ЧНД № 142-2019

Решение по Наказателно дело 142/2019г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №64                            

                           гр.Видин 04.07.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД   -   наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на четвърти   юли двехиляди и деветнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                В. С.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р. Д.

                                                  

при  участието на   секретар Н. К. и прокурора В.В. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №142 от  2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./.

         Образувано   е   по  постъпило   наказателно  решение с рег.№6625.13148508/10R   на   Управителят   на   Пътнотранспортна   служба     гр.Падерборн   Окръг Падерборн Германия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     141.00 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за плащане от   лицето   М.   В.   Д.    роден   на    ***г.   в   гр.Враца живущ ***  - за    извършено   от него 1/ административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на  чл.3 ал.3 ,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),11.1.2.   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) и   по т.2/административно   нарушение,което   е     санкционирано   по   реда   на   чл.23 ал.1 а,чл.49   от   Правилника   за   движение   по   пътищата (StVO),чл.24   от   Закона   за   движение   по   пътищата (StVG),246.1   от   Федерален   каталог   за   финансови санкции (BKat)  

– с   оглед   на  това,че   като   водач   на   товарен     автомобил    с     регистрационен   номер   EIC-FS292 , движейки   се   в гр.Бюрен /Бренкен на кръстовището   на провинциален   път   L 776  с   окръжен   път К 37 участък   24,станция 2,900   по   посока   гр.Падерборн   ,засегнатото   лице   е   привишило   на   15.06.2018г. в   10:54 часа   максимално   допустимата   скорост     извън     населени   места с   13 км/час :Допустима   скорост   :60 км/час   и   Установена скорост 73 км/час /след   приспадане     на   границата   на   толерантност / и

-освен това,като     водач     на   товарния   автомобил   засегнатото   лице     е     използвало   електронен   уред ,който   служи     за   телекомуникация ,информация   и     организация или   е     предназначен     за   тази     цел   ,по   неправомерен начин.

       В   съдебното   заседание   на 04.07.2019 г. прокурорът   поддържа   искането   за   признаване   и   изпълнение на   решението.

         Засегнатото   лице   М.   В.   Д.  не е    намерено   на   адреса ,като  в     изпратената   му   призовка   е   отразено ,че се     намира в  чужбина   и   работи    като международен   шофьор.В   съдебно   заседание   на   04.07.2019 г.   е   представляван   от   служебен защитник,   който   е   оспорил  германското   решение,относно обстоятелството ,че   не   е   посочено   второто   име   на засегнатото   лице     в   решението.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след като   разгледа   решението ,представеното   удостоверение - преведени   от   немски   език   на   български език   и   данните по делото,   съобрази    следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение   по   чл.4   от   Рамково   решение   2005/2014/ПВР   на Съвета   относно   прилагането     на     принципа   за     взаимно   признаване   на   финансови санкции   от     което   е     видно,че  по  постъпило наказателно решение с  рег.№6625.13148508/10R   на   Управителят   на   Пътнотранспортна   служба     гр.Падерборн   Окръг Падерборн -Германия   - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на     принципа за   взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     141.00 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за плащане от   лицето   М.   В.   Д.   роден   на   ***г.   в   гр.Враца живущ ***   - за    извършено   от него   1/ административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по   реда   на   чл.3 ал.3, чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),11.1.2.   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) и   по т.2/административно   нарушение,което   е     санкционирано   по   реда   на   чл.23 ал.1 а,чл.49   от   Правилника   за   движение   по   пътищата (StVO),чл.24   от   Закона   за   движение   по   пътищата (StVG),246.1   от   Федерален   каталог   за   финансови санкции (BKat)  

     – с   оглед   на   това,че   като   водач   на   товарен     автомобил     с     регистрационен   номер   EIC-FS292 , движейки   се   в гр.Бюрен /Бренкен   на   кръстовището   на   провинциален   път   L 776  с   окръжен   път К 37 участък   24,станция 2,900   по   посока   гр.Падерборн   ,засегнатото   лице   е   привишило   на   15.06.2018г. в   10:54 часа   максимално   допустимата   скорост     извън     населени   места с   13 км/час :Допустима   скорост   :60 км/час   и   Установена скорост 73 км/час /след   приспадане     на   границата   на   толерантност / и

-освен това,като     водач     на   товарния   автомобил   засегнатото   лице     е     използвало   електронен   уред ,който   служи     за   телекомуникация ,информация   и     организация или   е     предназначен     за   тази     цел   ,по   неправомерен начин.Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

         Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ   на   изпълнение   е   141.00   евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева   е  275 лева   и 77 стотинки  по   фиксирания   курс   .

         Решението   се   отнася   за     деяние   ,което   съставлява     административно   нарушение    и     според   българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи административно-наказателна   отговорност   и  подлежи на  наказателно   преследване   за   деянието, което   обосновава  решението .

         От  представеното   удостоверение  е     видно ,че лицето М.   В.   Д.   е било  умедомено  лично   за   производството   и това ,че  е уведомено   ,че   може   да   обжалва   решението,но   не     го     е     сторило. От представената   справка   по   делото   за   предоставяне  на данни   по   реда   на   Наредба №14 от 18.11.2019г.   е   видно,че   действително   се   касае   за   лицето   М.   В.   Д. ***   ,живущ *** с   ЕГН: ********** .

         От   така     представените     доказателства   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и   изпълнение .

         Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да бъде признато и изпратено   на органите   на НАП   за   изпълнение,след     влизането   му   в законна сила .

         С оглед   на посоченото СЪДЪТ

 

                   Р         Е         Ш         И   :

 

         ПРИЗНАВА РЕШЕНИЕ с рег.№6625.13148508/10R   на   Управителят   на   Пътнотранспортна   служба     гр.Падерборн   Окръг Падерборн Германия   - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     141.00 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за плащане от   лицето   М.   В.   Д.   роден   на   ***г.   в   гр.Враца живущ ***   - за    извършено   от него   1/ административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по   реда   на   чл.3 ал.3 ,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),11.1.2.   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) и   по т.2/административно   нарушение,което   е     санкционирано   по   реда   на   чл.23 ал.1 а,чл.49   от   Правилника   за   движение   по   пътищата (StVO),чл.24   от   Закона   за   движение   по   пътищата (StVG),246.1   от   Федерален   каталог   за   финансови санкции (BKat)  

     – с   оглед   на   това,че   като   водач   на   товарен     автомобил     с     регистрационен   номер   EIC-FS292 , движейки   се   в гр.Бюрен /Бренкен   на   кръстовището   на   провинциален   път   L 776  с   окръжен   път К 37 участък   24,станция 2,900   по   посока   гр.Падерборн   ,засегнатото   лице   е   привишило   на   15.06.2018г. в   10:54 часа   максимално   допустимата   скорост     извън     населени   места с   13 км/час :Допустима   скорост   :60 км/час   и   Установена скорост 73 км/час /след   приспадане     на   границата   на   толерантност / и

-освен това,като     водач     на   товарния   автомобил   засегнатото   лице     е     използвало   електронен   уред ,който   служи     за   телекомуникация ,информация   и     организация или   е     предназначен     за   тази     цел   ,по   неправомерен начин.

       Осъдителният     диспозитив   подлежащ   на   изпълнение   е   141.00   евро   или   равностойността   на  финансовата   санкция     в     български   лева   е   275 лева   и 77 стотинки   по   фиксирания     курс .  

         Препис   от     решението   да   се   изпрати     незабавно   на ТД   на   НАП   „Велико Търново „   за     изпълнение,след   влизането   му   в     законна   сила .

        Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен  съд в  седемдневен  срок от  днес.

       Да се уведоми компетентният орган на   издаващата държава Германия , както  и   копие от   решението   да се изпрати   и  на Министерство на Правосъдието на Република   България,след   влизането   му     в   законна сила .

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

                                                ЧЛЕНОВЕ :