Т.Д. № 41-2018

Решение по Търговско дело 41/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е-78  

                                              

 

Гр. Видин

                                                                                                           11.07.2019

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на единадесети юли

Две хиляди   и    деветнадесета   година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

                                                    Членове:

                                                          

При секретаря

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

търговско дело № 41 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

По делото е постъпила молба от ищеца О. К.,с която е поискано на основание чл.247,ал.1 от ГПК съдът да допусне поправка на явна фактическа грешка в решение №12 от 17.05.2019г. постановено по т.д.№41/2018г. по описа на Видински окръжен съд.В молбата се поддържа,че в диспозитива на решението името на ответното дружество и изписано „Е. Т.“ЕООД,вместо „Е. Т.ЕООД.

Съдът е изпратил препис от молбата на „Е. Т.ЕООД,което не е взело становище по молбата.

Съдът приема,че са налице предпоставките на чл.247от ГПК и ще следва да се допусне поисканата поправка на явна фактическа грешка в решението,касаеща името на ответното дружество.

 

 

По изложените съображения Окръжния съд

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение №12 от 17.05.2019г.постановено по т.д.№41/2018г. по описа на Видинския окръжен съд,като вместо изписаното име на ответното дружество“Е. Т.“ЕООД,се чете „Е. Т.“ЕООД.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

              

         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: