Т.Д. № 16-2019

Решение по Търговско дело 16/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25

неприсъствено

гр. Видин, 19.07.2019 г.

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд, в открито заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Председател: В. М.

 

при участието на секретаря В.К., като разгледа докладваното от съдията В. М. т. дело № 16 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба от от „С…" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.С…, бул. „С…." № …, ет.

…, ап. …, ЕИК …, представлявано от управителя Б. А. Р., ЕГН **********;чрез адв. Л… И… от АК В…, адрес: гр. В…, ул. „Б…" № …, тел. …, факс: … против:„К…." ЕООД със седа­лище и адрес на управление: гр. С…, кв. „М….", ул. „М…." № …, ЕИК …, представлявано от управителя В… Н… Х… по чл. 79 от ЗЗД с цена на иска: 42 087,10 лв.

Ищецът твърди в исковата молба, че на 22.06.2018 год. между него и ответника е сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда в гр. В…, общ. В…, ж.к. „В…" бл. …, вх…. и …" като възложените строително-монтажни дейности и цените им са определени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от договора.

Съгласно така подписания договор„С…." ЕООД е извършил строително- монтажни работи, които са описани подробно като наименование, количество и единична и обща цена и са приети от ответника с протокол обр. 19 от 15.10.2018 год., чиято обща стойност възлиза на 65 087,10 лв. с ДДС.

Съобразно постигнатата договорка „С…" ЕООД е издавал фактури винаги, когато ответника К…" ЕООД е заявявал готовност за плащане. Така по този протокол са издадени и платени следните фактури: 1/. № 1000000037/27.11.2018 год. за сумата от 15 000 лв., която е платена с преводно нареждане 27.11.2018 год.,2. № 1000000039/11.12.2018 год. за сумата от 5 000 лв., която е платена с преводно нареждане 11.12.2018 год., 3/. № 1000000040/14.12.2018 год. за сумата от 2 500 лв., която е платена с преводно нареждане 19.12.2018 год., 4. № 1000000044/19.12.2018 год. за сумата от 500 лв., която е платена с преводно нареждане 19.12.2018 год.

Оставащата неразплатена част строително-монтажни работи по протокол обр. 19 от 15.10.2018 год. е на стойност 42 087,10 лв.

Въпреки водените преговори ответникът К…." ЕООД отказва на„С…" ЕООД да заплати дължимата сума, поради което за него се явява правния интерес от предявяването на настоящия иск .

Моли съда да постанови решение, с което да осъди „К…." ЕООД, ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. С…, кв. „М…", ул. „М…" № …, представлявано от управителя В.Н.Х. да заплати на „С…" ЕООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр.С…, бул. „С…" № …ет…., ап…. сумата от 42 087,10 лв., представляваща стойността на признати, но неразплатени строително-монтажни работи по протокол обр. 19 от 15.10.2018 год., ведно със законната лихва от момента на предявяване на исковата молба до окончателното издължаване на сумата, както и направените по делото разноски

Ответникът в законоустановения едномесечен срок не е подал отговор на исковата молба и не е взел становище по предявените искове. Редовно призован, не се е явил в съдебно заседание, като не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие. 

Пълномощникът на ищеца е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 238от

ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Освен това, съгласно изискванията на чл. 239 от ГПК, на ответното дружество са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което съдът постановява настоящото решение, което се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.                     Представените по делото доказателства: договор за изпълнение на СМР 22.06.2018 год. с приложение № 1 протокол обр.19 от 15.10.2018 год. фактура № 1000000037/27.11.2018 год. /платена/ фактура № 1000000039/11.12.2018 год. /платена/ фактура № 1000000040/14.12.2018 год. /платена/ фактура № 1000000044/19.12.2018 год. /платена/ проформа фактура /неплатена/ се установява вероятната основателност на иска.

         На основание чл. 239, ал. 2 от ГПК решението не се мотивира.

         Исковата претенция следва да бъде уважена на основание  чл. чл. 79 от ЗЗД .

         На осн. чл. 78, ал.1 от ГПК на ищцовото дружество следва да се присъдят разноски в размер на 3 633.48 лв. , съобразно представения списък за разноски.

         Водим от горното, Съдът

               

                         Р   Е   Ш   И   : 

 

ОСЪЖДА „К…." ЕООД, ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. С…, кв. „М…", ул. „М…" № .., представлявано от управителя В… Н.. Х… да заплати на „С…" ЕООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр.С…, бул. „С…" № , ап…. сумата от 42 087,10 лв., представляваща стойността на признати, но неразплатени строително-монтажни работи по протокол обр. 19 от 15.10.2018 год., ведно със законната лихва от момента на предявяване на исковата молба -21.03.2019г. до окончателното издължаване на сумата, както и направените по делото разноски в размер на 3 633.48 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на страните.

В едномесечен срок от връчването му, страната, срещу която то е постановено, може да поиска неговата отмяна пред въззивния съд.

 

 

                                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :