ВГРД № 161-2019

Решение по Гражданско дело 161/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 64

гр. В**, 19.07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в публичното заседание на деветнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В*

Членове:   1. АН** П*

  1. В* М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П* частно гражданско дело № 161 по описа за 2019., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по чл.435,ал.2 ГПК във вр. с чл.78,ал.5 ГПК.      

Образувано е по жалба на Л.Д.Й. против действията на ДСИ при ВРС –постановлението от 06.03.2019 г. за определяне равностойността на вещи по изп.д. № 2312/2018 г. Развиват се доводи, че постановлението е незаконосъобразно, предвид изготвянето на оценка към датата на установената липса и направеното по този повод искане за събиране на равностойността им, а също предвид оспорването на експертната оценка и искането за назначаване и изслушване на нова експертиза, както и оспорването на свидетелските показания, които според жалбоподателя са неправилно кредитирани от ДСИ. Жалбоподателката поддържа, че при оценяването на липсващите и повредени вещи „меродавно е състоянието, в което се е намирала вещта по време на предявяването на иска" и счита, че следва да се вземе пред вид при определане на оценката на вещите експертното заключение на вещото лице Р** И**, с което към 30.08.2017 г. общата стойност на вещите е определена на сумата 24300 лева. Иска се да бъде отменено обжалваното постановление като незаконосъобразно.

       Съдът като се запозна с жалбата, отговора на взискателя и мотивите на ДСИ намира ,че същата е допустима като подадена в срок и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, но по същество е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, поради следното:

С Постановление от 6.03.2019 г. по ИД 2312/2018г. ДСИ при РС-В** е определил за събиране паричната равностойност на движимите вещи, предмет на изпълнителното дело, които с протокол от 6.02.2019 г. е констатирал, че не са намерени при длъжника или са повредени.

Със същото постановление ДСИ е определил, че общата стойност на тези вещи възлиза на 58071 лева.

На 06.02.2019 г. ДСИ при ВРС е насрочил принудително предаване на вещите, предмет на принудителното изпълнение, съгласно изпълнителен лист, издаден на 16.10.2018г. по гр. дело № 1223/ 2017г. по описа на РС-В**, не са намерени всички вещи при длъжника Л.Д.Й., а две от тях не са в тяхната цялост.

С разпореждане на ДСИ от 08.02.2019г. /л. 88/ по делото е назначено вещо лице – В**Д** И** от Списъка на вещите лица за съдебен район на ОС-В**, специалист по оценка на машини и съоръжения, със задача - определяне равностойността на вещите, които представляват земеделска техника и са предмет на принудителното предаване. Вещото лице е присъствало на мястото на принудителното изпълнение /протокол л. 65-68/. Съгласно законовите изисквания и установената практика, при необходимост от специални знания за определяне стойността на дадена вещ, се назначава специалист от съответната област, каквото е сторено в случая. Стойността на вещите не е определена от съда в съдебното решение, съответно в изпълнителния лист, с оглед на което съдебния изпълнител не е обвързан от евентуална оценка на вещите, изготвена по гражданското дело. В заключението си /л. 74-84/ вещото лице подробно и изчерпателно е описало използваните методи за определяне стойността на вещите.

Съгласно разпоредбата на чл. 521, ал. 2 ГПК когато вещта не се намира у длъжника, или е развалена, или се намери част от вещта, се определя нейната равностойност. При определяне на равностойността на вещите, чл. 521, ал. 2 ГПК предвижда и разпит на свидетели. В случая са взети предвид и показания на свидетели, посочени в обжалваното постановление, които са земеделски производители и са присъствали при принудителното изпълнение.

Стойността на вещите се определя към момента, към който се установи, че те липсват и към който взнскателят направи искане за събиране на паричната им равностойност, а не към минал момент, когато вещите са били налични. Това е така, тъй като при определяне на стойността на вещите следва да отчита промененото след предявяване на иска - в положителна или отрицателна посока, състояние на вещите, променената пазарна обстановка, при която цените на вещите могат да се повишат или понижат, както и всички други обстоятелства, които могата да повлияят на цената на вещите. Тоест, стойността на вещите трябва да се определи така, че с получените суми взискателят да може към същия момент да закупи други, аналогични на липсващите, респективно повредените вещи и така да може да замести вещите с подобни, близки по качества вещи. Съдебната практика по този въпрос е категорична - меродавен е момента на подаване на искането за определане на равностойността на вещите.

По тези съображения съдът намира, че парична равностойност по реда на чл. 521, ал. 2 от ГПК следва да се определи въз основа на пазарната стойност на вещтатака както в случая са процедирали съдебният изпълнител и назначеното от него вещо лице В** И**, а не въз основа на заключение на друго вещо лице, което е прието в друго съдебно производство с различен предмет, на които се позовава жалбоподателят.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното постановление на ДСИ при ВРС като правилно и законосъобразно следва да се потвърди..

 

         Водим от горното Съдът

Р Е Ш И :  

 

     ПОТВЪРЖДАВА ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при ВРС - постановлението от 06.03.2019 г. за определяне равностойността на вещи по изп.д. № 2312/2018 г.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: