ВГРД № 240-2019

Определение по Гражданско дело 240/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-152

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно  заседание  на пети юли

Две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:   ДИАНА М.                                         Членове: С. С.

                                                                     Г. Й.

                                                          

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно гражданско дело № 240 по описа за 2019г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на Община В.,против решение №157 от 01.04.2019г.постановено по гр.д.№176/18г. на Видински районен съд.

Съдът констатира,че с въззивната жалба до ВОС е изпратена и частна жалба от противната по делото страна „Е.-7“ЕООД,гр.В. против разпореждане на ВРС от 17.04.2019г. с което е оставена въззивната жалба от тази страна против същото решение без движение до внасяне на ДТ по същата в размер на 1 000 лв.

Окръжният съд приема,че неправилно ВРС е изпратил по компетентност за разглеждане пред ВОС въззивна жалба и частна жалба,която по съществото си е недопустима,с оглед разпоредбата на чл.262 от ГПК,преди да е администрирал и двете жалби,които са подадени против едно решение.

Ще следва да се върне делото на ВРС за произнасяне по допустимостта на частната жалба и администриране редовността на въззивната жалба от „Е.-7“ЕООД,след което делото се изпрати на ВОС за разглеждане във въззивна инстанция.

По изложените съображения Окръжният съд

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№240/2019г. по описа на Видински окръжен съд,като ВРЪЩА делото на Видински районен съд за изпълнение правомощията на съда по чл.262 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ1.           2.