Т.Д. № 44-2019

Решение по Търговско дело 44/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 85

Гр.В**, 19.07.2019 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

ВОС гражданска колегия в закрито заседание на деветнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: АН** П**

Членове:

при секретаря                               и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията П** гр.дело № 44 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на Глава XXI - "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс, вр. с чл. 25 от Закона за търговския регистър.

Образувано е по жалба на Б**Д**С**, в качеството му на председател на ЛРС „М**“ против Отказа на длъжностно лице по регистрацията на АВ при МП № 20190531184225 от 20.06.2019 г. за вписване на промени по партидата на ЛРС „М**“ ЕИК ** , в регистъпа на ЮЛНЦ. Поддържа , че постановеният отказ е незаконосъобразен и необоснован. ТВърди се , че съгласно чл.21 от ЗТР има подадено заявление , спазена е предвидената от закона форма и ред . Поддържа , че указания не са получавали. Когато направили справка с изненада установили , че имало указания за изпълнение. Иска се да бъде отменен отказа на агенцията и се укаже на същата да бъде вписано исканото заличаване.

           Производството пред АВ е образувано въз основа на заявление, вх. № № 20190531184225 /31.05.2019 г., подадено от С**М*, за вписване на промени по партидата на сдружението.

            С обжалвания отказ № № 20190531184225 от 20.06.2019 г. на АВ длъжностното лице по регистрацията след проверка на представените от заявителя документи е отказало вписванена заявени промени по партидата на сдружението , тъй като на основание чл.22,ал.5 ЗТРРЮЛНЦ са дадени указания да се приложат доказателства за спазване на предвидения в устава нса сдружението ред за свикване на събрание и доказателства за платена държавна такса.

 

ВОС, след като обсъди доводите на жалбоподателя и събраните по делото доказателства, намира следното:

Жалбоподателят е легитимиран и има интерес от обжалването.

Жалбата е постъпила в законоустановения срок и е допустима, разгледана по същество, се явява неоснователна по следните съображения:

Видно от приложените към заявлението документи , заявителят не е представил доказателства за редовно проведено общо събрание и за платена д.т. за вписване.

Съгласно чл.22, ал.5 ЗТР, когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел – на електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в регистъра. В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец, определен с наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.

В горепосочената разпоредба на ЗТР са регламентирани случаите, когато длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността за отстраняване на нередовността за отстраняване на нередовността. Възможност да се променя заявлението, когато в него са допуснати фактически грешки или несъответствия не е предвидено в закона, поради което съдът счита, че следва да потвърди обжалвания отказ.

 

При това положение направения отказ на длъжностното лице при АВ от 20.06.2019 г. предмет на настоящото обжалване следва да бъде потвърден.

                  Поради изложените съображения и на основание чл.274,ал.1,т.2 от ГПК във вр. с чл.25,ал.4 от ЗТР ВОС

 

                             Р Е Ш И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА Отказ № № 20190531184225 от 20.06.2019 г. на АВ.

                 Решението може да бъде обжалвано пред САС в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: