Т.Д. № 1-2018

Решение по Търговско дело 1/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 88

 

гр.В**, 19.07.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС търговска колегия в разпоредително

заседание на деветнадесети юли

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   АН** П**    

                                                            

при секретаря   В.К. ............................. и в присъствието на        прокурора   като разгледа докладваното от съдия     АН** П** търговско дело № 1 по описа за 2018   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.710 от ТЗ.

С Решение № 20 от 16.04.2018 г., постановено по т. дело № 1/2018 г., ВОС, Търговска колегия, по молба на „О* б* б*"АД и „Л** Т**"ЕООД е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността и открито производство по несъстоятелност на „В** О*"ЕООД с начална дата на неплатежоспособността 26.11.2017г. Със същото решение съдът е назначил за временен синдик Л.И..

С молба от 15.01.2019 г. Л.И.синдик“ В** О**" ЕООД, ЕИК **, е поискал да бъде освободен като синдик на посоченото дружество.

С определение от 16.01.2019 г. ВОС е освободил Л.И. „В** О**" ЕООД, ЕИК по негова писмена молба на основание чл.657,ал.1,т.1 ТЗ и е свикал събрание на кредиторите на „В** О*" ООД, ЕИК **- в несъстоятелност с дневен ред: ИЗБОР НА НОВ СИНДИК, което е обявено за непроведено.

По молба от 04.02.2019 г. представител на кредитора „Л**Т**“ЕООД, към която е представена декларация по чл.656 ,ал.1 и ал.2 ТЗ от Д.П.Ш., с искане да бъде назначен за синдик на несъстоятелното дружество „В** О*“ ЕООД. С определение от 06.02.2019 г. е назначен за постоянен синдик.

На 20.08.2018г. в ВОС е депозиран оздравителен план на “В** О*“ ЕООД/н./ предложен от синдика на „ОСТ Т**“ ЕООД.

С определение от 27.08.2018 г. ВОС е оставил без разглеждане като недопустима молбата на „ОСТ Т**“ ЕООД, с която е предложен оздравителен план на „В** О*“ ЕООД/н./.

Определението на ВОС е потвърдено с определение № 592 от 14.02.2019 г. , постановено по т.д. № 773 от 2019 г. по описа на САС.

ВКС по ч.т.д. № 1343 по описа за 2019 г. с определение от 19.06.2019 г. не е допуснал касационно обжалване.

Съгласно чл.710 от ТЗ съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план по чл. 696 или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и в случаите по чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 1 и чл. 709, ал. 1. В предвидения в чл.698,ал.1 от ТЗ едномесечен срок от обявяване на определението за одобряване на списъка за приетите вземания по делото е постъпил план за оздравяването на дружеството, който не е бил приет за разглеждане и определението е влязло в сила

            Предвид гореизложеното и на основание чл.710 от ТЗ следва да бъде постановено решение със съдържание посочено в чл.711 от ТЗ.

С оглед изложеното и доколкото е взето решение на общо събрание на кредиторите относно реда и начин за осребряване на имуществото на длъжника, не следва да се свика събрание на кредиторите с дневен ред по на чл. 677, ал. 1, т.3, т. 5, т. 6 и т. 8 от ТЗ.

По гореизложените съображения и на основание чл. 710 от ТЗ, съдът

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА в несъстоятелност „В* О*“ ЕООД, с ЕИК ** гр.В**, със седалище и адрес на управление -гр.Видин, ж.к. „В**“ бл.*, вх.*,ет.*, ап.*, представлявано от В* Б*Р*.

           ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на „В** О*“ ЕООД, с ЕИК ***, гр.Видин, със седалище и адрес на управление -гр.В**, ж.к. „Вида“ бл.**, вх.А,ет.*, ап.*, на основание  чл. 711, ал. 1, т. 1 от ТЗ.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „В** О**“ ЕООД, с ЕИК **, гр.В**, със седалище и адрес на управление -гр.В**/, ж.к. „В**“ бл.*, вх.*,ет.*, ап.*.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване правомощията на органите на „В** О**“ ЕООД, с ЕИК **, гр.В**, със седалище и адрес на управление -гр.В**, ж.к. „В**“ бл.*, вх.*,ет.*, ап.** на основание  чл. 711, ал. 1, т. 3 от ТЗ.

ПОСТАНОВЯВА ЛИШАВАНЕ на длъжника „В** О*“ ЕООД, с ЕИК ***, гр.В**, със седалище и адрес на управление -гр.В*, ж.к. „В**“ бл.*, вх.*,ет.*, ап.** от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, на основание  чл. 711, ал. 1, т. 4 от ТЗ.

ЗАДЪЛЖАВА „В* О*“ ЕООД, с ЕИК **, гр.В**, със седалище и адрес на управление -гр.В**, ж.к. „В*“ бл.*, вх.*,ет.*, ап.* на основание  чл. 711, ал. 1, т. 1 от ТЗ, при обявяване на фирмата си да прибави добавката "в несъстоятелност".

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „В** О**“ ЕООД, с ЕИК **, гр.В**, със седалище и адрес на управление -гр.В*, ж.к. „В*“ бл.**, вх.*,ет.*, ап.** на основание  чл. 711, ал. 1, т. 5 от ТЗ, като УКАЗВА синдика при извършването на действия по осребряване на имуществото да се действа с грижата на добрия търговец, като се води и от взетите решения на събрание на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

Решението подлежи на вписване и обявявяне в ТР.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7 дневен от вписването му в ТР пред САС на основание чл. 613а, ал. 1 ТЗ.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: