Отчет за работата 07.2019
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М. ЮЛИ 2019г.
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 НАК. ДЕЛА Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над 3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Час-тни Фир-мени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр. дела Нак. дела С1 Гр. дела Нак. дела С2 С1+С2= C3
В. Василев 5   5 5 2 3           10 5   5 1   1 6 83.33% 16.67%  
Ан. Петкова 15   15 4 4 2         2 12 10 2 12 3   3 15 80.00% 20.00%  
В. Младенова 16   16 0 3 2           5 12   12 3   3 15 80.00% 20.00%  
Д. Маринова 11   11 5 3 2       1   11 5 1 6 0   0 6 100.00% 0.00%  
Св. Стоянова 8   8 3 4 0       1 1 9 6 2 8 0   0 8 100.00% 0.00%  
Г. Йончев 7   7 1 2 2       1   6 2 1 3 0   0 3 100.00% 0.00%  
Ил. Илиев   7 7 1   1   3 2 1 1 9 1 5 6 0   0 6 100.00% 0.00%  
Вл. Стоянов   7 7         2 4 1 1 8   7 7     0 7 100.00% 0.00%  
Л. Лозанов   8 8         1 2   1 4   4 4     0 4 100.00% 0.00%  
Р. Денова   5 5           3 2 1 6   4 4     0 4 100.00% 0.00%  
ОБЩО 62 27 89 19 18 12 0 6 11 7 7 80 41 26 67 7 0 7 74 90.54% 9.46% 0