Отчет за работата с натрупване 07.2019
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА с натрупване -07.2019 г.
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 Нак. Дела А2 Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над 3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Частни Фирмени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр. дела Нак. дела С1 Гр. дела Нак. дела С2 С1+С2= C3
В. Василев       19 20 14   0 0 7 0 60 51 7 58 5 0 5 63 92.06% 7.94%  
Ан. Петкова       19 23 16   0 0 2 2 62 40 4 44 5 0 5 49 89.80% 10.20%  
В. Младенова       18 21 12   0 0 1 1 53 47 2 49 6 0 6 55 89.09% 10.91%  
Д. Маринова       23 26 18   0 0 2 1 70 41 3 44 9 0 9 53 83.02% 16.98%  
Св. Стоянова       14 16 15   0 0 6 1 52 36 8 44 3 0 3 47 93.62% 6.38%  
Г. Йончев       16 21 17   0 0 9 1 64 49 10 59 6 0 6 65 90.77% 9.23%  
Ил. Илиев       1 0 1   5 13 10 5 35 1 30 31 0 3 3 34 91.18% 8.82%  
Вл. Стоянов       0 0 0   4 15 12 10 41 0 37 37 0 1 1 38 97.37% 2.63%  
Л. Лозанов       0 0 0   4 15 8 9 36 0 35 35 0 2 2 37 94.59% 5.41%  
Р. Денова       0 0 0   5 12 9 9 35 1 35 36 0 5 5 41 87.80% 12.20%  
ОБЩО       110 127 93 0 18 55 66 39 508 266 171 437 34 11 45 482 90.66% 9.34% 0