ВЧГРД № 201-2019

Определение по Гражданско дело 201/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

Видинският окръжен съд                   гражданско отделение

в закрито заседание на 12 юли

две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                           Председател : В. В.

                                                                  Членове: А. П.

                                                                                   В. М.

при секретаря ……………………………………………...…и с участието

на …………………….прокурора……………………изслуша докладваното

от         съдия П.                          в.ч.гр.д. 201…..……по описа

за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по чл.121 във вр. чл.274-279 ГПК.

            Делото е образувано по частна жалба от Г.С.М., чрез пълномощника й С. С. М. против Определение от 13.03.2019 г. на ВРС постановено по гр.д. № 978 по описа за 2018 г. на ВРС , с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на СРС.

            Поддържа се в частната жалба, че обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, поради това , че според частния жалбоподател възражението за неподсъдност на делото е направено извън срока за отговор на исковата молба. Твърди се, че ответната страна е уведомена за предоставения срок за отговор на 04.12.2018 г. и този срок е изтекъл на 04.01.2019 г. Излага се също , че продължаването на срока от първоинстанционният съд е недопустимо толериране на ответниците по иска. Иска се въззивната инстанция да констатира , че подаването на отговора е станало извън срока по чл.131 ГПК , както и да отмени определението за прекратяване на делото и изпращането му по подсъдност на СРС като неправилно и да върне същото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответната страна не е подала отговор на частната жалба.

           

            Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба, намира същата за процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Производството по делото е образувано по искова молба Г.С.М., ЕГН:********** , срещу „Б. Б."ЕООД , Р. Ф. и Р. Х. Д., с правно основание чл.71, ал.1 Закона за защита от дискриминация.

           Определението на ВРС от 26.11.2018 г. ,с което е постановено изпращането на препис от исковата молба на ответниците и им е предоставен едномесечен срок за отговор на същата е получено от представител на ответника на 04.12.2018 г. С три молби /първата от които е от 02.01.2019 г. ответната страна е поискала продължаване на срока за отговор. С разпореждане от 24.01.2019 г. първоинстнационният съд е продължил срока за отговор на ИМ с един месец , считано от изтичане на първоначалния- т.е. на 04.02.2019 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 04.02.2019 г. , видно от пощенското клеймо. С отговора се прави възражение за неподсъдност на спора на ВРС и искане за изпращането му по подсъдност на СРС.

С обжалваното определение от 13.03.2019 г. ВРС се е произнесъл по възражението за неподсъдност на спора на районен съд –Видин, като е приел , че според чл.105 ГПК и чл.115 ГПК подсъдността на спора е на СРС, поради което е прекратил производството при себе си и е изпратил същото по подсъдност на СРС.

Съобразно правилата за местна подсъдност искът, разглеждан в настоящото производство се предявява пред съда в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника - чл.105 от ГПК. Видно от исковата молба, адресът на ответника е в град София.

Видно е от обстоятелствената част и петитума на исковата молба, че с предявеният иск за главница се претендират вреди от непозволено увреждане. В този случай подсъдността е изборна - общата подсъдност по чл. 105 ГПК, или по местоизвършването на деянието - чл. 115 ГПК

. След като търсената отговорност е деликтна, то на общо основание за нея е приложима подсъдността по  чл.115 ГПК, чиято цел е да облекчи пострадалия от непозволено увреждане. Разпоредбата на чл.115 ГПК като изключение от общата местна подсъдност по чл.105 ГПК, дава възможност по иск за обезщетение при непозволено увреждане, той да се предяви по местоизвършване на деянието, като изборът на подсъдността е предоставена на увредения от деликта – ищеца. В случая обаче, тъй като местоизвършване на противоправните деяния /действия и бездействия/, които се твърдят в исковата молба, е в гр.София, където е местоизвършването на деянието, то компетентен да разгледа спора е СРС. Т.е. в случая за ищеца е съществувала възможност да предяви иска по местоизвършване на деянието или по седалището на ответника, които с оглед данните по делото в случая съвпадат, но не и пред Видинския районен съд.

Възражението за неподсъдност е направено от ответника в срока за отговор на исковата молба. При наличие на тези предпоставки ВРС правилно е прекратил производството по делото и е изпратил същото на компетентния съд.

Определението е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди.

            Водим от горното, съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА Определение 13.03.2019 г. на ВРС постановено по гр.д. № 978 по описа за 2018 г. на ВРС , с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на СРС.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред ВКС при условията на чл.280,ал.1 и ал.2 ГПК.

 

           

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.