството по делото прекратено,за което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА европейска заповед за плащане ,издадена с Разпореждане №38 от 27.05.2019г. по ч.гр.д. №186/2019г. на ВОС в полза на молителя „Т. 999“ ООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.В. ж.к.. против дружество с ограничена отговорност Cakir International GmbH,UST-ID: DE251782953,с адрес: Josef Eicher Strase 10,пощенски код:60437,град Frankfurt am Main,Deutschland за сумата от 2500/ две хиляди и петстотин / ЕВРО, представляваща неизплатена сума по договор за услуга за транспорт, превоз на товар- с общо бруто тегло 18 000 кг. От А.,Г. до С..,66115,ФР Г.,, по ф-ра № 0000006768 от 13.02.2019 г.,извършен въз основа на оферта за транспорт в електронна борса ТIMOKOM,по заявка за транспорт №190034 от 28.01.2019г. с място на изпълнение гр. С.,66115,ФР Г., ведно с 5% лихва върху главницата, считано от 13.04.2019 г. до окончателното изплащане и за сумата от 40 лева ДТ за образуване на производство пред съда по издаване на европейска заповед за плащане.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№186/2019г. на Видински окръжен съд .

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя .

                                                

                                               Окръжен съдия: