ВГРД № 166-2019

Решение по Гражданско дело 166/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 55

                                              

 

Гр. В.

 

                                                           05.07.2019

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен   съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на дванадесети юни

две хиляди   и  деветнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                    Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря А. А.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 166 по описа за 2019г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на Н.Ж.И.,*** чрез адвокат П. Т.,от АКВ.,назначен за особен представител, против Решение № 129/18.03.2019г. постановено по гр.д. № 2157/2018г. по описа на Видински Районен Съд.

Поддържа се във въззивната жалба, че съдът неправилно е установил в решението,че ответникът дължи исковите суми.Други оплаквания не се съдържат в жалбата.Поискано е да се отмени обжалваното решение.

Ответната по жалба страна „Б. П. П. ф.“С.А.П.,чрез клон Б.,е подала писмен отговор на въззивната жалба,в който е оспорена жалбата като неоснователна.Поискано е да се потвърди решението като законосъобразно и обосновано.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становището на ответната по жалба страна и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определения законов срок, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Във въззивната жалба не се навеждат оплаквания по същество на спора и правилността на обжалваното решение.

Съдът е ограничен относно проверка на правилността на решението от изложените в жалбата оплаквания,като извършва служебна проверка само относно валидността на решението и неговата допустимост.

Окръжният съд констатира,че решението е валидно и допустимо.

Първоинстанционният съд е обсъдил подробно и задълбочено всички събрани по делото доказателства,обсъдил е въпроса коя страна по договора е изправна и се е произнесъл в решението си,че ищецът е изправна страна по договора, а ответникът не е изпълнявал поетите с договора за кредит условия.

Обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Ответната по жалба страна претендира разноски за тази инстанция в размер на 100лв.юрисконсултско възнаграждение,които следва да й се присъдят.

По изложените съображения ОКРЪЖНИЯ СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 129 от 18.03.2019г., постановено по гр.дело № 2157/2018г. по описа на Видински Районен Съд.

ОСЪЖДА Н.Ж.И.,***,да заплати на „Б. П. П. Ф.“,клон Б.гр.С.,направените за тази инстанция разноски в размер на 100лв.юрисконсултско възнаграждение.

Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

           

         2.