ВГРД № 159-2019

Решение по Гражданско дело 159/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 50

                                              

 

Гр. В.

 

                                                             03.07.2019

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен   съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на двадесет и девети май

две хиляди   и  деветнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                      Членове: 1.С. С.

                                                                     2.Г. Й.

                                                          

При секретаря И. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 159 по описа за 2019г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на Д. В.Д. от гр.Д., чрез адвокат пълномощника си В. Б., против Решение №15/07.02.2019г., постановено по гр.д. №657/2018г. по описа на РС-Б..

Поддържа се във въззивната жалба, че решението е незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон. Поддържа се, че по делото са представени убедителни писмени доказателства за съсобствеността на процесния имот между ищеца и ответника – постановление за възлагане на недвижим имот от 11.04.2016г. на ДСИ към РС-Б. както и нотариален акт №71, том 1, н.дело №128/2000г.

По делото е установено, че процесния имот е бил в СИО между С. И. И. и съпругата му, като ½ идеална част от същия е бил изнесен на публична продан и закупен от ищеца.

Поддържа се, че ответницата не е подала писмен отговор на исковата молба и не е оспорила обстоятелството, че е съпруга на С. И. И. и притежава имота в съсобственост с ищеца.

Поискано е да се отмени изцяло обжалваното решение и се допусне делба на процесния имот с равни права между страните.

По делото не е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от ответницата по жалба В.Б.И..

Страните не са сочили нови доказателства пред възизвната инстанция.

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в жалбата и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Пред РС-Б. е предявен иск за делба на недвижим имот, находящ се в гр.Б., с административен адрес ул….

Ищецът поддържа, че страните са съсобственици на недвижимия имот, като правата си върху имота удостоверява с постановление за възлагане на недвижим имот от 11.04.2016г., по силата на което му е възложена собствеността на ½ идеална част от недвижимия имот. Поддържа, че с ответницата не са могли да постигнат съгласие за доброволно прекратяване на съсобствеността, поради което е поискал от съда да допусне съдебна делба на съсобствения имот с равни права между страните.

Ответницата не е подала писмен отговор на исковата молба.

БРС е изготвил доклад по делото по чл.146, ал.1 от ГПК, като в доклада е дал указания на ищеца с оглед доказателствената тежест, разпределена между страните, че следва да представи доказателства за наличието на съсобственост между страните на процесния имот и че посочената по делото ответница е съсобственик на ½ идеална част от недвижимия имот, който ищецът твърди, че е придобил въз основа на извършена публична продан на другата ½ идеална част. Докладът е изготвен в съдебно заседание на 02.01.2019г. като в съдебното заседание не са присъствали страните. Съдът е отложил делото като е дал възможност на страните да предприемат съответните процесуални действия във връзка с дадените указания. В следващото съдебно заседание ищецът не се явил, явил се е процесуален представител на ответницата който е поддържал, че няма представени доказателства че процесния имот е придобил от ответницата в режим на СИО и е налице съсобственост между страните по делото.

Ищецът е представил с исковата молба постановление за възлагане на недвижим имот от 11.04.2016г. на ДСИ към БРС, което е вписано в СВ към АВ на 08.08.2016г., въз основа на което на ищеца Д. Д. е възложен недвижим имот – ½ идеална част от железарски магазин с площ от 196кв.м. в УПИ XIX-608 в квартал 58 по плана на гр.Б., ул… В постановлението е посочено, че имотът е съпружеска общност, длъжник по изпълнителното производство е С. И. И., поради което е продадена ½ идеална част от имота, която е собственост на длъжника. Представена е скица от 14.03.2018г. на имота по действащия кадастрален и регулационен план на гр.Б. в която са отразени записванията на собствениците на имота и в която скица ищецът Д. В.Д. фигурира като собственик на ½ идеална част въз основа на постановление от 11.04.2016г. За другата ½ идеална част като собственик е посочен С. И. И. въз основа на нотариален акт №172 от 13.07.2000г. Препис от този нотариален кат е представен по делото, от който е видно, че И. е закупил през 2000г. недвижимия имот. Ищецът е представил и две визи, изготвени за проект „Преустройство за разделяне на железарски магазин“ между С. И. И. и Д. В.Д., които са с дата 18.11.2016г., както и технически проект с възложител същите лица, с дата м.януари 2017г. Доказателства относно наличие за съсобственост между ищецът Д. Д. и посочената по делото ответница В.Б.И. не са представени по делото, въпреки дадените от съда указания на ищеца в доклада по чл.146, ал.2 от ГПК.

След като от представените по делото доказателства не се установява наличието на съсобственост между ищеца и ответницата В.Б.И. законосъобразно и обосновано, първоинстанционният съд е отхвърлил и не е допуснал да се извърши съдебна делба между страните по делото.

 

Обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено по гореизложените съображения като законосъобразно и обосновано, за което Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №15 от 07.02.2019г., постановено по гр.дело №657/2018г. по описа на Белоградчишки Районен Съд.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му пред Върховен Касационен Съд при наличие на предпоставките чл.280 от ГПК.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ:1.                

           

 

       2.