ГР.Д. № 103-2019

Определение по Гражданско дело 103/2019г.

П Р О Т   О К О Л

 

гр. Видин, 10.07.2019 г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

       Съдебно заседание на десети юли,

                   Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Д. М.

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                         2.

 

     При участието на секретаря: В. К.

 и   прокурора: ..................   сложи за   разглеждане

       Гражданско   Дело № 103 по описа за   2019 година,

     Докладвано от съдията Д. М.

 

                             На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

 

            Ищецът  В.Н.Ц.– редовно призован, се явява лично и с назначеният процесуален представител по Закона за правна помощ адвокат З. Б. Е. от Адвокатска колегия Видин.

 

         Ответникът И.Г.М. -  редовно призован, не се явява.   Вместо него се явява адвокат С. М. от Адвокатска колегия Видин с пълномощно по делото от по-рано.

         В.Н.Ц.: - Да се даде ход на делото.

 

Адвокат Е.: - Да се даде ход на делото.

 

Адвокат М.: - Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р ЕД Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Ищецът В.Н.Ц.: - Аз съм подал първата исковата молба, но не съм подписал исковата молба. В последствие назначеният ми адвокат по Закона за правна помощ е пуснал нова искова молба, която е подписана от нея. Към първоначалната искова молба съм приложил договор за заем, а към втората искова молба също съм приложил договор за заем, в който съм посочил сумата, която съм дал на ответника. Смятам, че втората искова молба съдържа обстоятелства, които бих искал да бъдат установени.

 

Адвокат М.: – Уважаема госпожо председател, считам, че това производство още първоначално е объркано и опорочено. Първо съда е сезиран с установителен иск и ще моля, за прекратяване на производството, тъй като в процеса е предявен нов иск, на нови правни основания, с нови искания и с различна правна форма.

 

Адвокат Е.: – Предоставям на съда.

Съдът намира, че с оглед изявлението на страните и с оглед разпоредбата на чл. 214 от ГПК производството по делото ще следва да бъде прекратено, поради недопустимост на предявения иск.

Първоначално Видинският районен съд е бил сезиран с иск, с правно основание чл. 124 от ГПК, като в петитума е посочено да се признае за установено, че договорът за заем е действаш по отношение на лицето И.Г.М., който е посочен за ответник по делото и исковата молба не е била подписана от ищеца. Към исковата молба е представен договор за заем от 30.12.2014 година, в който не е отразена сумата, която ищецът твърди, че е дал в заем на ответника. Видинският районен съд е дал указания на ищеца да приведе исковата молба в съответствие с чл. 127 и чл. 128 от ГПК, като е предоставил правна помощ на ищеца и по делото е бил определен адвокат Т. К. от Адвокатска колегия Видин, която е подала по делото нова искова молба, в която са изложени съвсем други основания и петитум в сравнение с първоначалната и в петитума е посочено, че ищецът иска ответникът И.Г.М. да бъде осъден да му заплати сумата от 58 100 лева, представляваща дадената в заем на ответника по договор за заем от 30.12.2014 година, ведно със законната лихва. Към тази и нова молба е представен договор за заем от 30.12.2014 година в една страница, в който е посочена дадена сума в заем в размер на 58 100 лева.

В днешното съдебно заседание ищецът заявява, че поддържа втората искова молба, като съдът приема с оглед забраната на чл. 214 от ГПК, че това искане е недопустимо, тъй като във втората искова молба се съдържат съвсем други обстоятелства и друг петитум, поради което исканото изменение е недопустимо.

Съдът намира за недопустим и предявения първоначален иск по                чл. 124 от ГПК, тъй като от обстоятелствата посочени в тази искова молба не може да се установи, на какво основание се претендира установяването, че договорът за заем сключен между страните е действащ. Към тази искова молба е представен договор за заем в препис, в който няма посочена сума, която е дадена на заем.

По тези съображения Видинският окръжен съд приема, че производството по делото ще следва да се прекрати като недопустимо, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 103/2019 година по описа на Видинския окръжен съд.

Определението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа.

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР: