ВНОХД № 40-2017

           Р Е Ш Е Н И Е   №42

  

     гр. Видин 20.04.2017 г.

 

                         В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав            

в публично заседание на двадесети април, през две хиляди и шестнадесета

година, в състав:

       Председател: И. И.

 

               Членове: Л. Л.

 

            Р. Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А. и в присъствието на прокурора М. К., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. в.н.о.х.д. №40 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

 

С присъда №25, остановена на 18.01.2017г. по н.о.х.д.№678/2016г. по описа на Районен съд – Видин, подсъдимият В.Е.С., ЕГН**********,*** е признат за виновен в това, че на 23.05.2015г. в град Видин в жилище, находящо се на ул.“С. М.“№2, ет.*, ап.*,чрез използване на техническо средство – отвертка, в съучастие като съизвършител с В.М.А., ЕГН **********,***, отнел чужди движими вещи, а именно: един брой монитор марка „ -22“инча на стойност 120лева; един брой суб. буфер, марка „Тръст“ на стойност 80лева; два броя тонколони марка „Тръст“ на стойност 20лева; един брой отоплителна печка тип духалка, марка „Теси“-2000вата на стойност 10лева;един брой прахосмукачка в комплект с тръбите марка „Пролукс“-1800вата на стойност 60лева; един брой мрежови адаптер марка „   „в комплект с .кабел и СД диск за инсталиране на стойност 10 лева, всички вещи са на обща стойност 300лева, от владението и собствеността на Д. В. Б. от град Видин, без нейно съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.2 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание същите текстове съдът го е о съдил и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изтърпяване за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата присъда, подсъдимият В.М.А., ЕГН **********,*** е признат за виновен в това, че на 23.05.2015г. в град Видин в жилище, находящо се на ул.“С. М.“№*, ет.*, ап.*,чрез използване на техническо средсство – отвертка, в съучастие като съизвършител с В.Е.С.,*** отнел чужди движими вещи, а именно: един брой монитор марка „ -22“инча на стойност 120лева; един брой суб. буфер, марка „Тръст“ на стойност 80лева; два броя тонколони марка „Тръст“ на стойност 20лева; един брой отоплителна печка тип духалка, марка „Теси“-2000вата на стойност 10лева;един брой прахосмукачка в комплект с тръбите марка „Пролукс“-1800вата на стойност 60лева; един брой мрежови адаптер марка „  „в комплект с .кабел и СД диск за инсталиране на стойност 10 лева, всички вещи са на обща стойност 300лева, от владението и собствеността на Десислава Веселинова Борисова от град Видин, без нейно съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.2 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание същите текстове съдът го е о съдил и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изтърпяване за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Двамата подсъдими са осъдени солидарно да заплатят направените по досъдебното производство и по съдебното следствие разноски както следва: по сметка на ОД на МВР – Видин   112.21лева и по сметка на Районен съд – Видин 65лева.

На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК, съдът е отнел в полза на държавата намерените веществени доказателства – един брой разглобен секретен патронник ведно с два броя секретни ключа, един брой жълти на цвят гумени ръкавици и един брой кръстата отвертка, жълта на цвят.

В законоустановения срок само подсъдимият В.Е.С., чрез защитника си адвокат И.И. *** е подал въззивна жалба, в която сочи, че не е доволен от горецитираната присъда, тъй като я счита неправилна и незаконосъобразна и непочиваща на събраните по делото доказателства. Поддържа се мнение, че първоинстанционният съд не е съобразил, че повдигнатите обвинения не са доказани от обективна и субективна страна по безспорен начин, тъй като съдът лековерно е кредитирал обясненията на другия подсъдим А. и само на тези обяснения се основава обвинението за съучастие на жалбоподателя. Същевременно съдът не е съобразил, че тези обяснения на подсъдимия А. са опровергани от свидетелите В.П. и Л. М., както и от заключението на механоскопната експертиза. Относно жалбоподателя са твърди, че категорично е установено единствено предаването на една от откраднатите вещи в ЗК“Доверие“          град Видин което не следва да се приеме като доказателство, че същият е участвал и в извършването на кражбата.

          Със жалбата се иска да бъде отменена атакуваната присъда в частта относно жалбоподателя, като същият бъде оправдан, алтернативно след отменяне на присъдата делото да бъде върнато за ново разследване от Районна прокуратура – Видин.

Представителят на Окръжна прокуратура – Видин в съдебно заседание заяви, че атакуваният съдебен акт на Районен съд – Видин е правилен и законосъобразен, поради което моли да бъде потвърден, а жалбата и молбата за присъединяване бъдат оставени без уважение.

Процесуалният представител на подсъдимия В.Е.С. в съдебно заседание от своя страна поддържа жалбата като основателна, а присъдата на ВРС намира за неправилна тъй като била постановена въз основа на вторични доказателства като сочи, че присъдата почива на показанията на двама оперативни служители.

Процесуалният представител на подсъдимият В.М.А., присъединил се към жалбата на подсъдимия С. поддържа, че атакуваната присъда е неправилна и по отношение на А., тъй като не била доказана по несъмнен начин и моли да бъда отменена.

          Окръжният съд след като прецени събрания доказателствен материал, изложените оплаквания във въззивната жалба и след като извърши служебна проверка в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК, намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваната присъда правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена, поради следните съображения:

 

І. По служебната проверка:

По безспорен начин е установено, че действително на инкриминараната в обвинителния акт дата – 23.05.2015г., от жилище, находящо се в град Видин, на адрес ул.“С.М.“, ет.*, ап.* е извършена кражба на описаните в атакуваната присъда движими вещи, всички на обща стойност 300/триста/ лева, част от които вещи са намерени и иззети от заложна къща „Доверие“, намираща се в град Видин, ул.“Цар Александър II“. За така извършената кражба единият подсъдим – В.М. А. е направил признание/л.78 ДП/ , което се подкрепя и от разпитаните служители на МВР – Н. Т. В.и П. Г. С., на които не са възложени разследващи функции, присъствали са при извършения оглед на местопрестъплението и в този смисъл същите могат да бъдат свидетели съгласно разпоредбата на чл.118, ал.1, т.3 НПК. Нещо повече – този подсъдим във връзка с предаването на отверка и ръкавици е разказал подробно начина и механизма на проникване в жилището както и съучастието на подсъдимия С. в отнемането на посочените и установени движими вещи. Признанието на подсъдимият А. се подкрепя и от протокола за доброволно предаване, находящ се на л.26 от ДП, от който е видно, че същият е предал доброволно един брой отвертка със жълто-синя дръжка и метална част от около 15 см на свидетеля П. Г. С., както и един чифт гумени ръкавици със жълт цвят. Относно тях този подсъдим е дал следните обяснения в самия протокол -“При отварянето на ап.2 на ул.“ С. М.“ си бях поставил ръкавиците, а с помощта на отверката взломих входната врата на апартамента“, като собственоръчно е подписал протокола. По отношение именно на начина на взломяване на вратата на апартамент №2, признанието се подкрепя и от механоскопската експертиза, която е установила „динамични механоскопни следи, оставени от непреназначено отключващо средство“, тоест не от ключ.

Вторият подсъдим - В.Е.С. не е признал участието си в кражбата, съответно е подал въззивна жалба с подробни съображения за това,че не е доказано участието му.

Видинският окръжен съд намира за правилна установена фактическа обстановка от първоинстанционния съд, която въззивния състав възприема изцяло и приема, че от обективна и субективна страна деянието на подсъдимите А. и С. е съставомерно по така определената от първоинстанционния съд правна квалификация. Първостепенният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвокупност и фактическите положения, които са приети за установени и намират опора в тях. По делото са изяснени обстоятелствата, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да ограничават правото на защита на подсъдимите. С оглед на установената фактическа обстановка ВРС правилно е приложил закона, респ. правилно е направил извод за съставомерното поведение на подсъдимите по съставите на НК, по които са им повдигнати обвинения и е наложил справедливи наказания.

 

  1. Неоснователни са и оплакванията в жалбата:

Както посочи по-горе съдът, по делото е постъпила една въззивна жалба от подсъдимия С., а защитника на подсъдимия А. е подал молба за присъединявана към тази жалба, като в съдебно заседание се твърди, че деянието не е доказано по безспорен начин.

Оплакванията в жалбата на подсъдимия В.С. се свеждат до това, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна и непочиваща на събраните по делото доказателства. Поддържа се мнение, че първоинстанционният съд не е съобразил, че повдигнатите обвинения не са доказани от обективна и субективна страна по безспорен начин, тъй като лековерно е кредитирал обясненията на другия подсъдим А. и само на тези обяснения се основава обвинението за съучастие на жалбоподателя. Същевременно съдът не е съобразил, че тези обяснения на подсъдимия А. са опровергани от свидетелите В. П. и Л. М., както и от заключението на механоскопната експертиза. Относно жалбоподателя са твърди, че категорично е установено единствено предаването на една от откраднатите вещи в ЗК“Доверие“     град Видин което не следва да се приеме като доказателство, че същият е участвал и в извършването на кражбата.

Съдът намира така изложените оплаквания за неоснователни, поради следните съображения: на първо място, неоснователно е твърдението, че първостепенният съд е кредитирал лековерно признанията на подсъдимия А., тъй като по-горе въззивният съд подробно изложи съображения относно това, че признанието на този подсъдим се подкрепят и от останалите посочени писмени и гласни доказателства. Основното оплакване, че не е доказано участието на подсъдимият С. в кражбата, съдът намира също за неоснователно, тъй като са налице косвени доказателства за това участие, а именно – в съдебно заседание подсъдимият С. установява, че действително е ходил в дома на подсъдимия А., видял е вещите, предполагал е, че са откраднати и избирателно е посочил, че е ходил заедно в подсъдимият А. в заложната къща и въпреки това явно се е съгласил договора за прахосмукачката да бъде записан на негово име. Предполагайки, че тя е крадена вещ, излиза, че същият се е самоуличил в извършване на престъплението, а всъщност именно заради участието му в престъплението е приел договора да бъде написан на негово име.

Оплакването, че обясненията на подсъдимият А. са опровергани от показанията на свидетелите В. П. и Л. М, както и от заключението на механоскопната експертиза също е неоснователно, тъй като съдът приема точно обратното, а именно – признанието на подсъдимият А. за начина на проникване в апартамент №2, а именно – че първо опитали с отвертка, но след като не успели да отворят /л.65 от делото и л.46 ДП, приобщени/ „След като В. не успял да отвори входната врата, тогава Владимир напънал вратата с отверката в областта на езика и тя се отворила“, доказват по несъмнен начин и преценени и със заключението за откритите „динамични механоскопни следи, оставени от непреназначено отключващо средство“, тоест не от ключ, механизма на проникване в апартамента, от който са отнети движимите вещи.

Неоснователни са и твърденията на защитата на подсъдимият А., присъединили се към въззивната жалба на подсъдимия С. и доводите към нея, и конкретно твърденията в съдебно заседание пред въззивния съд, че обвинението не е доказано по несъмнен начин, тъй като от изложените по-горе съоражения, въззиният съд приема, че атакуваната присъда е правилна, законосъобразна, постановена въз основа на събраните по досъдебното производство и по съдебното следствие доказателстава.

С оглед на горните съображения, въззивната инстанция намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна. Същата е постановена в съответствие с всички събрани гласни и писмени доказателства по делото, поради което следва да бъде потвърдена, а жалбата, като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

          Водим от горното и на основание чл.334, т.6 от Наказателно процесуалния кодекс , Видинският окръжен съд

 

 

                                      Р     Е     Ш     И     :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА Присъда №25,          постановена на 18.01.2017г. по н.о.х.д.№678/2016г. по описа на Районен съд – Видин.

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                                                2.