ГР.Д. № 406-2018

Определение по Гражданско дело 406/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 64

гр. ВИДИН, 15.07.2019г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,, в закрито заседание, проведено на петнадесети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: В.М.

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 406 по описа на ВОС за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

           

                Настоящето гражданско дело е образувано въз основа на определение на Софийски апелативен съд с № 3952 от 18.12.2018г на основание чл.23 ал.3 ГПК         .

         Образувано по искова молба от С.Г.П. ***0 държавни институции и множество ФЛ, сред които СГС, Окръжен съд-Враца, Окръжен съд-Плевен, РС-Плевен, Административен съд-София-град, Върховен административен съд, районен съд-Добрич, Окръжен съд-Добрич, съдии от посочените съдилища, ВСС, Министерство на правосъдието, Плевенска адвокатска колегия и др.

         С протокол от съдебно заседание на 22.11.2013г по грд № 1481/2013 по описа на СГС, ищцата е уточнявала факти и обстоятелства относно претендираното обезщетение.

         С определение от 21.01.2019г Видинският окръжен съд е предоставил на ищцата с правна помощ, назначил е особения представител-адв.Р.К., указал е на адвоката, че в едномесечен срок от съобщението за това, че е назначен за особен представител, следва да се срещне и уточни с ищцата 1.от какви незаконни действия, бездействия, на кои лица и органи, ищцата е претендирала вреди, вида на вредите, периодите през които се претендират,обезщетението за всяка от вредите. Следва да се изготви уточнителна молба, като в синтезиран и разбираем вид, следва да се изпълнят указанията на съда.

     След предоставянето на правна помощ, на ищцата неколкократно е продължаван срока за уточнение на фактите и обстоятелствата по исковата молба.

        С настоящата такава от 12.07.2019г са посочени 53 ма ответници, част от които се припокриват с посочените държавни институции, длъжностни и физически лица по първоначалната й претенция, като са въведени и нови такива.

       След запознаване с писмените изложенията на ищцата   съдът приема, че исковата молба е нередовна и не отговаря на изискванията по чл. 129 и следващите от ГПК.

Исковата молба и допълненията – заявления и възражения към нея не конкретизират спорните правоотношения с техният предмет, страни и съдържание. На ищцата е предоставена правна помощ, както и многократна възможност да уточни по време, вид и размер претендираните от нея имуществени и неимуществени вреди, като посочи размер за всеки един от ответниците по делото, да конкретизира щетите, които да са в пряка и непосредствена връзка с вредоносните действия или евентуалното бездействие на ответниците, да посочи конкретните действия осъществявани от ответниците, които са предизвикали заявените от ищеца щети, както и да заяви правният си интерес от водене на настоящето дело.

Видинският Окръжен съд, като взе предвид постъпилата искова молба и извършената конкретизация по отношение на същата от ищеца със заявлението си от 13.03.2006 г., както и с това от 23.08.2010 г. намира че е налице нередовна искова молба, предявена по реда на чл. 1 от ЗОДОВ.  

        Ищцата не е изпълнила конкретните указания към нея за отстраняване нередовността на исковата молба, като в конкретния случай от обстоятелствената част, както и от петитума на исковата молба и допълненията към нея не е възможно по ясен и категоричен начин да бъдат конкретизирани спорните правоотношения с техния предмет, страни, съдържание, което да определи и правната квалификация като правилна такава.

Ищцата не определи по време, вид и размер претендираните от нея имуществени и неимуществени вреди, не посочи размер за всеки един от ответниците по делото, не посочи конкретните действия или бездействия от ответниците, които са предизвикали заявените от нея вреди.

     С оглед на това, както и че иска е предявен против ненадлежни страни, същия е явява недопустим .

        Въпросът за надлежната страна в процеса е от значение за допустимостта на иска, защото процесуалната легитимация е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните и при липса съдът прекратява делото.

        

Водим от горното, ВОС :

 

           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д № 406/2018г. по описа на Видински Окръжен съд.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщението до страните пред Софийски апелативен съд.

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :