ВНОХД № 127-2019

Решение по Наказателно дело 127/2019г.

РЕШЕНИЕ №60

гр. Видин 08.07. 2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение, в публично заседание на пети юли, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: И.И.

Членове: ВЛ.С.

Р.Д.

при секретаря А.А. в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ВНОХД №127 по описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

С присъда №212, постановена на 21.05.2019 година по н.о.х.д.№104 по описа за 2019 година на Районен съд - Видин, подсъдимият Г. ***, ЕГН **********, е признат за невиновен в това, че на 17.11.2017г. в град Видин, област Видин, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП издадено от органа по чл.16 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество „коноп" с нето тегло 0.70 гр., с концентрация на активен компонент тетрахидроканобинол 9,9% на стойност 4.20лева; високорисково наркотично вещество „амфетамин" с нето тегло 0.26грама, на стойност 10.40лева и високорисково наркотично вещество амфетамин и 3,4 - метилендиоксиметаамфетамин /MDMA/ с нето тегло 0.34грама, на стойност 13.60лева, в нарушение на установените правила съгласно чл.З, ал.1, т.1, и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, във вр. с Приложение №1 - Списък 1 - „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве", поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл.З, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като случаят е маловажен - престъпление по чл.345а, ал.5, във вр. с ал.З, т.1 от НК.

По така постановената присъда в законоустановения срок е постъпил протест от Районна прокуратура - Видин, с който се поддържа, че атакуваната присъда е незаконосъобразна, постановена при неправилно приложение на закона и е необоснована. В протеста се твърди, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност се установявало по категоричен начин, че подсъдимият Г. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение и не са налице основанията за приложението на чл.9, ал.2 от НК. Съображенията в тази насока са, че деянието, извършено от подсъдимия не може да бъде преценено като „малозначително" по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, тъй като малозначителността представлява конкретно негово обществено качество, което изисква внимателен анализ, който в случая не бил направен. Още повече, че количеството и стойността на предмета на деянието не са единствените обстоятелства, които следва да бъдат преценявани, а в конкретния случай се касаело за високорискови вещества, опасни за живота и здравето и чиято употреба е забранена независимо от количеството им. Твърди се също, че да се приеме, че с оглед на тези критерии прилагайки чл.9, ал.2 от НК, означава да се декриминализира държането на наркотичните вещества в случаите, когато те са в малко количество и именно затова законодателят е предвидил специален наказателен състав за маловажни нарушения, който именно бил приложен при повдигането на обвинението по настоящия казус.

Със протеста се иска да бъде отменена атакуваната присъда, като бъде постановена нова присъда, с която да бъде осъден подсъдимия за извършеното от него престъпление по първоначално повдигнатото му обвинение, каквото е имало в първата инстанция.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция, представителят на обвинението поддържа, че атакуваната присъда е неправилна, незаконосъобразна и необоснована, тъй като първостепенният съд неправилно е преценил обществената опасност на деянието, като освен това не следвало да бъдат преценени само колиеството и стойността на забранените вещества, поддържа се, че първоинстанционната присъда следва да бъде отменена изцяло и бъде постановена нова осъдителна такава.

В проведеното пред въззивната инстанция съдебно заседание, подсъдимият чрез упълномощения защитник от АК-Видин - адвокат Г.Г., наред с изтъкнатите съображения по съществото на протеста и мотивите на първостепенния съд, твърди, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което се иска нейното потвърждаване.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, изложени в протеста и пред настоящия състав в съдебно заседание и като провери служебно и изцяло правилността на обжалваната присъда, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено от фактическа страна следното:

На 17.11.2017г., около 13.00 часа, полицейските служители М.О. и Б.К. спрели за проверка подсъдимия Г. ***, в района на кръстовището на ул."*****" и ул."*****". След като разбрал, че искат да го проверяват, подсъдимият хвърлил на тротоара с дясната си ръка два броя найлонови пликчета, увити със зелен ластик и един брой топче, увито в станиол/протокол за оглед л.26 от ДПУ, като топчето било с размери 2,5х5см, с неправилна форма, и представлявало листна маса, която при направения полеви тест реагирала на „канабис". Двете найлонови пликчета, увити заедно със зелен ластик , в едното от което се установило, че има бяло прахообрано вещество, а във второто имало розово на цвят твърдо вещество с неправилна форма, наподобаващо на част от хапче. При направения полеви наркотест на тези две вещества, от двете найлонови пликчета, се установило, че и двете реагират на „амфетамин". При предявяване на обвинението, подсъдимият е признал извършването на престъплението, като е изразил съжаление за стореното, но е отказал да даде обяснения, тоест признал е, че без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП издадено от органа по чл. 16 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество „коноп" с нето тегло 0.70 гр., с концентрация на активен компонент тетрахидроканобинол 9,9% на стойност 4.20лева; високорисково наркотично вещество „амфетамин" с нето тегло 0.26грама, на стойност 10.40лева и високорисково наркотично вещество амфетамин и 3,4 - метилендиоксиметаамфетамин /MDMA/ с нето тегло 0.34грама, на стойност 13.60лева, в нарушение на установените правила съгласно чл.З, ал.1, т. 1, и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, във вр. с Приложение №1 - Списък 1 - „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве", поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл.З, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.З, т.1 от НК.

Видинският окръжен съд, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:

Протестът е подаден в законоустановения срок от Районна прокуратура Видин, която страна има правен интерес, срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

Окръжният съд след като прецени събрания доказателствен материал, изложените доводи в протеста и след като извърши служебна проверка в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК, установи следното:

С подадения протест пред настоящата инстанция се атакува изцяло първоинстанционната присъда. Освен по изложените в протеста, конкретни основания, по силата на чл.314 НПК, въззивната инстанция проверява изцяло правилността на първоинстанционния съдебен акт като не се ограничава само до наведените в протеста основания.

При проверката на атакувания пред настоящата инстанция акт, се констатира, че в рамките на съдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които налагат връщане на делото на Районен съд - Видин за ново разглеждане, а именно:

  • предявеното обвинение с обвинителния акт срещу подсъдимия Г. ***, ЕГН ********** е по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.З, т.1 от НК - който без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества или техни аналози.
  • от диспозитива на атакуваната присъда обаче е видно, че изпълнителното деяние е посоченото по-горе, но цифровото изражение на извършеното деяние е 345а, ал.5, във вр. с ал.З, т.1 от НК - който в нарушение на установения за това ред заличи или подправи идентификационен номер на моторно превозно средство, като ал.З в случая касае заличаване или подправяне на номера на части на моторно превозно средство.

Съдът намира, че се касае за грешка при изписването на цифровото изражение на извършеното деяние, но подобна грешка в диспозитива на наказателна присъда е недопустима, тя не може да бъде отстранена като такава от въззивния съд, поради което поради невъзможността за отстраняване на това съществено нарушение на процесуалните правила, присъдата следва да бъде изцяло отменена, а делото върнато на първостепенния съд за разглеждане от друг състав. Следва да се отбележи и друга недопустима грешка в диспозитива на атакуваната присъда - въпреки, че първостепенният съд е признал подсъдимия за невинен, същият не е оправдан по повдигнатото обвинение.

При това положение, съдът не следва да разглежда протеста по същество и поради всички изложени по-горе съображения, Видинският окръжен съд, наказателно отделение, намира, че обжалваната присъда е незаконосъобразна и неправилна, поради което и на основание чл.335, ал.2 от НПК, съдебният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на Районен съд Видин за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Водим от горното, Видинският окръжен съд

РЕШИ

ОТМЕНЯ изцяло Присъда №212, постановена на 21.05.2019 година по н.о.х.д.№104 по описа за 2019 година на Районен съд - Видин

 

ВРЪЩА делото на Районен съд - Видин за ново разглеждане, от друг състав на същия съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

ЧЛЕНОВЕ