ВНОХД № 107-2019

Решение по Наказателно дело 107/2019г.

РЕШЕНИЕ № 62

гр. Видин 19.07. 2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното заседание на девети юли

през две хиляди и деветнадесета година в състав :

Председател: Л.Л.

Членове: В.С.

Р.Д.

при секретаря ... Н. К.                                        и в присъствието на

прокурора ... М.К..... като разгледа докладваното от СЪДИЯТА С. ВНОХ д. № 107 по описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба Д.С.Б. *** с ЕГН********** против Присъда №160 / 2019 г. на Районен съд - Видин, постановена по НОХ д.№569 /2018 г. по описа на същия съд.

В жалбата се развиват съображения, че така постановената присъда е незаконосъобразна и постановена в нарушение на процесуалните правила.

Иска се присъдата да бъде отменена и да бъде постановена друга, с която подсъдимият да бъде признат за невинен по повдигнатото срещу него обвинение.

Подсъдимият заяви в съдебно заседение, че иска присъдата да бъде отменена.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин в съдебно заседание заяви, че Присъдата следва да бъде потвърдена. Обвинението е по 235 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК. Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и след като извърши служебна

проверка на присъдата в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК намира, че въззивната жалба е неоснователна, а атакуваната присъда следва да бъде потвърдена с оглед на следното:

Депозираната въззивна жалба е допустима - подадена е в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и срещу обжалваем акт.

С атакуваната присъда Районен съд - Видин е признал подсъдимия Б. за невинен по повдигнатото обвинение по чл. 235 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК за това, че сам е извършил престъплението.

Със същата Присъда ВРС е признал подсъдимия Б. за виновен по обвинението по чл. 235 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК за това, че е извършил деянието чрез посредствено извършителство.

Съдът е осъдил поде. Б. да заплати на гр. ищец С.А.К. *** обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 240 лева, ведно със законната лихва, считано от 14.12.2016 г. /деня на увреждането/ до окончателното изплащане, както и 200 лева за адвокатски хонорар.

Съдът е осъдил поде. Б. да заплати на гр. ищец И.А. *** обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 1026 лева, ведно със законната лихва, считано от 14.12.2016 г. /деня на увреждането/ до окончателното изплащане, както и 200 лева за адвокатски хонорар.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, като ги е преценил поотделно и в съвкупност. Фактическите положения, които са приети за установени се доказват по несъмнен начин. По делото са изяснени обстоятелствата свързани с повдигнатото обвинение, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи процесуалните права на страните.

Оплакванията в жалбата са неоснователни.

С оглед на събраните на досъдебното производство и във фазата на съдебното следствие писмени и гласни доказателства по делото е безспорно установено, че за времето от 07.12.2016 г. до 14.12.2016 г. поде. Б. в землището на с. М., обл. Видин с няколко отделни деяния, в условията на продължавано престъпление в местността „Билото" при условията на посредствено извършителство като въвел в заблуждение Л. Д. Л., С. Д. Д.,

Р. М.П. и Р. Ц.Я. - всички от гр. Г., извършил сеч на дърва от горския фонд на обща стойност 4 614 лева. Посочените лица били въведени в заблуждение, че подсъдимия Б. има необходимите документи, които му позволяват да извършва сеч на дърва от горския фонд. В действителност той не е имал редовно писмено позволително да извършва това.

Престъплението е извършено с няколко отделни деяния, които поотделно осъществяват състава на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Престъплението се доказва от показанията на свидетелите Л.Д. Л., С. Д. Д., Р. М. П., Р. Ц. Я., В. И. В.М. В. И., И. В. М., С. Т. Й., П. К. П., Г. А.Т. и от заключението на вещите лица Т.И. Ц.и В. С. М..

Съдът правилно е преценил, че подсъдимият не е извършил сам деянието, за което му е било повдигнато обвинение и го е оправдал.

От друга страна ВРС правилно е приел, че подсъдимият е извършил деянието при посредствено извършителство - чрез въвеждане в заблуждение на посочените по-горе свидетели Л. Д. Л., С.Д.Д., Р. М. П.и Р. Ц. Я. от гр. Г., като ги е наел срещу заплащане да отсекат инкриминираните дърва и им е заплатил за свършената работа, но ги е заблудил че има редовно писмено позволително да извършва сеч от горския фонд.

Подсъдимият не е дал обяснения в съдебна фаза.

Фактическата обстановка, която е установена от Районния съд се възприема изцяло от въззивния съд. Разпитани са всички свидетели, които имат информация за извършеното престъпление и могат да установят факти по внесеното обвинение. Писмените доказателства подкрепят и допълват установената със свидетелски показания фактическа обстановка. Те са обстойно анализирани в мотивите към Присъдата.

Районният съд е извършил анализ на събраните писмени и гласни доказателства, който категорично сочи че подсъдимият е извършител на престъплението. Събрани са достатъчно писмени

 

доказателства, които обсъдени поотделно и в съвкупност с гласните такива правилно да изяснят фактическата обстановка.

Фактическата обстановка е установена коректно и точно.

Възприетата фактическа обстановка изцяло обезпечава разкриването на обективната истина по делото.

С оглед на това въззивната инстанция намира, че основавайки се на правилно изяснена фактическа обстановка Районният съд е постановил обоснована от фактическа страна присъда.

С оглед горните съображения въззивната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

 

Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от НПК, Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 160 / 2019 г. на Районен съд - Видин.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и/или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ