ВГРД № 246-2019

Определение по Гражданско дело 246/2019г.

ОПРЕДЕЛНИЕ №155

   12.07.2019

Гр.Видин    

                                            

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

В закрито заседание на дванадесети юли две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

                                            

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.                                                  

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ:А.П.  

 

                                                                      ВАЛЯ МЛАДЕНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ В.М.

въззивно гражданско дело номер 246 по описа за 2018……..........година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и сл. ГПК.

       Образувано е по жалбата на Община Д…, представлявана от Кмета Л.Л. против „заключението на вещото лице по изп дело № 20117240401029 .

Оспорва се приетото заключение за имоти, представляващи гори, собственост на Община Димово, като считат оценката за неоснователно занижена.

Твърди, че направената от ЧСИ оценка на имота е занижена и иска назначаването на три вещи лица, които да оценят 7 бр. недвижими имоти-гори.

Постъпила е и жалба вх № 4078/28.05.2019г., в която Община Димово оспорва оценката на лицензирания оценител на движими вещи-МПС-собствени на Общината. Считат я за неоснователно занижена, като продажба на тази цена би довела до накърняване интересите на двете страни в изпълнителното производство.

Молят да се назначи тройна съдебно-техническа експертиза за справедлива и обективна оценка на МПС, съответстващи на реалните пазарни цени, предмет на изпълнителното дело.

         Взискателят в изпълнителното производство „Е… „ЕООД ЕИК …, оспорва жалбата, като я счита за неоснователна и недоказана, като целта й е възпрепятстване на насрочената публична продан.

 

        ЧСИ В.Томова депозира пред ВОС мотиви на основание чл.436 ал.3 ГПК, в която посочва, че жалбите са допустими, но неоснователни по същество, като по отношение цената на описаните вещи, законодателя е предвидил друга процедура, посочена в чл.485 ГПк, а не тази по пътя на обжалване действията на съдебни я изпълнител пред ВОС.

       Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:

       Подадената жалба е НЕДОПУСТИМА.

Видинският окръжен съд, приема, че в случая липсва подлежащо на обжалване действие на ДСИ- отказ да извърши нова оценка.

Действително с измененията, направени в ГПК – ДВ бр. 86 от 27.10.2017г., се разшири възможността на длъжника да обжалва действията на съдебния изпълнител- чл.435 ал.2 т. 4 дава възможност на длъжника да обжалва - отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 ГПК. В конкретния случай обаче процесната жалба се явява недопустима, тъй като съгл. чл.435, ал.2, т.4 от ГПК длъжникът може да обжалва „отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485 от ГПК", а не самата оценка, определена от ЧСИ с помощта на вещо лице. В конкретния случай, при евентуално насрочване на първа продан по реда на ГПК за описаните вещи, съдебният изпълнител ще предяви оценката , за което ще уведоми длъжника, като едва тогава и на осн. чл.468 ал.4 от ГПК същият , би могъл да я оспори пред съдебния изпълнител.

При евентуално постановен отказ на ДСИ да извърши нова оценка по реда на чл.468 ал.4 ГПК, то едва тогава би могло да има предмет на жалбата.

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата, подадена от длъжника , се явява процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - да се прекрати. В процесния случай липсва отказ на ДСИ, а съдът не може да се произнася по направеното в жалбата искане при липса на съответен акт на съдебния изпълнител.

       Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на Община Димово, представлявана от Кмета Лозан Лозанов против „заключението на вещото лице по изп дело № 20117240401029 ,следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото- прекратено.

       Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд      

        

О П Р Е Д Е Л И :

        

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Д…, представлявана от Кмета Л.. Л. против „заключението на вещото лице по изп дело № 20117240401029, като НЕДОПУСТИМА.

       

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 246/2019 г. на Видинския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- София.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: