ВНАХД № 368-2017

              Р Е Ш Е Н И Е   № 5

 

                     град Видин

  

                 гр. Видин 19. 01.2018 г.

 

                            В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично заседание на шестнадесети януари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

       Председател: А. П.

 

             Членове: С.С.

 

             Р. Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А. и в присъствието на прокурора В. В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. в.н.а.х.д. №368 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

С Решение №608, постановено на 23.11.2017г. по а.н.д.№1202 по описа за 2017г. на Районен съд – Видин, обвиняемият О.Ц.Г., ЕГН **********,***, е признат за виновен в това, че на 26.02.2014 г. в село Ярловица, област Видин, в качеството на длъжностно лице – кметски наместник на същото село, в кръга на службата си съставил официален документ – Удостоверение за наследници №017/26.02.2014г., в който удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства, а именно удостоверил, че наследници на Б. П. П., бивш жител ***, са единствено записаните в удостоверението лица, като не е посочил, че наследници се явяват още 6 броя лица, а именно: П. Г. И, В. П. П., Г. Т. Г., С. П. А., Г.Н. А.и Н. Г. А., като случая е маловажен – престъпление по чл.311, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева.

Обвиняемият е осъден да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР Видин направените разноски за вещо лице по досъдебното производство и съдът е постановил също веществените доказателства да бъдат приложени по делото.

         В законоустановения срок е постъпила въззивна жалба от обвиняемия, чрез неговия защитник адвокат Г.Г. ***, в която се сочи, че обжалваното решение е незаконосъобразно и необосновани, постановено при съществени процесуални нарушения и в нарушение на материалния закон. Твърди се също, че в хода на производството не са се събрани никакви доказателства, които да обуславят по категоричен и безспорен начин авторството на деянието, и поради това решението почивало на предположения, което е недопустимо съгласно разпоредбата на чл.303,  ал.1 от НПК.

         Иска се отмяна на така постановеното решение и постановяване на друго, с което обвиняемия да бъде оправдан по така повдигнатото обвинение, и алтернативно се иска делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав.

         В съдебно заседание пред въззивният съд, представителят на прокуратурата поддържа, че решението на първостепенния съд следва да бъде потвърдено като правилно и постановено съобразно доказателствата, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, изложени в жалбата и пред настоящия състав в съдебно заседание и като провери служебно и изцяло правилността на обжалваното решение, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено от фактическа страна следното:

         По делото е безспорно установено, че обвиняемият О.Ц.Г. с ЕГН********** към инкриминираната дата е работел като кметски наместник в село Ярловица, община Димово, област Видин по трудов договор №35/17.11. 2011година, както и че на същия е било възложено със заповед №РД-02-369/21.12.011година да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, съгласно Закона за гражданската регистрация, за които функции е преминал първоначално обучение за издаване документи по гражданско състояние, включително и относно издаването на удостоверения за наследници.

         Установено е също по делото, че в това си качество обвиняемият Г. е издал Удостоверение за наследници №017/26.02.2014г., в което е вписал само наследниците на Б. П. П., бивш жител ***, между които и самият обвиняем като наследник, именно – Г. А. П., О.Ц.Г., Ц. Н. П. и С.Б. И. и др. В същото удостоверение обаче, не са посочени още шест наследници на Б. П., а именно – П. Г. И., В. П. П., Г. Т. Г., С. П. А., Г. Н.А. и Н. Г. А.. Удостоверението е било издадено по повод сключване на договор за аренда. Безспорно е установен и факта, че процесното удостоверение за наследници е подписано именно от обвиняемия. Окръжният съд установи, че първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, съответно в тяхната съвокупност и поотделно, като фактическите положения, които са приети се доказват по несъмнен начин от същите. По делото са изяснени всички обстоятелства свързани с повдигнатото обвинение и са от съществено значение за правилното решаване на делото. Не са допуснати съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили процесуалните права на страните. Поради това съдът намира, че с оглед на така установената фактическа обстановка, която въззивният съд счита, че не следва да повтаря, тъй като я възприема изцяло, то първоинстанционният съд правилно е приложил закона и е стигнал до направения от него извод и е приел, че обвиняемият е виновен и му е наложил съответното наказание, като правилно е приложил и разпоредбата на чл.78а от НК. Първостепенният съд подробно и обосновано се е мотивирал както относно фактическата обстановка, така и относно съставомерността на деянието.

         Относно съставомерността основното възражение на обвиняемият, което се поддържа и в това производство е, че не налице умисъл за деянието, поради което същото е несъставомерно.        

 

Видинският окръжен съд, в настоящия състав, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:       .

         При проверка на атакувания акт и събраните по делото доказателства, настоящия състав констатира, че същият е правилен и законосъобразен, а подадената въззивна жалба неоснователна, поради следните съображения: видно от самото предложение на Районна прокуратура за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия О.Ц.Г., същото касае престъпление по чл.311, ал.2 във вр. с ал.1 от НК – обвиняемият, в качеството на длъжностно лице, в кръга на службата си е съставил официален документ, в който е удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства. Пред първостепенния съд авторството не е оспорено, но това е направено пред въззивния съд в жалбата. Съдът намира, че авторството е доказано по безспорен начин, тъй като освен, че самият обвиняем не го отрича, този факт е доказан и по категоричен начин и от извършената съдебно почеркова експертиза, която установява, че подписа в реквизита на процесното удостоверение за наследници “длъжностно лице“ е именно на обвиняемия. Съответно оспорва наличието на субективната страна на деянието, тоест че не го е сторил умишлено.

Съдът намира, че относно съставомерността на деянието и конкретно налице ли са субективните признаци на деянието, първостепенният съд се мотивирал достатачъно изчерпателно, като въззивният съд може само да добави, че освен всички посочени съображения на първостепения съд, следва да се имат в предвид и показанията на следващия кметски наместник в село Ярловица – Соня Арсенова Велкова, разпитана пред съд/л.10 от папка 2ДП/, която обяснява подробно какво се установява от картоните по гражданско състояние на Х. Б. Т. и П. Г. И. , а именно, че е ясно, че бракът между тях двамата е втори по ред, който факт показва, че и останалите шест лица са наследници и следва да се включат в удостоверението. Освен това по ДП е приложена и разпечатка от Национална база данни, която също показва че този брак е втори и такава разпечатка е могъл да направи и самият обвиняем. От друга страна, обвиняемият, вместо да направи такава разпечатка от Национална база данни твърди, че е звънял по телефона в село Карбинци, в Община Димово/л.86 ДП/, но тези твърдения същият не конкретизира с кои лица именно е говорил при тези телефонни разговори, за да се направи съответното разследване по въпроса. Не на последно място следва да се отчете и факта, забелязан и от първостепенния съд, че самият обвиняем е наследник и най-малко е имал интерес действително да проучи подробно въпроса, включително и чрез Национална база данни, която е най-пълна и достоверна, макар че житейски е нормално да познава родата си.

С оглед на тези си съображения, съдът намира, че изложените във въззината жалба оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост, постановяване при съществени съществени процесуални нарушения и в нарушение на материалния закон са неоснователни, както и самата жалбата.

Тъй като съдът не констатира съществени нарушения на процесуалните правила, то не намери основание за алтернативното искане за връщане на делото на първоинстнационния съд за ново разглеждане от друг състав.

         Поради изложените по-горе съображения, Видинският окръжен съд, наказателно отделение, намира, че жалбата за неоснователна, а обжалваното решение е законосъобразно и обосновано и правилно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

 

         Водим от горното, Видинският окръжен съд   

 

                                                Р   Е   Ш   И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Решение №608, постановено на 23.11.2017г. по а.н.д.№1202 по описа за 2017г. на Районен съд – Видин.

 

 

 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                           

                       

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                        

                                                                                    2.