Т.Д. № 234-2019

Решение по Търговско дело 234/2019г.

                                         Р Е Ш Е Н И Е № 86

                                               гр. В** 18.07.2019г.

 

                                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВОС         гражданска колегия в закрито заседание на осемнадесети юли

Две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                                             Председател: В* М*

при секретаря                              и в присъствието на  

прокурора                                               като разгледа докладваното от             съдия В*М*                            Гр.дело № 234 по описа за 2019 год.   и за да се произнесе , взе предвид следното :

 

Производството е по чл.25 от Закона за ТР. Образувано по жалба от П*Б* М* като управител на СД „М*-У* и С*“ с ЕИК *** с адрес гр.В**, ул.“Ц**А** II“ № 3, ет.1, стая 3 против отказ на АВ – търговски регистър за вписване на промяна на обстоятелствата – отказ № 20190605152107-2/11.06.2019г.

Поддържа в жалбата, че с заявление подадено до АВ е искал промяна в обстоятелствата на дружеството и е посочил, че не желае да бъде уведомяван по електронен път. Не е бил уведомяван за указанията дадени от длъжностното лице, като въпреки това след проверка в сайта на ТР е установил и изпълнил същите подавайки заявление Ж 1 в ТР на 12.06.2019г.. На същата дата отново е постановен отказ с мотив че е изтекъл срока по чл.19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ.

Поддържа в жалбата, че отказа е неправомерен, указанията своевременно са изпълнени от жалбоподателя, няма пропуснат срок и неправомерни действия от страна на заявителя и моли съда да постанови решение с което отмени обжалвания отказ за вписване на промяна в обстоятелствата на дружеството.

ВОС като взе предвид постъпилата жалба намира същата за неоснователна.

Със заявление вх.№ 20190605152107/05.06.2019г. от П*Б* М* е постъпило искане за вписване на промени по партидата на СД „М**-У* и С*“ ЕИК **. При извършената проверка от страна на длъжностното лице по регистрация е установено, че подаденото заявление е съобразено с приложение № А2 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на ЮЛНЦ. Констатирана е нередовност в заявлението , изразяваща се в неспазване на изискуемата форма на представения към заявлението дружествен договор. На жалбоподателя е указано на основание чл.22, ал.5 във вр.с чл.21, т.4 и т.5 от ЗТР да отстрани посочените нередовности, като в установения нормативно тридневен срок по чл.22, ал.5 във вр.с чл.19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ не е представено допълнително заявление образец Ж1 за отстраняване на пропуските ,поради което длъжностното лице е приело, че не са изпълнени дадените указания.

Съдът приема, че постановения отказ е законосъобразен съгласно чл.15, ал.3,т.2 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхранение и достъп до ТРРЮЛНЦ .При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилага дружествения договор с нот.заверка на подписите на съдружниците. В настоящия случай представения към заявлението дружествен договор не е съставен в изисикуемата се форма, нарушено е изискването на чл.48, ал.1 от ТЗ, като не е посочено местожителството и адреса на съдружниците, като част от задължителното съдържание на дружествения договор. В представения дружествен договор е посочен предмет на дейност, различен в вписания по партидата на търговеца.

При тези данни правилно длъжностното лице по регистрация е отказало вписването на обстоятелствата по партидата на дружеството, с оглед на непредставяне на актуален дружествен договор в изискуемата се форма. Указанията за отстраняване на нередовностите не са изпълнени своевременно , поради което правилно е постановен отказа.

По настоящето дело не е събрана дължимата държавна такса в размер на 25 лв., съобразно чл.29 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК. Същата следва да бъде събрана, с настоящия съдебен акт.

Водим от горното СЪДЪТ

                     Р Е Ш И

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от П* Б*М*като управител на СД „М*-У* и С*“ с ЕИК ***, с адрес гр.В*, ул.“Ц* А* II“ № 3, ет.1, стая 3 против отказ на АВ – ТР за вписване на промяна на обстоятелствата – отказ № 20190605152107-2/11.06.2019г.

ОСЪЖДА СД „М**-У** и С*“ с ЕИК ***, с адрес гр.В**, ул.“Ц** А**II“ № 3, ет.1, стая 3 да заплати държавна такса в размер на 25 лв. по сметка на ВОС.

След влизане в сила на решението да се издаде изпълнителен лист за сумата.

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението пред САС.

 

                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: