ЧТД № 48-2019

Определение по Търговско дело 48/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №81

           Видинският окръжен съд,гражданско..........................................................отделение

в закрито ……. заседание на дванадесети юли

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:Васил Василев                                                                                                                                                

                                                                                                Членове:

                                                                                                                                                  

при секретаря………………………….. …………..………………………..…………и с участието на…………………….прокурора……………………………………..……изслуша докладваното от съдията Василев…частно търговско дело№48 по описа за 2019   год. и за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по чл.389 във връзка с чл. 536, ал. 1, т. 1 от ГПК .

         Делото е образувано по молба от А.Н.К., ЕГН **********, с адрес ***, действащ чрез процесуалния си представител адв. Д... С... Б.... Подържа се в молбата,че молителя е съдружник в търговско дружество "Р...." ООД, ЕИК …, в което притежава 1/3 /една трета/ от дружествените дялове от неговия капитал или 2 /два/ дяла с номинална стойност от 4 /четири/ лева всеки един от тях. Молителя е управител на същото на основание влязло в сила решение по т.д. № 47 по описа на ОС - Видин за 2018 год. и успешно проведен иск с правно основание чл. 74 от ТЗ, с който атакувал като незаконосъобразно решение от 20.11.2018 год. на Общото събрание на съдружниците за освобождаването му като управител, за какъвто бил избран с предходно решение от 20.07.2017 год., вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията под N…..

С искова молба с вх. N 2225 от 11.07.2019 год., въз основа на която бе образувано т.д. N 47/2019 год. на Окръжен съд - Видин, предявил иск против " Р..." ООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. Б..., община В..., ул. „Ч..." N …, вх. .., ет...., представлявано от управителя А.Н.К., основание чл. 155, т. 1 от ТЗ за прекратяване на търговско дружество "Р..." ООД, ЕИК …., на основание чл. 155, т. 1 от ТЗ и за откриване на производство по ликвидация на търговско дружество "Р..." ООД, ЕИК..., на основание чл. 156, ал. 1 от ТЗ, по съображения, подробно изложения в приложената към настоящата искова молба.Производството по делото е висящо.На 09.07.2019 год. А... М... Т..., в качеството си на адвокат с изрично пълномощно, е заявила за вписване под вх. N …. промяна на следните обстоятелства, подлежащи на вписване, а именно: освобождаването на молителя като управител на „Р..." ООД, заличаването му като съдружник, поради изключването му, поемане на дяловете на молителя поравно от съдружниците Б... А... А... и Р... Г... Д..., както и актуализиран дружествен договор. Така посочените промени са заявени въз основа на решения на общото събрание на съдружниците, проведено на 28.06.2019 год.Към 12.07.2019 год. в регистърното производство по заявление ... с вх. N… са дадени указания на длъжностното лице по регистрация N … от … год. /не са изпълнени към момента/ и заявените с него промени не са вписани.Подържа се,че съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. От своя страна чл. 536, ал. 1, т. 1 от ГПК предвижда, че охранителното производството подлежи на спиране, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт.Подържа се,че в конкретния случай, доколкото с предявения иск пред ОС - Видин се търси прекратяването на дружеството «Р....» ООД и неговата ликвидация, то решението по този спор е от преюдициално значение за преценката на длъжностното лице по регистрацията относно отразяване на заявените с заявление вх. N … промени. В този смисъл съдебното решението по спора се явява условие за издаване на искания акт. Тъй като производството по т.д. N 47/2019 на ОС - Видин е висящо, то към настоящият момент е налице спор между страните относно съществуването на дружеството въобще. Висящността на производството сама по себе си компрометира валидността на подлежащите на вписване обстоятелства, като евентуално им вписване би дало основание за нови спорове между страните, а в дългосрочен план - продължителна неустановеност на техните взаимоотношения и внасяне на допълнителни противоречия както между тях, така и по отношение на трети на дружеството лица.От друга страна, спирането на регистърното производство по заявление вх. N … до окончателното уреждане на спора между страните със сила на пресъдено нещо, би имало за последица поставновяване на стабилен акт от страна на компетеното длъжностното лице по регистрация и произтичащата от това сигурност в правния мир.Подържа се,че характерът на регистърното производство и кратките срокове, уредени в ЗТРРЮЛНЦ, налагат необходимостта от незабавното отразяване на евентуално уважено от съда искане за спиране на регистърното производство. При обжалване, калкулираното време за размяна на книжа, администрирането и постановяването на съдебен акт отнапред предпоставя неравна надпревара със заложените в закона кратки срокове, като вероятността установения в чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ срок да изтече преди произнасяне на горната инстанция е повече от допустима. В случай, че вписването на заявените промени изпревари произнасянето на съда, то изпълнението на акта, с който се спира регистърното производство би станало напълно невъзможно. Не с по- малка значимост е и обстоятелството, че от закъснението молителя би претърпял вреди в особено големи размери, включително и досежно защита на дружествените му права.

       Иска се на основание чл. 536, ал. 1, т. 1 от ГПК във връзка с чл. 19, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, да бъде постановено определение,с което бъде постановено спиране на регистърното производство по заявление вх. N … за вписване на промяна на следните обстоятелства, подлежащи на вписване, а именно: : освобождаването на молителя като управител на „Р..." ООД, заличаването му като съдружник, поради изключването му, поемане на дяловоте му поравно от съдружниците Б. А. А. и Р. Г. Д., както и актуализиран дружествен договор.

   По допустимостта на молбата

             Молбата е подадена от юридическо лице с правен интерес от исканата мярка.Молбата е подадена до родово компетентен съд.ОС-Видин е и местно компетентен предвид обстоятелството,че седалището на молителя се намира в гр.В….

               По съществото на молбата

   Съдът, след като се запозна с постъпилата молба и представите към същата доказателства счита,че същата е неоснователна,поради което следва да бъде отхвърлена.Видно от представената справка от Търговския регистър към дата 12.07.19г. управител на " Р..." ООД, ЕИК …. е молителя.На 28.06.19г. е проведено общо събрание на съдружниците ,на което е взето решение за освобождаването на молителя като управител на „Р..." ООД, заличаването му като съдружник, поради изключването му, поемане на дяловоте му поравно от съдружниците Борис Александров Александров и Росен Г...Д...Новонастъпилите обстоятелства са заявени за вписване в ТР със заявление вх. N ….С указания N ….г. длъжностното лице по регистрацията е дало указания за отстраняване на нередовности по подаденото заявление. С искова молба с вх. N … год на Окръжен съд – Видин молителя предявил иск против " Р..." ООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр. Б..., община В..., ул. „Ч..." N .., вх. ..., ет. …, представлявано от управителя А.Н.К., основание чл. 155, т. 1 от ТЗ за прекратяване на търговско дружество "Р..." ООД, ЕИК …., на основание чл. 155, т. 1 от ТЗ и за откриване на производство по ликвидация на търговско дружество "Р...." ООД, ЕИК …, на основание чл. 156, ал. 1 от ТЗ, по съображения, подробно изложени в исковата молба.

                     Съгласно чл. 536, ал. 1, т. 1 от ГПК охранителното производството подлежи на спиране, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт. Съдът счита,че в настоящия случай липсва каквато и да било връзка между заведеното дело за прекратяване на дружеството и заявените за вписване обстоятелства.Съдът счита,че отношение на преюдициалност и съответно предпоставка за спиране на регистърното производство би имало само в случай,че с исковата молба се оспорват по реда на чл.74 от ТЗ взетите решения на проведеното общо събрание.В този случай решението на съда би било преюдициално по отношение искането за вписване на променените обстоятелства.Дали дружеството ще бъде прекратено по силата на съдебното решение по предявения иск или не няма каквото и да било връзка с искането за вписване на нов управител и другите променени обстоятелства.

                     С оглед на горното подадената молба следва да бъде отхвърлена.

      Водим от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

       Отхвърля молбата на А.Н.К., ЕГН **********, с адрес *** за постановяване на определение,с което бъде постановено спиране на регистърното производство по заявление вх. N ….. за вписване на промяна на следните обстоятелства, подлежащи на вписване, а именно: освобождаването на молителя като управител на „Р..." ООД, заличаването му като съдружник, поради изключването му, поемане на дяловоте му поравно от съдружниците Б... А... А... и Р... Г.... Д....

 

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от днес за молителя.

 

         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: