ЧНД № 155-2019

Решение по Наказателно дело 155/2019г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №71                            

                           гр.Видин 16.07.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно  отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на   шестнадесети юли двехиляди и деветнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                С. С.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  В. С.

                                                  

при  участието на   секретар А..А. и прокурора В.В. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №155 от  2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./.

         Образувано   е   по  постъпило наказателно   решение с рег.№001231212   на Витгенщайн- Окръг Зиген   57072 гр.Зиген   ул.“Кобленцер щрасе“№73 Германия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     100.00 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за   плащане   от   лицето   В. С. В.    роден   на   *** *** с ЕГН:**********  - за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на чл.18 ал.8 ,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),85   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) – с   оглед   на   това,че  като   водач   на    товарен    автомобил    марка „МАН „ - седлови   влекач  с  регистрационен  номер СА 25 51 НН   движейки   се   в   землище   Зиген   по   федерална   автомагистрала   45   при 112.000-ия километър по  посока гр.Дортмунд   засегнатото лице   е   паркирало   на 18.01.2018г. в 01.50   часа   автомобила в   района   на   изхода   на   автомагистралата .

         В   съдебното   заседание   на 16.07.2019 г. прокурорът   поддържа   искането   за   признаване   и   изпълнение на   решението.

         Засегнатото   лице   В.   С.   В.  не е    намерено   на  адреса ,като   в     изпратената  му   призовка   е отразено ,че   на     този   адрес   няма     такова   лице.Извършена   е   справка   в   НБД /приложена   по делото /, при   която е   установено,че   за     постоянен   и   настоящ   адрес   на   засегнатото лице   е   записан  адрес : гр.Видин   ж.к.“В“ №* вх.“*“ ет.* ап.* - на   който   адрес   е   установено,че   не   се     намира     засегнатото   лице .

     В   съдебно   заседание   на   16.07.2019 г. засегнатото   лице е   представлявано   от   служебен защитник   ,който   е   оспорил  германското    решение.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след като   разгледа   решението ,представеното   удостоверение , преведени   от   немски   език на   български език  и   данните по делото,   съобрази    следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение   по   чл.4   от   Рамково   решение   2005/2014/ПВР   на Съвета   относно   прилагането     на     принципа   за     взаимно   признаване   на   финансови санкции   от     което   е     видно,че  по  постъпило наказателно   решение   с   рег.№ 001231212   на   Витгенщайн- Окръг Зиген   57072 гр.Зиген   ул.“Кобленцер щрасе“№73 Германия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на   финансови санкции - за   сумата от     100.00 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за   плащане   от   лицето   В. С. В. - роден   на   *** *** с ЕГН:**********   - за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на чл.18 ал.8 ,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),85   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) – с   оглед   на   това,че   като   водач   на     товарен     автомобил   марка „МАН „ - седлови   влекач   с   регистрационен   номер СА 25 51 НН   движейки   се   в   землище   Зиген   по   федерална   автомагистрала   45   при 112.000-ия километър по   посока гр.Дортмунд   засегнатото лице   е   паркирало   на 18.01.2018г. в 01.50   часа   автомобила в   района   на   изхода   на   автомагистралата .

       Решението е   постановено   на   24.01.2018г.   и   е   влязло   в   законна   сила   на   08.10.2018г. ,като   70.00 евро   е   наложената санкция и   30.00 евро   са   разходи   за   административното   производство .

         Изпълнението   на   решението не е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

         Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на  издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния   диспозитив   подлежащ   на   изпълнение     е     равностойността   на   100.00 евро   или  по   фиксирания   курс    е   195 лева и  58 стотинки.

         Решението   се   отнася   за     деяние   ,което   съставлява     административно   нарушение    и     според   българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи административно-наказателна   отговорност   и  подлежи на  наказателно   преследване   за   деянието, което   обосновава  решението .

         От  представеното   удостоверение  е     видно ,че лицето   В.   С. В.   е било  умедомено   лично   за   производството   и   това ,че   е   уведомено   ,че   може   да   обжалва   решението,но   не     го     е     сторило.

        От   така     представените     доказателства   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и   изпълнение .

         Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да бъде признато и   изпратено   на органите   на НАП   за   изпълнение ,след    влизането   му     в  законна   сила.

         С оглед  на посоченото СЪДЪТ

 

                   Р         Е         Ш         И   :

 

         ПРИЗНАВА РЕШЕНИЕ с рег.№ 001231212   на   Витгенщайн- Окръг Зиген   57072 гр.Зиген   ул.“Кобленцер щрасе“№73 Германия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на   финансови санкции - за   сумата от     100.00 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за   плащане   от   лицето   В.   С. В.   роден   на   *** *** с ЕГН:**********   - за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на чл.18 ал.8 ,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),85   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) – с   оглед   на   това,че   като   водач   на     товарен     автомобил   марка „МАН „ - седлови   влекач   с   регистрационен   номер СА 25 51 НН   движейки   се   в   землище   Зиген   по   федерална   автомагистрала   45   при 112.000-ия километър по   посока гр.Дортмунд   засегнатото лице   е   паркирало   на 18.01.2018г. в 01.50   часа   автомобила в   района   на   изхода   на   автомагистралата .

           Осъдителният   диспозитив   подлежащ   на   изпълнение     е     равностойността     на   100.00 евро   или   по    фиксирания курс   е   195 лева и   58 стотинки.

       Препис   от     решението   да   се   изпрати     незабавно   на ТД   на   НАП   „Велико Търново „   за     изпълнение ,след   влизането   му  в законна сила.

       Решението подлежи на обжалване и   протест пред Софийски Апелативен  съд в  седемдневен  срок от  днес.

       Да    се уведоми компетентният орган на   издаващата държава Германия , както  и   копие от   решението   да се изпрати   и   на Министерство на Правосъдието на Република   България ,след  влизането му  в законна  сила.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

                                                 ЧЛЕНОВЕ :