ВАНД № 113-2019

Решение по Наказателно дело 113/2019г.

РЕШЕНИЕ№67

гр. Видин 19.07. 2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното

заседание на единадесети юли

през две хиляди и деветнадесета година в състав :

Председател: ЛЮЛИН ЛОЗАНОВ

Членове: ВЛАДИМИР СТОЯНОВ РОСЕНКА ДЕНОВА

при секретаря ... А. Ангелова                         и в присъствието на

прокурора ... М. Костов .... като разгледа докладваното от СЪДИЯТА СТОЯНОВ ВАНД д. № 113 по описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба на Е.Р.Е. *** против Решение № 143 / 2019 г. на Районен съд - Видин, постановено по НАХ д. № 115 /2019 г. по описа на същия съд.

В жалбата се развиват съображения, че обжалваното Решение е незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила.

Иска се Решението да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което жалбоподателят да бъде признат за невинен по повдигнатото срещу него обвинение.

Жалбоподателят заяви в съдебно заседение, че иска Решението да бъде отменено.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин в съдебно заседание заяви, че Решението следва да бъде потвърдено.

Обвинението е по чл. 343 ал. 1 б. „а" вр. чл. 342 ал. 1 от НК. Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и след като извърши служебна

проверка на Решението в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК намира, че въззивната жалба е неоснователна, а Решението на Видински районен съд следва да бъде потвърдено с оглед на следното:

Депозираната въззивна жалба е допустима - подадена е в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и срещу обжалваем акт.

С атакуваното Решение Районен съд - Видин е признал жалбоподателя Е. за виновен по чл. 343 ал. 1 б. „а" вр. чл.342 ал. 1 от

 

 

 

НК и на основание чл.78а от НК го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил административно наказание „глоба" в размер на 1000 лева и на основание чл. 343г вр. чл. 37 ал.1 т.7 от НК го е лишил от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, като ги е преценил поотделно и в съвкупност. Фактическите положения, които са приети за установени се доказват по несъмнен начин. По делото са изяснени обстоятелствата свързани с повдигнатото обвинение, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи процесуалните права на страните.

Оплакванията в жалбата са неоснователни.

С оглед на събраните на досъдебното производство и във фазата на съдебното следствие доказателства по делото е безспорно установено, че на 26.01.2018 г. в гр. Видин жалбоподателят Е. е управлявал л.а. „******" с per. ******, който е бил собственост на сестра му Д.. Е., като се е движел по ул."*********" в посока от ****** към сградата на ********.

Когато приближил кръстовището на ул."*******" с ул. „********" и ул."********", където има светофар не съобразил движението си с включената жълта светлина и не намалил скоростта на управляваното от него МПС.

В конкретния казус той би трябвало категорично да спре автомобила, тъй като от регулираното със светофар кръстовище при включена жълта светлина се изтеглял л.а. „********", който бил навлязъл на зелена светлина.

Е. не намалил скоростта на „**********" и навлязъл в кръстовището на включена жълта светлина на светофарната уредба със скорост 51 км/ч., тоест над разрешената скорост от 50 км/ч за населени места.Последвал сблъсък между двата автомобила, при което на л.а. „******" с per. ******, собственост на „*****" ЕООД са нанесени значителни имуществени вреди в размер на 25 841,68 лева.

При управлението на автомобила Е. е нарушил разпоредбите на чл. 47 от ЗДвП, като не е изпълнил задължението си като водач на ППС приближаващо към кръстовище да се движи с такава скорост, че при необходимост да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство съгласно чл.47 от ЗДвП.

Деянието е извършено по непредпазливост, поради което и при наличие на изискуемите се в чл. 78а от НК предпоставки, ВРС е освободил Е. от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „глоба" в минимален размер.

Въззивната инстанция не споделя аргументите на защитата, че няма настъпили вредни последици, тъй като застрахователите са покрили щетите.

В тази насока следва да се отбележи, че щетите са били вече причинени, когато застрахователят е изплатил обезщетението. Поради това въззивният съд приема, че щетите са били реално причинени.

С оглед установената фактическа обстановка, която въззивния съд споделя, ВРС правилно е приложил закона, респ. правилно е направил

 

извод, че жалбоподателят е извършил престъплението, за което му е било повдигнато обвинение.

Фактическата обстановка, която е установена от Районния съд се възприема изцяло от въззивния съд.

В мотивите си Районният съд е извършил анализ на събраните доказателства, който категорично сочи че Е. е извършител на престъплението.

Фактическата обстановка е установена коректно и точно, като изцяло обезпечава разкриването на обективната истина по делото.

С оглед на това въззивната инстанция намира, че основавайки се на правилно изяснена фактическа обстановка Районният съд е постановил обосновано от фактическа страна Решение.

С оглед горните съображения въззивната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваното Решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от НПК, Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 143 / 2019 г. на Районен съд - Видин, постановено по НАХ д. № 115 /2019 г. по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно

обжалване или протест.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ                               ЧЛЕНОВЕ 1.

 

 

                                                                                      2.

 

.