ВЧГРД № 230-2019

Определение по Гражданско дело 230/2019г.

         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-148

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

в     закрито     заседание       на     трети     юли

две   хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.              

                         

ЧЛЕНОВЕ: 1.С. С.

                                                   2.Г. Й.

 

при секретаря                               и с участието на

прокурора                         изслуша докладваното

от съдията М.  

ЧГр. дело № 230 по описа за 2019 година

и за да се произнесе, взе   предвид   следното:

 

               Производството по делото е образувано по частната жалба на А.Б.Г. от гр.С., чрез адвокат пълномощника си адв.П. Б. от АК-П. против Определение от 20.11.2017г., постановено по гр.дело №140/2017г. по описа на Кулския районен съд, с което е върната въззивната жалба, подадена от А.Б.Г. против Решение №48, т.1, стр.53 от 13.10.2017г., постановено по делото.

Поддържа се в частната жалба, че неправилно съдът е приел, че същата е подадена извън законоустановения срок, тъй като действително същата е подадена на 13.11.2017г. по пощата, но жалбоподателят поддържа, че жалбата е подадена в законния 14-дневен срок. Излага съображения, че по делото е представено удостоверение то кмета на с.Р. където адвокат-пълномощника на страната – адв.Б. получава всичките си съобщения по делата, че съобщението и връчване на препис от решението на КРС му е връчено на 30.10.2017г., а не както е отбелязано в самото съобщение – на 27.10.2017г. Посочва се, че датата 27.10.2017г. е датата на постъпване на съобщението в кметството в с.Р., поради което срокът за подаване на въззивната жалба е спазен. Поискано е да се отмени обжалваното определение.

Ответницата по жалба В. М. Х. не е взела становище по частната жалба.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна по делото, поради което е допустима.

По същество частната жалба съдът приема за неоснователна.

По гр.дело №140/2017г. Кулският районен съд се е произнесъл с Решение по спора между страните на 13.10.2017г. Съобщението за решението и препис от решението е изпратено на А.Б.Г. чрез адв.Б. с адрес ***, на 16.10.2017г. Видно от приложения отрязък на съобщението, който е върнат по делото, на л.38 от същото, на разписката за получаване на книжата се е подписал лично адв.П. Б., като връчителят от кметство Р. Р. е отбелязала, че връчва съобщението с приложенията на 27.10.2017г.

Въззивната жалба против решението е постъпила в канцеларията на КРС на 14.11.2017г., като от приложения пощенски плик е видно, че същата е изпратена на 13.11.2017г.

От тези обстоятелства законосъобразно и обосновано КРС е приел в обжалваното разпореждане, че не е спазен 14-дневния срок за подаване на въззивната жалба по чл.259, ал.1 от ГПК и на това основание е върнал въззивната жалба като просрочена.

Действително частният жалбоподател е представил по делото удостоверение от кметство с.Р. подписано от кмета, че е станала техническа грешка при връчване на книжата при отбелязване на датата , което съдът приема, че не следва да се взема предвид. Съобщението е връчено от служител на кметството, адвокат-пълномощникът се е подписал на това съобщение без да възрази за посочената за връчване дата, поради което длъжностното лице не може да свидетелства за наличието на друг факт, отбелязан в съобщението до страната.

Обжалваното разпореждане ще следва да бъде потвърдено, за което Окръжният съд

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 20.11.2017г., постановено по гр.дело №140/2017г. по описа на Районен съд-К..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението.

    

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

  1.