ВЧНД № 171-2019

Определение по Наказателно дело 171/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 108

В ИМЕТО НА НАРОДА

Гр.Видин, 30.07.2019 година

Окръжен съд - град Видин, в закрито заседание, проведено на тридесети юли, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д.М.

  1. Р.Д.

след като разгледа докладваното от съдията Д.частно наказателно дело №171 по описа за 2019 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от Наказателно процесуалния кодекс.

Делото е образувано по частна жалба от адвокат Н. Б. от САК, в качеството му на защитник на В.Б.К. - обвиняем по ДП №939/2018 година на РУ-МВР - Видин, против разпореждане №552 от 25.06.2019 година постановено по ч.н.д.№264/2019 година на Районен съд - Видин, с което първостепенният съд е върнал жалба с вх.№7322/21.06.2019г. от В.Б.К. подадена чрез адвокат Б., против определение от №501/06.06.2019г., постановено по ч.н.д.№264/2019г. на ВРС.

В жалбата се твърди, че атакуваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно и изключително несправедливо, тъй като се прави опит да бъдат ограничени по недопустим начин правата на неговия подзащитен, тъй като е ноторно известно, че защитника на обвиняемия има свои отделни права и задължения от тези на доверителят му.

Със жалбата се иска да бъде отменено атакуваното разпореждане, както и определението на ВРС като незаконосъобразни и неправилни и алтернативно се иска да бъде отменено единствено обжалваното разпореждане и делото бъде върнато на РС-Видин за произнасяне по същество.

Видинският окръжен съд след като разгледа частната жалба и прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на частния жалбоподател и атакувания съдебен акт, намира за установено от фактическа страна следното:

По ч.н.д.№264/2019 година на Районен съд - Видин по повод искане за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража", на обвиняемия В.Б.К. е назначен служебен защитник адвокат Г.от АК - Видин, на която за явяването НБПП със свое решение №ВД-225-5426 от 21.03.2019 година е определило възнаграждение в размер на 150/сто и петдесет/ лева. Въз основа на това решение ВРС е издало определение №501 от 06.06.2019 година, с което е осъдил обвиняемия да заплати на НБПП сумата от 150/сто и петдесет/лева.

Препис от горепосоченото определение е получен от адвокат Н. Б. на 19.06.2019година, което обстоятелство е вписано от него върху самото определение /л.35/ и подписано от него. Последвало е обжалване, като частната жалба е постъпила в съда на 24.06.2019 година в 10.28ч. с №7322/л.37/, а пощенското клеймо от София е с дата 21.06.2019 година/л.39/.

На 25.06.2019 година в закрито съдебно заседание, първостепенният съд се е произнесъл по нея, като е констатирал, че обжалваното определение е връчено лично на жалбоподателя на 13.06.2019година/л.36/, като седмодневния срок за обжалване съответно е изтекъл на 20.06.2019 година. С оглед на тази констатация, е приел, че жалбата е недопустима като просрочена и е разпоредил връщане на частната жалба.

Именно това разпореждане се обжалва по настоящото дело, като съобщението за връщане на жалбата е получено от адвокат Б.на 15.07.2019 година, а жалбата е постъпила в съда с пощенско клеймо от 22.07.2019 година.

Съдът, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прие следните правни изводи:

Частната жалба е подадена от страна в производството, която има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

Частната жалба е редовна, подадена в законоустановения срок, от лице, което има качество на страна в процеса, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна поради следните съображения:

Съдът намира за основателни съображенията изложени в частната жалба относно правата на защитника, регламентирани в чл.99, ал.1 от НПК, съгласно който освен другите описани права, е посочено изрично и правото „да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство", поради което съответно текат сроковете от датата на уведомяване на съответния защитник. В конкретния случай, на самото определение №501/06.06.2019г/л.35/ за осъждане на обвиняемия, което е било обжалвано, е отразено на ръка от адвокат Беров, че е получил препис от него на 19.06.2019 година. Което от своя страна показва, че постъпилата частна жалба срещу това определение с пощенско клеймо на плика от 21.06.2019 година не е просрочена, тъй като е подадена в срока, течащ за защитника адвокат Беров.

От гореизложените съображения, второстепенният съд намира, че така подадената жалба не в просрочие и поради това разпореждането, с което е върната жалбата е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на Районен съд - Видин за произнасяне по съществото на жалбата.

По изложените съображения и на основание чл.345 ал.1 - НПК, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане №552, постановено на 25.06.2019 година по ч.н.д.№264 по описа за 2019 година на Районен съд - Видин, с което е върната частна жалба с вх.№7322/21.06.2019г. от В.Б.К., подадена чрез адвокат Б. против определение от №501/06.06.2019г., постановено по ч.н.д.№264/2019гг. на ВРС.

ВРЪЩА делото на Районен съд - Видин, за произнасяне по съществото на жалбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ