ГР.Д. № 373-2016

Решение по Гражданско дело 373/2016г.

 

РЕШЕНИЕ № 24

гр. В**,19.07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в открито заседание на четиринадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: АН**П**

                                                                          Членове:  

 

с участието на секретаря           и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВА гражданско дело № 373 описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството по делото е образувано по мотивирано искане от КПКОНПИ, БУЛСТАТ ***, чрез председателя П* Г* Д*, ЕГН ********** против М.Л.М., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** и К.М.К., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, против за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 592 172,15 лв., както следва :

На основание чл. 63 ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от К.М.К.:

-Недвижим имот с идентификационен №10971.507.376 по кадастралната карта на гр. В*, кв. "Н* п*", който е идентичен на УПИ I - 376, кв. 511, ул. "И**" №* с площ 5 051 кв. м. и съседи: имоти с идентификационни номера №10971.507.392; 10971.507.391, 10971.507.401, 10971.507.390, 10971.507.377 и 10971.507.549 - собственост на К.М.К. с ЕГН ********** (договор за покупко-продажба вписан в АВ, СВ гр. В** №53, т. XVI, дв. вх. per. №5297/16.09.11 г.). Скица на поземлен имот №15-176180/12.04.2016 г. с идентификатор 10971.507.376, с адрес на ПИ гр. В**, ул. "И**" №**, издадена от СГКК - гр. В**. Недвижимият имот е собственост на К.М.К.. Пазарната стойност на имота към настоящият момент е 50 510 лв.

-Сумата в размер на 11 120 лв., представляваща пазарната стойност за придобиване на биологични единици.                                                                                                                           -Сумата в размер на 15 289,57 лв., представляваща извършени касови вноски по разплащателна сметка в лв. № IBAN *** "У** Б**" АД.

-Сумата в размер на 8 300 лева получена от трети лица по банкова сметка ***. № IB AN BG48 UNCR 9660 4036 2793 29 в „У** Б**" АД.

-Сумата в размер на 18 670 лева получена от касови вноски от К.М.К. по сметка № IB AN BG86 UBBS 8002 1092 6842 13 в "ОББ" АД

-Сумата в размер на 12 022,41 лева, касови вноски от К.М.К., по банкова сметка № IB AN BG07RZBB91551071893111 в "Р***" ЕАД.

На основание чл. 64, т.2 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.Г.А.:

-Поземлен имот № 519 (петстотин и деветнадесети) в кадастрален район №508 (петстотин и осми) с идентификационен №10971.508.519 (десет хиляди деветстотин седемдесет и едно, точка, петстотин и осем, точка, петстотин и деветнадесет) по кадастралната карта на гр. В**, с административен адрес гр. В**, ул. „Ч*" №*, целият с площ 216 кв.м. ( двеста и шестнадесет квадратни метра), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с идентификационен №10971.508.519.1 (десет хиляди деветстотин седемдесет и едно, точка, петстотин и осем, точка, петстотин и деветнадесет, едно) със застроена площ от 84 кв. м. (осемдесет и четири квадратни метра), до съседи на имота: от север ул. „Ч**", от изток - поземлен имот №520, от юг - поземлен имот №520 и от запад поземлен имот №518, придобит с нотариален акт за покупко - продажба №121, том III, per. № 5010, дело №302/2016 г., вписан в СВ гр. В** - Акт № 77, том XIII, дело № 2136, вх. per. № 4522/19.08.2016 г. Имотът е собственост на М.Г.А.. Пазарната стойност на горепосочения недвижим имот към настоящия момент е в размер на 35 000 лв.

На основание чл. 72, вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 и вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.Л.М.:

-Сумата в размер на 48 185,83 лева, представляваща пазарната стойност, получена при продажбата на лек автомобил марка "БМВ", модел „X 5", per. ДК №ВН ** ВК, рама №WBAFА71040LN11334, двигател - без номер.

-Сумата в размер на 8 800 лева, представляваща пазарната стойност, получена при продажбата на лек автомобил марка „М**", модел „С 320 ЦДИ", per. ДК №ВН ** ВР, рама №WDB2200261А111626, двигател №61396030013694.

На основание чл. 63 ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.Л.М.:

-Сумата в размер на 7 625,64 лв., представляваща извършени касови вноски по разплащателна сметка в лв. № IB AN BG20UBBS 8002 1042 568 120, в "ОББ" АД от М.Л.М..

  • Сумата в размер на 271 224,59 лв., представляваща касови вноски от проверяваното лице и превод от трети лица по картова сметка в лв. № IBAN *** "ОББ" АД от М.Л.М..
  • Сумата в размер на 56 215 лв., представляваща касови вноски и превод от трети лица банкова сметка ***. № IBAN *** "У* Б*" АД от М.Л.М..

-Сумата в размер на 17 248,86 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка ***. № IBAN *** "У** Б**" АД от М.Л.М..

-Сумата в размер на 31 960,25 лв., представляваща касови вноски по спестовен влог в евро № IBAN *** "Б* П* Б*" АД от М.Л.М., като присъдите направените в процеса разноски от Комисията, както и юрисконсултско възнаграждение, съгласно представен и приет по делото списък на разнсските на осн. Чл.80 от ГПК.

 

В мотивираното искане се поддържа, че посоченото имущество е на значителна стойност, за придобиването му няма данни за законни източници на средства, като ответниците са привлечени в качеството на обвиняеми с постановление от 20.03.2014 г. по досъдебно производство №1/2012 г. по описа на ОСлО в ОП гр. В**, пр. пр. № 02740/2010 г. по описа на РП – В** , както следва: К.М.К., ЕГН ********** по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.201, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.201, във вр. с чл.18, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.26, ал.2, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и М.Л.М., ЕГН ********** по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.201, във вр. с чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.2, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.201, във вр. с чл.18, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.311, ал.1, във вр. с чл.26, ал.2, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това че:

І. В гр. В** като съучастник –помагач, в условията на продължавано престъпление – за периода от 21.11.2008 г. – 03.11.2011 г. с повече от едно деяние, които осъществяват поотделно признаците на един и същ състав на престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите,

съзнателно улеснила Р* А** В** – извършител, в качеството му на отговорно длъжностно лице – Кмет на община В* , който при условията на продължавано престъпление за периода от 21.11.2008 г. – 03.11.2011 г. присвоил парични средства в размер на 224 010,75 лв. – големи размери, собственост на община В**, като извършил улесняващи престъпления – сключил 14 договора за охрана без процедура по обществена поръчка и съзнателно се ползвал от официални документи с невярно съдържание – фактури, издадени от М. от името на „М**и**” ЕООД – В*, като присвояването е осъществено, като са изплащани начислените суми по фактурите по сметка на „М* и*” ЕООД,

като улесняването на присвояването се изразява в подготвянето на 14 договора за охрана, както и извършването на улесняващо престъпление от М. – в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „б” от НК – генерален представител на „М* и*” ЕООД по силата на генерално пълномощно с рег. № 3170 от 15.05.2006 г. и №5387/17.08.2010 г., заверени при нотариус Б*Т* с район на действие – ВРС, с което са и възложени функции по управление на предприятието, в кръга на службата си, издала официални документи – 141 фактури на името на „М**и**” ЕООД с БУЛСТАТ ****, в които документирала неверни обстоятелство, с цел да бъдат използвани тези документи за удостоверяване на тези обстоятелства - да се удостовери пред Община В**, че е извършена услуга „охрана” на обекти /парк Н* П*, Спортен комплекс – В*, Гребна база, музей Кръстата казарма, Еврейска синагога, Крайдунавски парк, парк Р**, парк В* б*, Г**парк и Централен общински пазар/ по сключени договори между Община В** и „М** и**” ЕООД, като фактурите са с невярно съдържание, тъй като фирмата не е имала кадрова и техническа обезпеченост да извършва охрана съгласно договорите, за „К** к*“ и „Е** с*“ такава услуга въобще не е извършвана, а за останалите обекти охраната не е била осъществявана в договорения обем и представила горните фактури пред длъжностни лица от счетоводството на Община В**, за да улесни престъплението на В** – присвояване;

като извършеното е в съучастие с едноличния собственик и управител на „М**и**” ЕООД – В**БУЛСТАТ 1****, със седалище и адрес на управление гр. В**, ул. „Д* Д**” №*, К.М.К. с ЕГН **********, като помагач, който съзнателно улеснил присвояването, като предоставил фирмата си, за да бъдат извършени подпомагащи престъпления – сключването на договорите за охрана, както и да бъдат използвани издадените от фирмата му фактури за последващо изплащане от страна на Община В** на средства, които да се превеждат по сметка на фирмата му - престъпление за М. по чл.202, ал.2 т.1 във връзка с ал.1, т.1 във връзка с чл.201, във връзка с чл.311, ал.1, във връзка с чл. 26, ал.2 във връзка с чл.20, ал.4 от НК;

ІІ. В гр. В** в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „б” от НК – генерален представител на „М** и**” ЕООД по силата на генерално пълномощно с рег. № 3170 от 15.05.2006 г. и №5387/17.08.2010 г., заверени при нотариус Б* Т**с район на действие – Районен съд гр. В**, с което са й възложени функции по управление на предприятието, за периода от 01.10.2010 г. до 03.11.2011 г. в условията на продължавано престъпление – с повече от едно деяние, които осъществяват по отделно признаците на един и същ състав на престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите,

като съучастник – помагач, съзнателно е улеснил Р. А** В**, който в качеството си на отговорно длъжностно лице – Кмет на Община В**, в условията на продължавано престъпление за периода от 01.10.2010 г. до 03.11.2011 г. направил опит за присвояване на парични средства в големи размери – 123 180 лв. собственост на Община В**, които са осчетоводени, но не са изплатени, като престъплението е останало недовършено по независещи от В** причини, като за улесняването му сключил договори за охрана без провеждане на процедура по обществена поръчка и съзнателно се ползвал от официални документи с невярно съдържание – 55 фактури, издадени от М., извършила престъплението: в кръга на службата си, издала официални документи – 55 фактури от името на „М** и**” ЕООД с БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление гр. В**, ул. „Д**Д**” №33, К.М.К. с ЕГН ********** по Договор от 01.12.2010 г. за охрана на Спортен комплекс; по Договор от 01.12.2010 г. за охрана на Г** база; Договор от 01.12.2010 г. за охрана на парк Н** П**; по Договор от 01.12.2010 г. за охрана на К** к** и Е** с**; по Договор от 07.12.2010 г. за охрана на Крайдунавски парк, П** Рова и В** б**; по Договор от 07.12.2010 г. за охрана на гробищен парк; по Договор от 07.06.2010 г. за охрана на Общински п**; по Договор от 07.12.2010 г. за охрана на Общински пазар, в които невярно е документирано, че „М**и**” ЕООД е извършвала услугата “охрана“, като такава услуга не е била извършвана в съответствие с договорите, за да послужат тези документи за удостоверяване пред община В** на тези обстоятелства, като след съставянето им представила тези документи пред длъжностни лица от Община В**;

като извършеното е в съучастие с едноличния собственик и управител на „М** и**” ЕООД, с БУЛСТАТ ** със седалище и адрес на управление гр. В**, ул. „Д**Д**” №*, К.М.К. с ЕГН **********, като съизвършител,който съзнателно улеснил присвояването, като предоставил данните на фирмата си, за да бъдат извършени подпомагащи престъпления – сключването на договорите за охрана, както и да бъдат използвани издадени от фирмата му фактури за осчетоводяване и последващо изплащане от страна на Община В** на средства, които да се превеждат по сметка на фирмата му - престъпление за М. по чл.202, ал.2 т.1 във връзка с ал.1, т.1 във връзка с чл.201, във връзка с чл.311, ал.1, във връзка с чл. 26, ал.2 във връзка с чл.20, ал.4 от НК.

Ответникът К.М., не е представил декларация по чл.57 ЗОПДНПИ и не се е възползвал от възможността да се запознае с материалите, както и не е депозирал и отговор по чл.131 ГПК.

Ответницата М.М. в срока по чл.131 ГПК е подала отговор , в който оспорва иска.

Ответницата М.Г.А., чрез назначения особен представител адв.П** П*, в подадения отговор в законовия срок оспорва допустимостта и основателността на предявените искове. Твърди, че искът е предявен извън преклузивния срок,поради което е недопустим, тъй като проверката срещу ответниците М.М. и К.К. е образувана на 20.05.2014 г. Производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е образувано с решение на КПКОНПИ от 28.07.2016 г. - повече от 2 години след започване на проверката. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.), проверката по чл. 21, ал. 2 продължава до една година, като Комисията може еднократно да удължи този срок с още 6 месеца. Считам, че този срок е преклузивен и когато в рамките му Комисията не е взела решение за предявяване на иск по чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.), то не само проверката, а и производството по ЗОПДНПИ (отм.) като цяло приключват с изтичането на този срок и е недопустимо да се развие исковото производство пред съда. Правомощията на Комисията и нейните органи спрямо проверяваното лице са вече преклудирани; преклудирано е и материалното право на Държавата за отнемане на имущество от това лице и от останалите лица, които могат да бъдат ответници по иска по чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.). Оспорва и основателността на исковете, като излага, че не са налице предпоставките за отнемане в полза на държавата на посоченото от КПКОНПИ имущество и парични средства по реда на ЗОПДНПИ (отм.). Липсва обосновано предположение за значително несъответствие между имуществотои нетния доход на проверяваните лица, надвишаващ 250 000 лв. за целия проверяван период, определен от Комисията - 20.05.2004 г. до 20.05.2014 г.

 

ВОС, като взе предвид постъпилата искова молба и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна :

Исковете са допустими, тъй като са предявени от надлежна страна, а именно КПКОНПИ по реда на чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ при спазване правилата на родовата и местна подсъдност.

Налице е правен интерес на Комисията /КПКОНПИ/, с оглед твърдяното, че е налице значително несъответствие между имуществото и нетния доход за целия проверяван период по смисъла на §1, т.7 ДР на ЗОПДНПИ и подлежи на отнемане в полза на държавата.

Изпълнено е и особеното изискване на чл.22, ал.1 ЗОПДНПИ /отм./ - лицата М.Л.М. и К.М.К. са привлечени в качеството на обвиняеми за престъпление по ДП №1/2012 г. по описа на ОСлО в ОП - Видин, пр. пр. № 02740/2010 г. по описа на РП гр. В** за извършено престъпление по чл. 202, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 201, във вр. с чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.2, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.201, във вр. с чл.18, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.311, ал.1, във вр. с чл.26, ал.2, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, което попада в приложното поле на чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОПДНПИ.

След сезиране от компетентния орган, а именно с акт на директора на съответната ТД е образувана проверка по отношение на лицата, за което е получено уведомление с цел събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност. За лицата е образувана проверка с пор. № УВ-708/16.05.2014 г. и е започнало събиране на доказателства, съгласно разпоредбата на чл.28 и сл. от ЗОПДНПИ.

От извършената проверка и постъпилите по надлежния ред доказателства са анализирани, изготвен е икономически анализ от инспектор — икономист, от които се е установило, че в периода предмет на обследване от 20.05.2004 г. до 20.05.2014 г. М.М., е придобила имущество, общо в размер на 1 213 137,32 лева, установен е нетен доход в размер на 560 981,84 лева и е налице несъответствие между придобитото имущество и нетния доход на лицето в размер на 652 155,48 лв., което е значително несъответствие по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ т.е. над 250 000,00 лева за придобиването, на което не е установен законен източник на средства.

Предвид на изложеното ответниците М.Л.М. и К.М.К. разполагат с пасивна процесуална легитимация да отговаря по предявения на основание чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ от държавата иск.

На основание чл.214, ал.1 от ГПК във вр. с чл.147 ГПК и в изпълнение на Решение №241/14.06.2017 г. КПКОНПИ е депозирана молба вх.№2223/20.06.2017г., с която е допуснато изменение на предявения иск с ответници М.Л.М., ЕГН ********** и К.М.К., ЕГН ********** и двамата с постоянен и настоящ адрес:***, като е привлечен в качеството на ответник и М.Г.А. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** 23, която е придобила в собственост чрез покупко-продажба недвижим имот от К.М.К. с административен адрес ***, който е включен в претенцията на КОНПИ за отнемане, при което цената на предявеният иск не се променя и същия остава в размер на 592 172,15 лв.

Направеното от особения представител на ответницата М.Г.А. възражение, че решението на Комисията за предявяване на иска е взето извън преклузивния срок, съдът намира за неоснователно. Този правен въпрос попада в предмета на тълк. дело №1/2018г. на ОСГК на ВКС, което е образувано по следния правен въпрос: какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.), съответно – по чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) и по чл.112, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ, за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, и на незаконно придобито имущество, т.е. – преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.), съответно – по чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) и по чл.112, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ, срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно – допустимо ли е образуване на производство по чл.28 от ЗОПДИППД (отм.), чл.74 от ЗОПДНПИ (отм.) и по чл.153 от ЗПКОНПИ след изтичане на този срок. По това тълкувателно дело към настоящия момент не е постановено тълкувателно решение.

Настоящият състав на ВОС намира, че този срок не е преклузивен , а инструктивен, тъй като той не започва да тече от възникване на субективното право на държавата на гражданска конфискация, не подлежи на спиране или прекъсване и не погасява самото субективно материално право, нито спазването му е процесуална предпоставка за допустимост на иска по чл. 74 ЗОПДНПИ (отм.) за неговата реализация, поради което възражението е неоснователно.

 

Разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗОПДНПИ предвижда, че Комисията (КОНПИ) образува производство по този закон, когато може да се направи основателно предположение, че дадено имущество е незаконно придобито", а съгласно ал.2 на същия текст „Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице".

Съгласно чл.62 ЗОПДНПИ „По реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество“. За незаконно придобито имущество закона приема такова имущество, за придобиването на което не са установени законни източници.

Изрично разпоредбата на чл.63, ал.2 ЗОПДНПИ предвижда, че имуществото по чл.62 от закона включва: лично имущество на проверяваното лице; имущество, придобито лично от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство; имуществото на ненавършилите пълнолетие деца; имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения; имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство.

На отнемане обаче подлежи само незаконно придобито имущество. Съгласно разпоредбата на текста на ЗОПДНПИ незаконно придобито е това имущество, за придобиването на което не са установени законни източници, т.е. когато след проверка от страна на органите на КОНПИ се установи наличие на "значително несъответствие" в имуществото на лицето.

Изрично § 1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ предвижда, че значително несъответствие е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период. За да се установи размера на значителното несъответствие следва да бъде проверен и съпоставен размера на "нетните доходи" (това са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му) и на "обичайните разходи" (това са разходите за издръжка на лицето и на членовете на семейството му съобразно данните на НСИ) и на извънредните разходи на проверяваното лице и свързаните с него лица.

В настоящия процес по един безспорен и категоричен начин от писмените доказателства и в частност от заключението на СИЕ, приета от настоящия съдебен състав в публично съдебно заседание проведено на 16.04.2019 г, че за целия проверяван период се установява несъответствие. Тази стойност надвишава визираното в §1, т. 7 ДР на ЗОПДНПИ, където като "значително несъответствие " е прието такова в размер на 250 000 лв.

Предвид на изложеното неоснователни са твърденията на ответника, че имуществото е придобито със законни средства. В процеса не се установи ответниците да са разполагали със средста от законни източини за придобиване на активите, отнемането в полза на държавата, на които се иска. Същевременно видно от заключението на СИЕ, по години направени изчисленията за целия период, е установеното значително несъответствие между нетните доходи и придобитото от ответниците имущество.

От друга страна следва да се има предвид, че за ответниците в процеса е налице възможността с всички допустими доказателствени средства да установят действително наличието на законен източник на доходите си, но това не бе сторено, въпреки дадената възможност за снабдяване с поискани и допуснати от съда доказателства.

На следващо място текста на чл.27, ал.З от Закона въвежда строго фиксиран период, в който може да продължи обследване на имуществото на проверяваното лице и свързаните с него физически и юридически лица, а именно: "Проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването й.".

По отношение на ответниците в настоящия процес проверката започва с протокол от 20.05.2014 г., т.е. проверявания период е от 20.05.2004 г. до 20.05.2014 г. за М.Л.М. и К.М.К.. Следователно държавата има право да установява наличие на незаконно придобито имущество за период от 10 години назад от датата на протокола за започване на проверката по отношение на двамата ответници.

Основателността на предявените искове против ответниците касае наличието или липсата на законен източник на средства за придобиване на имуществото, отнемането на което се иска. Следва да се има предвид, че изследването на процеса на придобиване на имуществото изисква обстоен икономически анализ на тяхното имотно състояние през проверявания период. Този анализ изисква изследване размера и източниците на законните доходи на ответниците през проверявания период; размера на обичайните разходи за издръжка на живота; размера на платените публични задължения и др. Необходимо е също така законно установените доходи на ответниците да се съпоставят по размер с притежаваното имущество, за да се прецени дали ответниците са разполагали с необходимите за това законно получени средства.

От събраните по делото доказателства се установи по безспорен начин, че през проверявания период ответниците са придобили и са се разпоредили с имущество, като за целия период е налице значително несъответствие или размерът на несъответствието между имуществото и нетния доход надвишава 250 000 лв.

Основателността на предявените искове против ответниците до голяма степен зависи от наличието или липсата на законен източник на средства за придобиване на имуществото, отнемането на което се иска. От приложените към искането доказателства е видно, че определената пазарна стойност на недвижим имот с административен адрес с. Д**, общ. П** към датата на придобиване е изготвена от лицензирано вещо лице на ОББ АД, а на недвижимите имоти придобити от Община В* към дата на придобиване са изследвани по продажна цена, пазарните стойности на тези имоти е определена само към момента предявяване на иска. Пазарната стойност на придобитите пътните превозни средства е определена от инспектор - икономист в ТБ гр. Видин на КОНПИ. Комисията е работила с пазарните стойности на придобитото имущество към момента на придобиване и към момента на неговото отчуждаване.

Хипотезата на чл.21, ал.2 на ЗОПДНПИ във връзка с чл.74 от ЗОПДНПИима предвид стойността на имуществото за проверявания период като обективна величина, а не цената по отделните сделки като показател за приход на конкретното лице. Критерият на §1 т.7 от ДР на ЗОПДНПИ се отнася до придобитото имущество като цяло през проверявания период. Стойността е сборна, но е пазарната, реално съобразена към момента на придобиване на процесната движимост или недвижимост, а стойността на парите е номиналната, т.е. за всеки елемент от актива на имуществото се преценява поотделно този показател, за което и Комисията в предварителното производство, а и съда след предявяване на иска, е правилно да ползват заключение на вещи лица. По аргумент от чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ същата величина съставлява сбор от стойността на придобитото, относима и съпоставима към една друга обективна, подлежаща на конкретна преценка и доказване величина, а именно доходите от законен източник на средства. Докато придобивната цена при закупуването на недвижим имот е величината, по отношение, на която страните по сделката са постигнали съгласие и същата е пряко обусловена от субективната им воля, то стойността на имуществото, предмет на същата сделка, независимо от формата на нейното легализиране, е величина обективна. Обвързвайки правното основание за отнемане на имущество в полза на държавата със стойностен критерии, законът налага тълкуването му като обективен, тъй като се касае за уредба на фактически състав. При заявената като платена и получена в нотариален акт цена по възмездна сделка между лицето ответник по иска за отнемане и друг гражданскоправен субект, държавата нито участва в сделката им, нито закона я обвързва да счита отразената цена за официално удостоверение. Официално удостоверени от нотариуса са единствено частните изявления на явилите се пред него лица. В тази връзка нотариалният акт не съставлява официален документ за стойността на сделката, за да е нужно законодателят изрично да извежда специално правило за целите на друг закон, по презумпция или като средство за оборване на официално удостоверени обстоятелства при облекчена тежест и направеното възражение на ответника М. в този смисъл е неоснователно.

Във връзка с възраженията на ответника М. за неправилно изчислени приходите и направените разходи през проверявания период:

Навеждат се твърдения, че е разполагала с парични средства за погасителните вноски по задължение свързано с усвоения кредит в размер на 334 400,00 лв. от ОББ АД за придобития на 03.09.2007 г. недвижимия имот с адм. адрес с. Д**, общ. П*, а не както е записано в отговора "... в размер на 334 000,00 лева". Във връзка с тези твърдения не са приложени доказателства, в подкрепа на същите, а именно, че разполага с парични средства да погасява задължението си към ОББ АД. Доказателства в тази насока, не са представени и с предоставената възможност за такива с Декларацията по чл.57 ЗОПДНПИ свързани с начин на придобиване, плащане и някакви други обстоятелства, в същата сочи като източник на средства доходи от 2 000,00 лв. от „М** и**" ЕООД, които не са били изплатени. Видно, е че се касае за суми с неустановен произход, които подлежат на отнемане в полза на държавата.

По отношение на недвижимите имоти с адм. адрес в гр. В**ул."Ч**" №* придобити от Община В** на 07.11.2011 г. и на ул."И**" № ** на 08.09.2011 г., когато ответниците М.М. и К.М. са във фактическо съжителство (от 08.12.2009 г. до 20.05.2014 г.).

Като източници на средства за придобиването им се твърди, че: 1.) декларирани доходи от К.М. с ГДД за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г., които са ирелевантни на предмета на спора с оглед периода на проверката - лицето е в брак с Красимира Райчева и не е във фактическо съжителство. 2.) Договор за кредит и субсидии от 30.01.2004 г. сключен между К.М. с ДФ "Земеделие" за сумата от 54 205,45 лв., който е ирелевантен на предмета на спора, с оглед периода на проверката - лицето е в брак с Красимира Райчева и не е във фактическо съжителство.; 3.) Договор за банков кредит от 21.03.2006 г. сключен между К.М. и Р** (България) ЕАД в размер на 40 00,00 лв., който е ирелевантен на предмета на спора с оглед периода на проверката - лицето е в брак с К**Р** и не е във фактическо съжителство.; 4.) Договор за банков ипотечен кредит от 22.12.2008 г. сключен с У** Б** АД за сумата от 60 000,00 лв. за закупуване на недвижими имот в гр. В**, ул."Ст. п**" №* и 5.) който е ирелевантен на предмета на спора с оглед периода на проверката - лицето е в брак с К** Р** и не е във фактическо съжителство, парични средства в размер на 150 000 евро от П**К** (леля на ответника К. М.).

Недвижимото имущество е придобито с парични средства с неустановен произход, защото са придобити на 08.09.2011 г. и 07.11.2011г., период в който с ГДД не са декларирани доходи, нито са усвоени парични средства от кредити. Колкото до ГДД от 2012 г., 2013 г. и 2014 г., относно реализирани доходи от дейността на К.М. като земеделски производител, същите са взети предвид при изготвения икономически анализ, както и получени средства от наеми в случай, че същите са декларирани те са изследвани и включени в анализа. Що се отнася до предоставени парични средства от П** К**, липсват доказателства за тези парични средства в размер на 150 000 евро.

Относно придобитите от М. М. моторни превозни средства:

С отговора по чл. 131 ГПК представя копие от договорите за покупко - продажба на лек автомобил марка "БМВ", модел „X 5", per. ДК №*** и лек автомобил марка МЕРЦЕДЕС", модел „С 320 ЦДИ", per. ДК №** и твърди, че при закупуването "...е платила сумата, която е поискана от продавача на МПС", твърди също, че автомобила и е подарък от съпруга и - ответника К.М., с когото към момента на придобиване на л. a. с per. ДК № ** не са в брак или фактическо съжителство, а за втория автомобил с per. ДК №** сочи, че е придобит с изплатени средства от обезщетения и от родителите й. От събраните по делото доказателства не се установява, М. да е разполагала с достатъчно парични средства за придобиване на пътните превозни средства, считам, че същите са с неустановен произход.

Относно твърденията на М., че разполага с парични средства за придобиване на процесното имущество от доходи от трудови правоотношения и професията която упражнява, като адвокат.

В декларацията си по чл.57 от ЗОПДНПИ, М. сочи като източник на средства за придобиване на имуществото в проверявания период сумата в размер на 2 000,00 лв., които към момента на деклариране не са и били изплатени, не сочи други източници и не прилага доказателства в тази насока.

С отговора си прилага копие от ГДД за 2006 г., 2008 г. и 2009 г. и части от трудова книжка серия В №061154 за периода от 2010 г. до 2016 г. и твърди, че има получени заемни средства на 22.05.2007 г. от С** Г** С. в размер на 1 500,00 лв., съгласно договор за заем със срок на издължаване 15 години и през 2008 г. на сума в размер на 17 148,00 лв., но не представя доказателства.

По отношение на твърденията за получените декларирани доходи и тези от трудови правоотношения същите са изследвани и включени в икономическия анализ, колкото до получените заемни средства, за които ответника не представя доказателства и са с неустановен произход.

Относно сумите представляващи вноски на каса от М** М* и трети лица по банкови сметки с титуляр М. М. в размер на 7 625,64 лв., 17 248,86 лв., 31 960,25 лв. 271 224,59 лв. и 56 215 лв. в проверявания период навежда твърдения, че са от доходи от трудови правоотношения, доходи от дейността и като адвокат, от роднини (родителите, търговската дейност на фирма на П** Д** - майка и, М**Т** - дядо по бащина линия и Д**К** - дядо по майчина линия) и заемни средства.

При предоставената възможност на ответника с декларацията по чл.57 ЗОПДНПИ, да представи доказателства и обяснения относно източника на средства и установяване на произхода на същите не са представени доказателства, както и в отговора си навежда доводи, но не представя доказателства, нито до края на производството пред първата инстанция.

С оглед гореизложеното и във връзка с приложените доказателства и правни основания вноските направени на каса от ответника и третите лица са с неустановен произход и подлежат на отнемане в полза на държавата.

Относно сумите представляващи вноски на каса от К.М. по лични свои банкови сметки в размер на 15 289,57 лв., 8 300,00 лв., 18 670,00 лв. и 12 022,41 лв. Същите са внесени суми с неустановен произход, защото не прилага доказателства за получени парични средства от роднини. При изследване на приложените доказателства и видно от икономическия анализ се установява, че ответника не е разполагал със средства през проверявания период на фактическо съжителство за да направи тези вноски. С декларацията по чл.57 ЗОПДНПИ по време на фактическото и съжителство с К. М. не декларира подобни факти и обстоятелства.

Относно сумата в размер на 11 120,00 лв., представляваща пазарната стойност на придобитите биологични единици през 2010 г. от К.М.К..

М. в декларацията си по чл. 57 ЗОПДНПИ, не предоставя информация и доказателства свързани с дейността на К. К. като земеделски производител в периода 08.12.2009 г. - 20.05.2014 г. и реализирани доходи, от които да се установи, че паричните средства необходими за закупуване са с установен произход. В отговора излага възражения, че не са изследвани приходите му свързани с упражняваната дейност.

От приложените доказателства и направения икономически анализ е видно, че в периода на фактическо съжителство на лицата е изследвана дейността на К. К. като земеделски производител и същата е взета предвид при направените изчисления. В тази връзка средствата в размер на 11 120,00 лв. с които К. е придобил биологичните единици, са средства с неустановен произход.

Ответникът К.М., не е представил декларация по чл.57 ЗОПДНПИ и не се е възползвал от възможността да се запознае с материалите, както и не е депозирал и отговор по чл.131 ГПК.

С отговора на мотивираното искане ответника М. оспорва посочените в мотивираното искане разходи за пътувания в чужбина, като твърди че същите са свързани с гостуване в посетените дестинации.

Възражения са неоснователни предвид следните съображения: 1.) При определяне разходите на ответниците са взети предвид само минималните размери на дневни и квартирни пари, съгласно Наредбата за командировките. Същата е ползвана, тъй като е единствената нормативна база уреждаща материята, както в случаите на служебни, така и на частни пътувания. 2.) Предвид, че от 01.01.2007 г. съгласно Директива 2004/38/Е0 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, българските граждани се проверяват на ГКПП по метода "преценка на риска" в резултат на което данните за пътуванията им в АИФ "Граничен контрол" са непълни след тази дата. При предоставена възможност за ангажиране на доказателства такива не са представени.

Предвид обстоятелството, че практически е невъзможно за продължителен период във времето да се определи необходимия за издръжка доход на лицата/домакинствата, утвърдена е съдебната практика на ВКС, която допуска използването на статистически данни за установяване на този факт. Фактически невъзможно е събиране на доказателства за разходваните за нормалното съществуване на лицата и за това се използват средните за страната данни. (Определение №321/25.02.2011 г. ВКС по гр. д. №599/2010 г.; Определение №485/25.05.2016 г. по гр. д.№ 1234/2016 г. ВКС, IV ГО.)

В хода на настоящето гражданско производство са допуснати и назначени експертизи, които не са оспорени от ответниците.

По молба на ответника М. са допуснати както писмени доказателства, така и гласни такива - свидетелски показания. Въпреки предоставената от съда възможност да бъдат ангажирани тези доказателства страната не е внесла определения от съда депозит за призоваване на свидетелите и не са доведени допуснатите й свидетели, въпреки многобройните съдебни заседания.

В настоящето производство по един безспорен и категоричен начин се доказа искането на Комисията, че следва да бъде отнето в полза на държавата имуществото на ответниците, тъй като не се установи законен източник на средствата.

На отнемане в полза на държавата по реда на стария закон подлежи имуществото, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, доколкото не е възстановено на пострадалия или не е отнето в полза на държавата или конфискувано по други закони. Новото в приложимия по настоящия казус Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) се състои в това, че развитието и изходът на воденото наказателно производство престават да са решаващи за отнемане на имущество по гражданската претенция на държавата. Новите положения предопределят и разширеното понятие за подлежащото на отнемане имущество, за каквото по силата на чл.1, ал.2 ЗОПДНПИ се счита имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.В новия ЗОПДНПИ, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от Комисията (за да не е проверката произволна), като впоследствие подлежащите на изследване от Комисията предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Разликата в двата закона ясно личи и от заглавията им, като на отнемане по стария закон подлежи имущество, придобито от престъпна дейност, а по новия - незаконно придобито имущество. (Решение №14/10.02.2016 г. ВАС -в. гр.д. №581/2015 г.)

При тези обстоятелства се налага извода, че по отношение на придобитото от ответницата имущество са изпълнени изискванията на чл.62 и чл.72 от ЗОПДНПИ, тъй като, за да бъде признато едно имущество за незаконно придобито и отнето в полза на държавата за придобиването му, следва да не е установен законен източник. Изпълнени са условията на чл.21, ал.2 ЗОПДНПИ, като може да се направи основателно предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като са установени значително несъответствие в имуществото на лицата – в случая за периода предмет на обследване от 20.05.2004 г. до 20.05.2014 г. М.М., е придобила имущество, общо в размер на 1 213 137,32 лева, установен е нетен доход в размер на 560 981,84 лева и е налице несъответствие между придобитото имущество и нетния доход на лицето в размер на 652 155,48 лв., което е значително несъответствие по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ т.е. над 250 000,00 лева за придобиването.

По делото не се събраха доказателства, които да оборят това предположение, поради което следва да се приеме, че описаното по-горе имущество е незаконно придобито, не е установен законен източник на доходите от ответниците и подлежи на отнемане в полза на държавата.

Предвид изхода по делото на основание чл.78,ал.8 ГПК ответниците следва да заплатят на ищеца сумата от 1210 лева разноски по делото, както и сумата от 450 лева за юрисконсултско възнаграждение, а в полза на ВСС по сметката на ВОС сумата от 13909.64 лева държавна такса.

     Водим от горното, ВОС

Р   Е   Ш   И   :

 

   ОТНЕМА в полза на държавата

На основание чл. 63 ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от К.М.К.:

-Недвижим имот с идентификационен №10971.507.376 по кадастралната карта на гр. В*, кв. "Н* п**", който е идентичен на УПИ I - 376, кв. 511, ул. "И**" №** с площ 5 051 кв. м. и съседи: имоти с идентификационни номера №10971.507.392; 10971.507.391, 1097****, 109**, 109*** и 10*** - собственост на К.М.К. с ЕГН ********** (договор за покупко-продажба вписан в АВ, СВ гр. В** №**, т. XVI, дв. вх. per. №5297/16.09.11 г.). Скица на поземлен имот №**/12.04.2016 г. с идентификатор 10971.507.376, с адрес на ПИ гр. В**, ул. "И**" №*, издадена от СГКК - гр. В**. Недвижимият имот е собственост на К.М.К.. Пазарната стойност на имота към настоящият момент е 50 510 лв.

-Сумата в размер на 11 120 лв., представляваща пазарната стойност за придобиване на биологични единици.                                                                                                                           -Сумата в размер на 15 289,57 лв., представляваща извършени касови вноски по разплащателна сметка в лв. № IBAN *** "У** Б**" АД.

-Сумата в размер на 8 300 лева получена от трети лица по банкова сметка ***. № IB AN B******в „Ун*** Б*" АД.

-Сумата в размер на 18 670 лева получена от касови вноски от К.М.К. по сметка № IB AN ****** в "ОББ" АД

-Сумата в размер на 12 022,41 лева, касови вноски от К.М.К., по банкова сметка № IB AN B***** в "Р****" ЕАД.

На основание чл. 64, т.2 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.Г.А.:

-Поземлен имот № 519 (петстотин и деветнадесети) в кадастрален район №508 (петстотин и осми) с идентификационен №1***** (десет хиляди деветстотин седемдесет и едно, точка, петстотин и осем, точка, петстотин и деветнадесет) по кадастралната карта на гр. Видин, с административен адрес гр. В**, ул. „Ч**" №**, целият с площ 216 кв.м. ( двеста и шестнадесет квадратни метра), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с идентификационен №10971.508.519.1 (десет хиляди деветстотин седемдесет и едно, точка, петстотин и осем, точка, петстотин и деветнадесет, едно) със застроена площ от 84 кв. м. (осемдесет и четири квадратни метра), до съседи на имота: от север ул. „Ч**", от изток - поземлен имот №520, от юг - поземлен имот №520 и от запад поземлен имот №518, придобит с нотариален акт за покупко - продажба №121, том III, per. № 5010, дело №302/2016 г., вписан в СВ гр. В** - Акт № 77, том XIII, дело № 2136, вх. per. № 4522/19.08.2016 г. Имотът е собственост на М.Г.А.. Пазарната стойност на горепосочения недвижим имот към настоящия момент е в размер на 35 000 лв.

На основание чл. 72, вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 и вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.Л.М.:

-Сумата в размер на 48 185,83 лева, представляваща пазарната стойност, получена при продажбата на лек автомобил марка "Б***, модел „X 5", per. ДК №ВН *** ВК, рама №******, двигател - без номер.

-Сумата в размер на 8 800 лева, представляваща пазарната стойност, получена при продажбата на лек автомобил марка „МЕРЦЕДЕС", модел „С 320 ЦДИ", per. ДК №ВН *** ВР, рама №, двигател №****.

На основание чл. 63 ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.Л.М.:

-Сумата в размер на 7 625,64 лв., представляваща извършени касови вноски по разплащателна сметка в лв. № IB ********, в "ОББ" АД от М.Л.М..

  • Сумата в размер на 271 224,59 лв., представляваща касови вноски от проверяваното лице и превод от трети лица по картова сметка в лв. № IBAN *** "ОББ" АД от М.Л.М..
  • Сумата в размер на 56 215 лв., представляваща касови вноски и превод от трети лица банкова сметка ***. № IBAN *** "У*** Б**" АД от М.Л.М..

-Сумата в размер на 17 248,86 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка ***. № IBAN *** "У** Б**" АД от М.Л.М..

-Сумата в размер на 31 960,25 лв., представляваща касови вноски по спестовен влог в евро № IBAN *** "Б** П** Б**" АД от М.Л.М., като присъдите направените в процеса разноски от Комисията, както и юрисконсултско възнаграждение, съгласно представен и приет по делото списък на разнсските на осн. Чл.80 от ГПК.

 

 

ОСЪЖДА против М.Л.М., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** , К.М.К., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** и М.Г.А. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** 23 да заплатят солидарно в полза на ВСС по сметката на ВОС сумата от 26086.22 лева държавна такса.

ОСЪЖДА П**Г** К**, ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и А** К** И., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** да заплатят солидарно на КОНПИ, БУЛСТАТ *** сумата от 4052 лева разноски по делото , както и сумата от 450 лева за юрисконсултско възнаграждение.

           Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните по реда на въззивното обжалване.

 

                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :