Т.Д. № 34-2016

Определение по Търговско дело 34/2016г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 62

           ВОС,търговско........отделениев закрито заседание на дванадесети юли

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:В** В*                                                                                                                                                

                                                                            Членове:

                                                                                                                                                    

при секретаря…и с участието на…………………….прокурора……изслуша докладваното от съдията В**……….....т.д.№34

     по описа за 2016   год. и за да се произнесе взе предвид следното:

     С определение от 19.06.19г. съдет е указал на ищците по делото-„Д**“Ltd-Б** и „Д***х**“ Ltd –К** в седмичен срок от поставяне на копие от настоящето определение на таблото за съобщения на ВОС да отстранят следните нередовности на исковата молба:

       1.В писменни молби да посочат в решението, което се иска да бъде постановено по делото за кои вземания се иска да бъде отречено качеството на кредитор на „И**“АД.

     2.В писменни молби да мотивират и конкретизират обстойно възраженията,които имат против приетите от синдика вземания на банката.

     Съдът е уведомил ищците,че при неизпълнение на горните указания в посочения срок производството по делото ще бъде прекратено.

     Видно от съставения протокол препис от определението е поставено на таблото на ВОС на 26.06.19г.В указания срок ищците не са отстранили нередовностите на исковата молба.

     С оглед на неотстраняването на нередовностите на исковата молба производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.129,ал.4 във връзка с ал.3 от ГПК.

     С оглед направеното искане за присъждане на разноски от страна на „И**“АД-С** на основание чл.78,ал.4 от ГПК следва да бъде постановено определение,с което бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 139 830,85лв. /лист 643 от т.трети на делото/.Предвид обстоятелството,че ищците по делото са две дружества съдът счита,че всяко едно от тях следва да бъде осъдено да заплати на ответната банка по половината от направените разноски,а именно-по 69 915,43лв.

     С оглед прекратяване на делото на основание чл.649,ал.7 от ТЗ ищците следва да бъдет осъдени да заплатят на ВОС държавна такса както следва:

     -„Д**“L**-Б** -109 991,42лв. /цена на иска 10 999 142,18 лв. по една четвърт по 4%/

     -„Деланет холдингсLtd –Кипър-109 991,42лв. /цена на иска 10 999 142,18 лв. по една четвърт по 4%/

   Водим от горното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

     Прекратява производството по делото.

     Осъжда „Д**“L** от Държавата Б**,гр.Б** сити,пл.“М**“,IBK 86.057 да заплати на „И**“АД-С**бул.“Б**“№*,ЕИК *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 69 915,43лв.

     Осъжда „Д** х**“ Ltd от Република К**,гр.Л**,ул. “В** М**“№* да заплати на „И**“АД-С**,бул.“Б***“№**,ЕИК **** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 69 915,43лв.

       Осъжда „Д**“Ltd от Държавата Б**,гр.Б** сити,пл.“М**“,IBK 86.057 и „Д** х**“ Ltd от Република К**,гр.Л**,ул. “В**М**“№* да заплатят на бюджета на съдебната власт по сметка на ОС-В** държавна такса в размер на по 109 991,42лв.

     Препис от настоящето определение да се постави на таблото за съобщения на ВОС.

     За поставянето на преписа деловодителя да състави протокол,който да се приложи по делото.

       Определението може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в седмичен срок както следва:

       -за ищците- от датата на поставяне на обявление на таблото на ВОС

       -за ответниците-от датата на получаване на препис от определението.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: