ЧНД № 373-2017

РЕШЕНИЕ № 89

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видин 19.12.2017г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на деветнадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.

Р.Д.

при участието на прокурора П.В.

и секретаря                   И.К.                                                                        като изслуша

докладваното              от съдията Л.Л..                                       ч.н.д. № 373 по описа

за 2017г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

Образувано е по искане на Окръжно управление Гмюнд /Bezirkshauptmannschaft Gmund/, Федерална Република Австрия, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, респективно решение №GDS2-V-17 5550/3 от 07.09.2017г., влязло в сила на 30.09.2017г., постановено от Окръжно управление Гмюнд /Bezirkshauptmannschaft Gmiind/, Федерална Република Австрия, с което на К.С.Л. ***, е наложена финансова санкция в размер на 400 евро.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание засегнатото лице К.С.Л., редовно призован, се яви лично и заяви, че е заплатил по чуждото решение сумата от 225 евро, като за останалите 175 евро не е бил известен от австрийските власти, поради което моли Съда да не признава чуждото решение и да не допуска изпълнението му.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което Решение е с №GDS2-V-17 5550/3 от 07.09.2017г., влязло в сила на 30.09.2017г., постановено от Окръжно управление Гмюнд /Bezirkshauptmannschaft GrnOnd/, Федерална Република Австрия и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение №GDS2-V-17 5550/3 от 07.09.2017г., влязло в сила на 30.09.2017г., постановено от Окръжно управление Гмюнд /Bezirkshauptmannschaft Gmund/, Федерална Република Австрия. Решението за налагане на финансова санкция е на държава - член на Европейския съюз -

Федерална Република Австрия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на радпоредбите за движение по пътищата, по австрийския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 - 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ".

Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице К.С.Л. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд - Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на решение №GDS2-V-17 5550/3 от 07.09.2017г., влязло в сила на 30.09.2017г., постановено от Окръжно управление Гмюнд /Bezirkshauptmannschaft Gmiind/, Федерална Република Австрия. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а)  по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б)    са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 400 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Решението е било постановено от несъдебен орган, за нарушение наказуемо съгласно законодателството на издаващата държава. Засегнатото лице е имал възможност да отнесе делото до съд с компетентност по наказателни дела. Засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице на 15.09.2017г. и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в регламентирания срок. Наложената финансова санкция е пратена частично, респ. в размер на 225 евро. Останалата часпв размер на 175 евро не е платена.

Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички

елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /EUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 07.09.2017г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 400 евро в български лева е 782,32 лева, а неизплатената част от 175 евро е 342,27 лева.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА решение №GDS2-V-17 5550/3 от 07.09.2017г., влязло в сила на 30.09.2017г., постановено от Окръжно управление Гмюнд /Bezirkshauptmannschaft Gmiind, adresse 3950 Gmund, Schremser StraBe 8/, Федерална Република Австрия, с което на К.С.Л. *** с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 400 евро, И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ САМО ОТНОСНО неизплатената част от санкцията, в размер на 175 евро с равностойност 342.27 лева.

Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от днес.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ