ВНОХД № 370-2017

                                                Р Е Ш Е Н И Е №2

                                   гр.Видин 08.02.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД - наказателно   отделение в открито   съдебно заседание - проведено на единадесети януари    двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :А.   П.

 

                                                 И. И.           

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Г.   Й.

 

при  участието на   секретар А.А. и прокурора Пр.В. , след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно ОХ дело №370  от   2017 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано   по въззивна   жалба   от   Д.  И.   А. ***   с   ЕГН:********** ,чрез   адвокат   Г.   Г. *** срещу   Присъда   №598   от   21.11.2017 г. постановена   по   НОХ дело №158 от 2017 г. на   Видински    Районен Съд,   с     която    А.   е   признат   за   виновен   по обвинение   по чл.201  от   НК   във   вр. с   чл.26 ал.1 от   НК    и  е   осъден на наказание “Лишаване от свобода “ за   срок   от 6/шест/ месеца   ,като   изпълнението   му     е   отложено   на   основание   чл.66 ал.1   от     НК   за   срок от   3 /три/ години, считано   от     влизането     на   присъдата     в   законна   сила. Твърди   се   в   жалбата ,че     присъдата   е   незаконосъобразна,      необоснована и   постановена   при допуснати       съществени   процесуални    нарушения .

         Оплакванията   за   нарушение     на   материалния   закон са за това , че   не е   доказано   по   безспорен   и категоричен     начин   извършване   на   деяние   по чл.201 от НК,като   в     хода   на     производството   не   са   събрани   никакви доказателства   за   виновното поведение   на   подсъдимия.Твърди   се,че   присъдата   почива   изцяло   на  предположения,което   е      недопустимо ,тъй   като   обвинението следва   да   бъде   доказано по   безспорен и категоричен     начин.

       С жалбата   се   иска отмяна   на   присъдата   и постановяване   на   оправдателна   присъда , или  намаляване   на   размера на наложеното  наказание ,за   което се   твърди     и   това ,че то   е     завишено     по   размер . Поискано   е     и     в   случай,че   съдът   констатира   съществени   процесуални   нарушения – присъдата   да бъде отменена ,а     делото бъде   върнато   за   ново   разглеждане от друг   състав   на   Видински   Районен   Съд.

         Представителят на Окръжна Прокуратура гр.Видин е заявил в съдебното   заседание   на 11.01.2018 г.,че присъдата   е   законосъобразна ,обоснована,   при   постановяването   и   не   са   нарушени   съществени   процесуални правила   ,а    размера     на   наказанието е     правилно   определен   и   е справедлив,поради  което   присъдата   следва   да   бъде потвърдена .

       Гражданският   ищец   „ИМПУЛС“ООД - гр.Кула   обл.Видин   е   заявил   в     съдебното   заседание   на   11.01.2018г. - чрез   представителя   си,че   присъдата   е   законосъобразна,обоснована   и   при   постановяването   и   не   са   допуснати   съществени нарушения   на процесуалните правила ,поради     което   следва   да   бъде   потвърдена .

       Подсъдимият не се е   явил  лично в  съдебното   заседание   на   11.01.2018г. ,като защитникът   му   е   подържал     жалбата   - въз основа   на     която   е   образувано   производството   по   делото .

       ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД  - след като  разгледа въззивната   жалба ,събраните   по делото доказателства, атакувания   съдебен акт  и   взе в предвид  становището на страните – прие за   установено   следното :

         Въззивната   жалба  е  подадена  от надлежна страна/подсъдим   ,чрез защитника си /  по НОХ дело   №158 от 2017 г.   на   Видински  РС,с право   и   интерес да   обжалва, подлежащ на въззивно   обжалване  съдебен   акт /Осъдителна   Присъда / -в законоустановения   срок  и   е   процесуално ДОПУСТИМА .

         Разгледана   по същество е  НЕОСНОВАТЕЛНА –поради  следното :

         За   да   се   произнесе   с   Присъда №598   от   21.11.2017г. по   НОХ дело №158 от 2017г. - Видинският   Районен Съд     и     признае   подсъдимия   Д.   И. А. ***   с   ЕГН:********** - за   виновен   в   това ,че   :

         За   периода   от   31.05.2014г. до   06.02.2015г. включително   в   гр.Видин   ,в     условията     на   продължавано   престъпление   ,в     качеството     си     на   длъжностно   лице   по смисъла   на   чл.93 т.1 б „б“ от   НК   ,а   имено „пласьор   на стоки „ в   „ИМПУЛС“ООД -гр.Кула   обл.Видин   ,присвоил   чужди   движими   вещи ,на   обща     стойност   17 187.00/седемнадесет хиляди сто и осемдесет и седем/ лева, собственост     на   „ИМПУЛС“ООД - гр.Кула   обл.Видин   -представлявано   от   К.   Ц.   Б.   и   П.   Т.   Б.   от   гр.Видин   ,поверени   му   да   ги   пази     и     управлява ,а  имено :

         1.7/седем/ стека   цигари марка „Уинстън 100 мм син“ на   стойност   308.00   лева ;

         2.5/пет/ стека   цигари марка „Уинстън 100 мм червен“ на стойност   220.00   лева ;

         3.2/два/ стека цигари марка „Уинстън   84 мм   син“ на   стойност 86.00   лева ;

       4.11 /единадесет/ стека   цигари марка „Уинстън супер слим син“   на   стойност   473.00 лева;

       5.5 /пет/ стека   цигари   марка „Уинстън супер слим силвър“   на    стойност   215.00 лева ;

       6.2/два/ стека   цигари   марка „Вайсрой силвър 84 мм „на   стойност 86.00 лева ;

       7.3 /три/ стека цигари   марка „Вайсрой син 84 мм“ на стойност   129.00   лева ;

     8.2/два/ стека   цигари   марка „Вайсрой   червен 84 мм“ на стойност 86.00 лева ;

     9.6/шест/ стека цигари   марка „Вайсрой син 100 мм“ на стойност   264.00   лева ;

   10.5/пет/ стека цигари   марка „Вайсрой   червен 100 мм“ на стойност 220.00 лева ;

   11.39/тридесет и девет/ стека   цигари   марка „Карелия 100 мм синя „ на   стойност   1 716.00 лева ;

  1. 2/два/ стека цигари марка „Карелия   слим   корол“ на   стойност   94.00 лева ;

13.12/дванадесет/ стека   цигари   марка „Карелия слим“ на стойност   564.00 лева ;

14.4/четири/ стека   цигари   марка „Уинстън 84 мм червен“ на стойност 172.00 лева ;

15.0.5 /половин/ стек цигари   марка „Уинстън   Ред 100 мм 10 цигари „ на стойност   24.00 лева ;

  1. 1/един/ стек   цигари   марка „Давидов KS WHITE“ на стойност   50.00   лева ;

17.2/два/ стека   цигари   марка „Давидов Слим ONE” на стойност   108.00 лева /нова   цена/;

18.12/дванадесет/ стека   цигари   „Вайсрой син 84 мм“ на стойност   528.00 лева /нова   цена/;

19.12/дванадесет/ стека   цигари   марка   „Вайсрой червен 84 мм“ на стойност   528.00 лева ;

20.11/единадесет/ стека цигари марка „“Ротманс 100 мм син“ на стойност   506.00 лева ;

21.2/два/ стека цигари марка „Уинстън   Слим   син“ на стойност   88.00 лева ;

22.1/един/ стек   цигари марка „Ротманс 100 мм капсула“ на стойност 48.00 лева ;

23.3/три/ стека   цигари   марка „Ротманс 100 мм син „на   стойност   138.00   лева ;

24.9/девет/ стека   цигари   марка   „Ротманс 100 мм скай син“ на стойност   414.00   лева ;

25.2/два/ стека   цигари   марка „Карелия слим   синя“ на стойност 94.00 лева ;

26.10 /десет/ стека цигари марка „Карелия слим колор“ на стойност 470.00 лева ;

27.26/двадесет и шест/ стека цигари марка „Уинстън 100 мм син“   на   стойност   1170.00 лева /нова цена /;

   28.18/осемнадесет/ стека   цигари   марка „Уинстън   100 мм червен“   на   стойност   810.00 лева/нова   цена / ;

   29.4/четири/ стека   цигари   марка   „Уинстън   84 мм син“ на стойност   176.00 лева /нова цена/ ;

   30.4/четири/ стека цигари   марка „Вайсрой силвър“ на   стойност   176.00 лева ;

   31.2/два/ стека   цигари   марка   „Вайсрой син“ на стойност   88.00   лева ;

   32.3/три/ стека   цигари   марка   „Вайсрой червен 84 мм „ на стойност   132.00 лева ;

   33.3/три/ стека цигари   марка „Вайсрой   син 100 мм“ на   стойност   45.00 лева ;

   34.12/дванадесет/ стека цигари   марка „Вайсрой червен 100 мм“ на стойност   540.00   лева ;

35.1/един/ стек   цигари   марка „Вайсрой червен/10 цигари „ на стойност   46.00   лева ;

   36.1/един/ стек   цигари   марка „Лъки   страйк блу“ на стойност   48.00   лева ;

   37.14/четиринадесет/ стека   цигари   марка „Дънхил   блу 100 мм „   на   стойност   756.00 лева ;

   38.13/тринадесет/ стека   цигари   марка   „Дънхил   блек 100 мм“   на   стойност   702.00   лева ;

   39.3/три/ стека   цигари   марка „Дънхил   ред 100 мм „ на стойност 162.00 лева ;

   40.4/четири/ стека   цигари   марка   „Кемъл   100 мм филтър“ на стойност   188.00 лева ;

   41.1/един/ стек   цигари   марка „Кемъл 84 мм филтър „ на стойност   47.00 лева ;

   42.5/пет/ стека   цигари   марка „ЛД   Блу /19 цигари „ на стойност   200.00 лева ;

   43.5/пет/ стека   цигари   марка „ЛД Силвър/19 цигари „ на стойност   200.00   лева ;

   44.1/един/ стек   цигари   марка „Собрание SS лайт“ на стойност   60.00 лева ;

   45.1/един/ стек   цигари   марка   „Собрание SS пинк“ на стойност   60.00 лева ;

   46.1/един/ стек   цигари   марка   „Уинстън Блу 100мм /10 цигари   на стойност   48.00 лева ;

     47.1/един / стек цигари   марка „Давидов ONE” на стойност 54.00   лева ;

     48.10/десет/ стека цигари   марка „Давидов   голд“ на стойност   540.00 лева ;

     49.2/два/ стека   цигари   марка   „Давидов   класик“ на стойност 108.00 лева ;

     50.2/два/ стека   цигари   марка „Карелия 100 мм   бяла „ на стойност 88.00 лева ;

   51.4 /четири/ стека цигари   марка „Карелия 84 мм синя“ на   стойност   172.00 лева ;

   52.4/четири/ стека   цигари   марка „Лъки страйк   капсула“ на стойност 200.00 лева ;

   53.4 /четири/ стека   цигари   марка „Лъки   страйк ред“ на стойност 192.00 лева ;

   54.5/пет/ стека   цигари     марка „Дънхил лайт   100 мм „ на   стойност   270.00   лева ;

   55.2/два/ стека   цигари     марка   „Кемъл   84 мм филтърс“ на стойност   92.00 лева ;

   56.1/един/   стек цигари   марка   „МОРЕ Filter” на стойност   56.00   лева ;

   57.1/един/ стек   цигари   марка   „МОРЕ Whiter” на   стойност 56.00 лева ;

   58.4/четири/   стека цигари   марка „Собрание голд“ на стойност   240.00 лева ;

   59.4/четири/ стека цигари   марка „Давидов   слим   голд“   на   стойност   216.00 лева ;

   60.3/три/ стека   цигари   марка   „Давидов   слим   ONE „ на   стойност   162.00 лева ;

   61.1/един/ стек   цигари   марка   „Давидов   лайт шейп“ на стойност 47.00   лева;

   62.1/един/ стек   цигари   марка „Давидов   блек шейп“ на стойност   47.00 лева ;

   63.4/четири/ стека  цигари марка   „Кент   син“   на   стойност   208.00 лева ;

   64.4/четири/ стека   цигари   марка   „Кент силвър“ на   стойност   204.00 лева ;

   65.4/четири/ стека   цигари   марка   „Ротманс   84 мм син“ на стойност   180.00   лева ;

   66.3/три/ стека   цигари   марка   „Ротманс   слим   силвър“ на стойност   138.00 лева ;

   67.2/два/ стека   цигари   марка „Ротманс слим   блу“ на стойност   92.00   лева ;

   68.10/десет/ стека   цигари марка „Вайсрой син   100 мм“ на стойност 450.00 лева ;

   69.2/два / стека   цигари   марка   „Вайсрой син /10 цигари“ на стойност   92.00 лева –за   което   като   престъпление   по   чл.201   от   НК   във   вр. с чл.26   ал.1   от   НК ,го осъди   за   извършеното ,налагайки   му   наказание „Лишаване от свобода „   за   срок     от   6/шест/   месеца   ,като     на   основание   чл.66 ал.1 от   НК   отложи   изпълнението   на   това   наказание   за   срок от   3   години,считано   от   влизането   на     присъдата     в     законна     сила -   правилно   е   установил   фактическата   обстановка   и   правилно   е     приложил   закона .

         Съдебният му акт не страда от   пороците   изложени   във     възивната   жалба .

         По   делото   е   безспорно   установено ,че   подсъдимият   по   делото   Д.   И.   А.   с   трудов   договор   №145 от 10.10.2012 г.   е   бил     назначен     на     длъжност  „пласьор   на стоки „ в   „ИМПУЛС“ ООД - гр.Кула   обл.Видин   с   Управител   и   собственик   свидетелят   по   делото   К.   Б..Съдружник   в   посоченото по горе   дружество   е   била   и   П. Б.,като същата   е     била   и   управител. Дружеството   се   е   представлявало   от   двамата ,заедно   и   поотделно.Предмет   на   дейността   на     дружеството   е     :Покупка   на   стоки   и   други   вещи   с   цел   продажба ,продажба   на   стоки   собствено   производство ,търговия   с   цигари   и   други   дейности   незабранени  от    закона .

       Съобразно   длъжностната   характеристика   за   длъжността „Пласьор   на   стоки“ ,изпълнявана  от     подсъдимия   ,той   е   бил   със     задължение   да   приема     суми   по  заплащането   на  стоки   ,да   ги   отчита   в   счетоводството   на   дружеството   ,като   носи   отговорност   за   тях   и попълва   необходимите   за   това   документи .А.   е   отговарял   и   за   пласирането   им   до   месец   април   2015г.

       Съобразно   дейността   си   ,подсъдимия   е   следвало   и   да   разнася   с   МПС – тип „Бус“ ,собственост   на   дружеството   и     цигари   до   клиенти     на     това   дружество   в   района   на   гр.Видин ,като   за тази   цел     получавал   цигари   от   склада .Следвало   е   след   получаване   на     цигарите   и     доставянето   им   на   клиентите   на   дружеството   , впоследствие       да   отчете   получената     сума   за   тези     цигари   в     дружеството .

     С   оглед     на   организацията     на   работа , подсъдимия   е     следвало   преди   да     получи   цигарите   от   склада ,да   ги   заяви   на     служител   в     офиса   на   дружеството   по   марка     и     количество ,кога   ще   ги   вземе   и   разнесе   по обектите .Определен   за     това   служител   му     издавал   и   „стокова   разписка“   с     която   А.   отивал   и   вземал   заявените   от   него   цигари   в     съответното     количество. Случвало   се   е     в   стоковите   разписки и   да   не   се подписват ,като   дружеството имало   клиенти ,които   превеждали   по   банков    път   и   плащали   получените   цигари.Подобен   клиент     бил   „Съни Ойл“ гр.Видин ,като фактурите ,които     А.     издавал ,се   съхранявали от   него и   в     края   на   месеца     имал   задължение да   ги   представи   в офиса   на „ИМПУЛС“ООД .

       За   месец   февруари   2015г. на   свидетеля   Б. ,като   собственик   и   управител   на   посоченото   по горе   дружество   му   направило   впечатление   ,че     „Съни Ойл“гр.Видин   има   много   неплатени   фактури ,поради   което   той     се   обадил     на     главния     счетоводител   на   „Съни Ойл“ Е.   М. ,за   да   провери   това   обстоятелство ,но   същата   му   отговорила ,че   „Съни   Ойл“гр.Видин   няма   задължения   към „ИМПУЛС“ООД гр.Кула   обл.Видин .Тогава     и     били   показани     фактури с   номера :**********/31.05.2014г.,0401016955/29.12.2014г., 0401017084/05.01.2015г.,0401017882/03.02.2015г.,**********/04.02.2015г. и 0401017952/06.02.2015г.,всички   с   доставчик   „ИМПУЛС“ООД -гр.Кула   обл.Видин   и получател „Съни ойл“ гр.Видин     с     вписана   стока     цигари .Стойността   на   описаните   във     фактурите   цигари   била   17 187.00 лева. М. веднага   заявила   на   Б.,че   такива   фактури   при   тях   няма   ,а   тикива   цигари     при   тях   не   са   получавани .

         Извършена   била   проверка   за   цигарите   описани   във   фактурите ,като   количество,марка   и   стойност   и   е установено,че   цигарите   са   получени   от   подсъдимия   по делото   от „ИМПУЛС „ООД гр.Кула   със   задължение   да   ги достави   на   клиенти     на   дружеството,което   той     НЕ Е НАПРАВИЛ.Св.Б.   е   дал   показания,че   е   извикал подсъдимия ,който   му   признал   че   тези   цигари   е   продал   на   човек   непознат   за   него ,а     е     набрал     в   мобилния  касов   апарат   „ПАЛМ“ – представляващ   малък   компютър   ,че     получател   на    тези   цигари   е „Съни ойл“ гр.Видин.Подсъдимият   е   казал   на   Б.   ,че   парите от     цигарите  е   ЗАДЪРЖАЛ   ЗА   СЕБЕ СИ .Б.   е   дал показания,че   след случилото     се   е   провел     разговор   с   подсъдимия и   в присъствието   на   родителите   му,като   му   били   обещали,че   ще   му   възстановят парите   за тези цигари,но   и   до     настоящия   момент ,не   са   го   направили. За   цигарите   показания   е   дал   и   св. Н. ,който    дава подробни     показания   за   цигарите   и   за   начина   по   който   се     доставят   на   клиентите.Показания   дават и свидетелите   Д.   и   Я. ,като   по   делото   е   назначена   и   съдебно   икономическа   експертиза   с   която   са   събрани   доказателства   за     стойността   на  цигарите   и от   тази   експертиза   е   видно,че   същоте   са   на   стойност   17 187.00 лева .

       Видински Районен   Съд   правилно   е   заключил,че   от обективна   страна   деянието   извършено     от    подсъдимия   е   доказано   по     безсъмнен   начин ,както   от   обективна   така   и   от   субективна   страна .От обективна   страна   с     доказателствата   събрани   с   показанията   на   свидетелите Б.,Н. ,Д. ,М. ,назначената съдебно-графическата,съдебно-икономическата експертиза, доказателствата   събрани   със   справката   за   съдимост   на подсъдимия - по   безсъмнен   начин   се   доказва   авторството на деянието,а   именно   че   подсъдимия   е получил   посочените     цигари   и   че   не   е   отчел   сумата 17 187.00   лева   на   „ИМПУЛС“ООД гр.Кула   обл.Видин .Неоснователно   се твърди   с   въззивната   жалба,че   извършеното не   е доказано   по     безсъмнен     начин,а   присъдата   почивала   на предположения.От   доказателствата   така     събрани   и подробно     описани   в  мотивите   към   присъдата    е   видно,че   именно   подсъдимия   е   автор   на   деянието предмет   на   обвинението .От   тези доказателства   е   безспорно   установено ,че   подсъдимия   е   това   лице,получило   цигари   от   „ИМПУЛС“ООД гр.Кула обл.Видин   за   сумата от   17 187.00   лева ,но   не   отчело   тези   парични  средства   на дружеството , след   реализиране   на продажбата   на тези цигари. От доказателствата   събрани   с   посочените по горе доказателствени   средства   не   може   да   се   приеме,че   е   налице     противоречие.Едните   допълват   другите   и   взаимно   изясняват   фактическата обстановка,така   описана   правилно   по     горе,поради   което   правилно   са кредитирани   от     Видински Районен   Съд.Правилно е   изложено   и     това,че   деянието   на   подсъдимия   е   доказано    и    от     субективна   страна.

       Доказано   е     по   безсъмнен   начин   и   това ,че   деянията   извършени   от   подсъдимия   по   смисъла   на   чл.201   от   НК   са   извършени   през   непродължителен   период   от     време ,при     една   и   съща     обстановка   и   при   еднородност     на     вината ,при   което   всяко   следващо   деяние   се   е   явило   от   обективна   и   субективна   страна   продължение   на   предходното .Това дава основание   да   се   приеме ,че   извършеното   е   продължавано   престъпление   по   смисъла   на чл.26 ал.1 от НК,както   правилно   е   приел   -Видински   Районен   Съд.С оглед       на   длъжностната   му   характеристика,безспорно   е,че   подсъдимия   е   имал   качеството   на   длъжностно лице по   смисъла   на   чл.93 т.1 б „б“ от   НК.

       Тази   фактическа   обстановка   е   безспорно   установена от     първоинстанционния     съд   и   се    подкрепя   изцяло   от   Видински   Окръжен   Съд .Не   са   налице   оплакванията   във   въззивната   жалба   за     нарушение  на  материалния   закон. В   максимален   обем   присъдата   е     и   обосновано,съобразно   гореизложеното ,поради   което и   в тази     си     част     въззивната   жалба   е   неоснователна.     Размерът   на   наказанието   е правилно   определен /“Лишаване   от   свобода „ за   срок   от   6/шест/ месеца / и   с   това   наказание   ще   се  постигнат   целите   на   наказанието , с оглед специалната   и  генерална   превенции .Правилно   е   приложен и   чл.66 ал.1   от   НК ,като   подсъдимият   е   с чисто   съдебно   минало /неосъждан/ ,поради   което   е   прието - наложеното   наказание да   не   бъде   изтърпяно „ефективно „ ,а   да   бъде   отложено   изпълнението   му с изпитателен срок  от   3 /три/ години .

       Така   определеното   наказание     е     справедливо.

         При   това положение   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира   въззивната   жалба   за     неоснователна .Не   са налице   направените   с   нея   оплаквания   за   незаконосъобразност   и   необоснованост.Не   са   налице и оплакванията     за   допуснати  съществени   нарушения   на процесуалните   правила ,както и     за   това ,че   наказанието   е   завишено по  размер .

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - извърши проверка изцяло   на   присъдата на основание    чл.314 ал.1 от НК ,като я   намира     за законосъобразна и обоснована и при   постановяването и   не  са допуснати   съществени нарушения на  процесуалните правила.

       С   Присъдата   правилно   е   уважен   и     така   приетия   за   съвместно   разглеждане     в     наказателния     процес   -граждански   иск   от „ИМПУЛС“ООД гр.Кула   обл.Видин   срещу   подсъдимия   за сумата от   17187.00 лева ,като   обезщетение   за   така   причинените   с   деянието му имуществени   вреди ,в   едно   със   законната лихва от деня   на   увреждането   06.02.2015г.   до окончателното   изплащане   на   съмата ,както   и     направените   по делото   разноски   -изразходвани   за   адвокатско   възнаграждение.Искът   е   доказан   в     наказателния   процес   и   правилно   е   уважен.След   като   подсъдимият   е   получил   цигари   от   „ИМПУЛС“ООД   гр.Кула   обл.Видин   и   ги е   реализирал , е    следвало   да   отчете   в   дружеството   сумата   от 17 187.00   лева ,което   той   НЕ   Е   НАПРАВИЛ .След   като   не   е отчел   сумата   за   получените   от   него цигари /посочените по горе/,законосъобразно   и обосновано   е осъден   да възстанови   тази   сума   , заедно   със   законната лихва върху същата от   деня   на   увреждането до окончателното издължаване   на   тази   сума .Обосновано   Видински   РС   е   приел и   е   изложил   в   мотивите   си ,че   не   възприема   защитната   теза   на   подсъдимия ,че   не   е автор   на   деянието,тъй   като   от   доказателствата   събрани   в   съвкупност   и   поотделно   се   доказва   по   безсъмнен начин, че именно   той   е   автор   на   деянието - предмет   на обвинението .

         Законосъобразно   и   обосновано   подсъдимият   е   осъден   и   да   заплати     разноските   по   делото ,както и държавна такса   върху     уважения   граждански   иск.

         При     това положение   ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН   СЪД   намира ,че   следва   да   потвърди   присъдата   на   Видински   Районен   Съд .Не   са  налице   оплакванията  изложени  във   въззивната жалба   на    подсъдимия.

         С оглед   на гореизложеното и на основание чл. 338 от НПК във вр. с чл.334 т.6 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

                         Р           Е           Ш           И     :

 

         ПОТВЪРЖДАВА   ПРИСЪДА №598   от   21.11.2017 г. по НОХ дело №158  от 2017 г. на Видински    Районен Съд.

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ .

 

                                                                           1.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           2.