ВГРД № 121-2019

Решение по Гражданско дело 121/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 48

гр. Видин,11.07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в разпоредително заседание на двадесет и осми май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря            и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 121 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от Е.Б.Г. ***, Е.Б.П. ***, А.Б. ***, С.Б. ***, П.Н.Г. ***, М.С.Г. от гр. С., Н.Л.Н. от гр. С., К.Л.Н. от гр. С. против Решението, постановено по гр.д.№ 121 по описа за 2019г. на Видинския районен съд  по допускане на делбата. Излага се , във въззивната жалба, че решението на първоинстанционният съд е неправилно и незаконосъобразно. Поддържа се, че с обжалваното решение е допуснал делба на процесните недвижими имоти като две отделни наследства, едното от наследодателя В. Ц. Р. и другото от Г. Н. Р./ Р./ и е определил поотделно наследствените им права от всяко едно от тези наследства. Считат, че ВРС е следвало да допусне делба на процесните недвижими имоти като едно общо наследство, образувайки една обща наследствена маса от всички недвижими имоти, останали от общите наследодатели. Считат, че решението е постановено в противоречие с материалния закон- чл.1ЗН, чл.5 във вр. с чл.9 ЗН. Иска се да бъде отменено Решението на ВРС, с което е допусната съдебна делба между между Е.Б.Г. с ЕГН ********** ***, Е.Б.П. ***, А.Б.Л. с ЕГН ********** ***, С.Б.С. с ЕГН ********** ***, П.Н.Г. с ЕГН ********** ***, Н.Л.Н. с ЕГН ********** от гр. С., К.Л.Н. с ЕГН ********** от гр. С., В.П.Р. *** и В.П.Р. *** на недвижимите имоти останали в наследство от В. Ц. Р. и Г. Н. Р./Р./поотделно и се допусне делба на имотите останали в наследство от двамата наследодатели.

Против въззивната жалба не е постъпил отговор. В съдебно заседание представителят на въззиваемите моли да се потвърди пръвоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

В съдебно заседание въззивника Е.Б.Г. поддържа въззивната жалба и моли да се отмени първоинстанционното решение в обжалваната част с последиците от това.

 

Пред първоинстанционният съд е предявен иск за делба. Делото е във фаза по допускане на делбата. Образувано е по искова молба на Е.Б.Г. ***, Е.Б.П. ***, А.Б. ***, С.Б. ***, П.Н.Г. ***, М.С.Г. от гр. С., Н.Л.Н. от гр. С., К.Л.Н. от гр. С. против А.С.Г., В.П.Р. и В.П.Р.,***.          

Поддържа се в исковата молба, че страните са наследници на общите наследодатели В. Ц. Р., починала на 20.11.1971г. и Г. Н. Р. /Р./, починал на 06.01.1990г. Посочват, че в това им качество Поземлена комисия – Видин им е възстановила собствеността върху земеделски земи и гори, подробно описани в нея.

С обжалваното решение Видинския районен съд е допуснал съдебна делба между между Е.Б.Г. с ЕГН ********** ***, Е.Б.П. ***, А.Б.Л. с ЕГН ********** ***, С.Б.С. с ЕГН ********** ***, П.Н.Г. с ЕГН ********** ***, Н.Л.Н. с ЕГН ********** от гр. С., К.Л.Н. с ЕГН ********** от гр. С., В.П.Р. *** и В.П.Р. *** на недвижимите имоти останали в наследство от В. Ц. Р. и Г. Н. Р./Р./ със следните права:

за А.Б.Л. - 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за С.Б.С. - 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за Е.Б.Г. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за Е.Б.П. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за П.Н.Г. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за Н.Л.Н. – 1/16 ид.ч. от процесните имоти

за К.Л.Н. - 1/16 ид.ч. от процесните имоти

за В.П.Р. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за В.П.Р. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти.

 

Със същото решение ВРС е отхвърлил иска за делба на процесните имоти по отношение на ищцата М.С.Г. с ЕГН ********** от гр. С., както и по отношение на ответника А.С.Г. с ЕГН **********. В тази част решението не е обжалвано и е влязло в сила .

От събраните пред първата инстанция писмени и гласни доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Видно от удостоверение за наследници изх. № ……. от 13.04.2018г. и от удостоверение за наследници изх. № ….. от 13.04.2018г., и двете издадени от с. Б. Р., общ. Видин наследодателят В. Ц. Р. е починала на 20.11.1971г., за което е съставен акт за смърт № …/26.11.1971г., а наследодателят Г. Н. Р. /Р./ е починал на 06.01.1990г., за което е издаден акт за смърт № …./08.01.1990г.

И двамата наследодатели са оставили за наследници четири деца – С. Г. Г., Н. Г. Н., Р. Г. Н. и Б. Г. Н.

С. Г. Г. е починала на 25.02.1975г. и е оставила за наследници съпруг Б. С. Г. – починал на 12.08.1995г. и две деца -А.Б.Л. - дъщеря и С.Б.С. - син.

Н. Г. Н. е починал на 11.02.2012г. и е имал две деца - П.Н.Г. и Л. Н.Г.. Синът му Л. Н.Г. е починал преди него на 29.05.2008г. като е оставил за наследници съпруга М.С.Г. и две деца - Н.Л.Н. - дъщеря и К.Л.Н. -син.

Р. Г. Н. /Н./ е починал на 16.08.2008 г. и е имал един син - П.Р.Г., който е починал на 01.10.2002г. и е оставил за наследници съпруга А.С.Г. и две деца - В.П.Р. - дъщеря и В.П.Р. - син.

Б. Г. Н. е починал на 16.03.2005 г. и е оставил за наследници съпруга Ц. С. С. – починала на 22.01.2011г. и две деца - Е.Б.Г. - син и Е.Б.П. - дъщеря.

От решение № 319/24.11.1998г. по преписка Б…… на ПК – Видин, е видно, че на наследниците на В. Ц. Р., б.ж. на с. Б. Р., общ. Видин е възстановено правото на собственост на девет на брой имоти, подробно описани, за които са издадени скици.

От решение № 319/ 24.11.1998 г. по преписка № Б….. на ПК-.Видин, Решение № 48/ 04.06.2004 г. по преписка Б……..Д на ОСЗГ - Видин, Решение № 233/ 24.10.2001г. по преписка № Б…… на ПК-.Видин, Решение № 23Г / 09.08.2000 г. по преписка № БР….. на ПК- Видин и Решение № 100/ 13.12.1993 г. по преписка № Б…..Б на ПК- Видин, е видно, че на наследниците на Г. Н. Р. /Р./ са възстановени процесните земеделски имоти и гори, както и са издадени скици за тях.

От представеното удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. №/13.04.2018г., изд. от с. Б. Р., общ. Видин, е видно че Г. Н. Р. и Г. Н. Р. са имена на едно и също лице.

От представеното удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. № …./ 13.04.2018г., изд. от с. Б. Р., общ. Видин, е видно че Р. Г. Н. и Р. Г.Н. са имена на едно и също лице.

С решение по делото ВРС е допуснал да бъде извършена съдебна делба между Е.Б.Г. с ЕГН ********** ***, Е.Б.П. ***, А.Б.Л. с ЕГН ********** ***, С.Б.С. с ЕГН ********** ***, П.Н.Г. с ЕГН ********** ***, Н.Л.Н. с ЕГН ********** от гр. С., К.Л.Н. с ЕГН ********** от гр. С., В.П.Р. *** и В.П.Р. *** на недвижимите имоти, притежавани от съделителите на основание наследяване по закон от общия им наследодател В. Ц. Р., починала на 20.11.1971г., б.ж. на с. Б. Р., общ. Видин, и на недвижимите имоти, притежавани от съделителите на основание наследяване по закон от общия им наследодател Г. Н. Р../, починал на 06.01.1990г., б.ж. на с. Б. Р., общ. Видин, със следните права:

за А.Б.Л. - 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за С.Б.С. - 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за Е.Б.Г. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за Е.Б.П. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за П.Н.Г. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за Н.Л.Н. – 1/16 ид.ч. от процесните имоти

за К.Л.Н. - 1/16 ид.ч. от процесните имоти

за В.П.Р. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти

за В.П.Р. – 2/16 ид.ч. от процесните имоти.

 

При така установената фактическа обстановка на спора, от правна страна съдът направи следните изводи:

При извършена проверка по чл. 269 ГПК въззивният съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо.

Предмет на въззивната проверка е решението по допускане на делбата, но оплаквания по отношение недопускане на имоти или съделители до делба или по отношение правата на страните няма. Всички изложени във въззивната жалба съображения за неправилност на решението, касаят допускането на делбата. Твърдят , че ще се затрудни фактическото извършване на делбата поради обособяването на две наследствени маси.

Съгласно разпоредбата на чл.269 гпк въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част. По останалите въпроси, отнасящи се до правилността на първоинстанционното решение, той е ограничен от посоченото във въззивната жалба. При липса на конкретни оплаквания във въззивната жалба съдът не е задължен да извършва служебно проверка на правилността на първоинстанционното решение.

Съгласно разясненията, дадени в т. 1 на Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълкувателно дело № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС и т. 10 на Тълкувателно решение № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. по гр.д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС, във връзка с чл. 5 ГПК, въззивният съд има задължение да осигури точното прилагане на закона в хипотезата, когато следва да намери приложение установена в публичен интерес материалноправна норма, а не диспозитивно право, отклонението от което с необжалването му следва да се третира за възприето от заинтересованата страна. В настоящия случай производството се развива по предявени искове с правно основание чл. 69 ЗН и чл.34 ЗС вр. с чл.353 ГПК, която правна уредба се урежда от диспозитивни правни норми. При разглеждането на тези искове не е налице приложима императивна материалноправна норма, установена в публичен интерес (например производство за поставяне под запрещение или на родените от брака ненавършили пълнолетие деца при произнасяне на мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата и ползването на семейното жилище), поради което при липсата на посочени във въззивната жалба пороци, въззивният съд няма правомощия да изследва правилността на обжалваното решение

          Предвид изложеното обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо в обжалваната част, не е налице неправилно приложение на материалноправна норма, установена в публичен интерес, поради което следва да се потвърди изцяло.

           ВРС е допуснал до делба всички заявени имоти, останали в наследство от двамата общи наследодатели на страните, съпрузите В. Ц. Р., починала на 20.11.1971г., б.ж. на с. Б. Р., общ. Видин, и Г. Н. Р../, починал на 06.01.1990г., б.ж. на с. Б. Р., общ. Видин. СТраните в производството са наследници на четирите им общи деца. Предмет на делбата са недвижимите имоти, останали в наследство от двамата /В. и Г. Р./ и няма никакво значение дали са изброени първо имотите, останали в наследство от В. Р. и след това са изброени имотите, останали в наследство от Г. Р., или ще се запише в решението, че се допускат до делба имотите , останали в наследство от двамата. Касае се за една наследствена маса. Квотите на съделителите са определени правилно от първоинстанционния съд /за което липсва и жалба/.

            Поради съвпадане на изводите на въззивния съд с тези на първоинстанционния , обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

 

При този изход на делото въззиваемите имат право на разноски, но не са направени искания за присъждането на такива и не са представени доказателства за направени разноски , поради което не следва да се присъждат.

Воден от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №573 от 23.11.2018г., постановено по гр.д. № 756 по описа за 2018 г. на Районен съд – Видин в обжалваната част.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба при условията по чл.280 от ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: