Наказателно дело №362-2018-I тр.

Р Е Ш Е Н И Е № 88

гр. Видин, 19.12.2017год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на    деветнадесети   декември,

Две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                         

                                                  Председател:     И. И.

                                                      Член съдия:    

                    

При   участието на секретаря: И. К.

и   прокурорът: .......... сложи за разглеждане

АН Дело № 362 по описа за 2017г., докладвано

от съдията И. И.

като взе предвид данните по  делото и Закона

 

Р Е Ш И:

        

ПРИЗНАВА обвиняемия В.Л.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, неженен, безработен, с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2014г. в гр.Видин, пред Общинска служба „Земеделие“ – Видин, като физическо лице, депозирал заявление за подпомагане за 2014г. по схемите и мерките на общата селскостопанска политика, съгласно чл.1 от Наредба №5 от 27.02.2009г. на МЗХ за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /редакция то 11.03.2014г./ за директни плащания, коригирано на 27.05.2014г., а именно: в заявление по чл.41, ал.1и ал.2 от закона за подпомагане на земеделските производители /редакция към ДВ, бр.109/20.12.2013г./, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ с УИН:0510051490767 и УРН:601911, форма за физически лица и в приложени към него таблици, използвани през 2014г. парцели и карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, декларирал, че желае подпомагане по Схема на единно плащане на площ /СЕПП/ и Схема национални доплащания на площ /СНДП/ за използваните през 2014г. парцели в землищата на с.Антимово, с.Кутово и с.Покрайна, всички в обл.Видин, а именно: 28 /двадесет и осем/ броя блокове на земеделското стопанство:

1.БЗС от ИСАК №00919-140-1 – Антимово – 0.11ха;

2.БЗС от ИСАК №00919-199-3 – Антимово – 0.34ха;

 1. БЗС от ИСАК №00919-199-4 – Антимово – 0.14ха;
 2. БЗС от ИСАК №41263-47-3 – Кутово – 0.18ха;
 3. БЗС от ИСАК №41263-65-11 – Кутово – 0.59ха;
 4. БЗС от ИСАК №41263-115-1 – Кутово – 0.47ха;
 5. БЗС от ИСАК №41263-117-11 – Кутово – 0.13ха;
 6. БЗС от ИСАК №41263-124-11 – Кутово – 0.13ха;
 7. БЗС от ИСАК №41263-124-12 – Кутово – 0.14ха;
 8. БЗС от ИСАК №41263-130-2 – Кутово – 0.25ха;
 9. БЗС от ИСАК №41263-131-1 – Кутово – 0.14ха;
 10. БЗС от ИСАК №41263-133-2 – Кутово – 0.10ха;
 11. БЗС от ИСАК №41263-133-2 – Кутово – 0.13ха;
 12. БЗС от ИСАК №41263-234-2 – Кутово – 0.13ха;
 13. БЗС от ИСАК №41263-234-2 – Кутово – 0.23ха;
 14. БЗС от ИСАК №41263-234-3 – Кутово – 0.10ха;
 15. БЗС от ИСАК №41263-276-1 – Кутово – 0.15ха;
 16. БЗС от ИСАК №41263-276-1 – Кутово – 0.22ха;
 17. БЗС от ИСАК №41263-297-1 – Кутово – 0.14ха;
 18. БЗС от ИСАК №41263-353-1 – Кутово – 0.20ха;
 19. БЗС от ИСАК №41263-353-1 – Кутово – 0.12ха;
 20. БЗС от ИСАК №41263-364-1 – Кутово – 0.10ха;
 21. БЗС от ИСАК №41263-367-2 – Кутово – 0.17ха;
 22. БЗС от ИСАК №41263-371-5 – Кутово – 0.33ха;
 23. БЗС от ИСАК №41263-371-5 – Кутово – 0.10ха;
 24. БЗС от ИСАК №41263-371-7 – Кутово – 0.10ха;
 25. БЗС от ИСАК №41263-373-1 – Кутово – 0.22ха – частично за 0.14ха, за останалите 0.8ха притежава договор за наем;
 26. БЗС от ИСАК №41263-438-3 – Покрайна – 0.42ха, като заявил, че баща му Л. М. Т, ЕГН:********** ползва и обработва изброените парцели на правно основание – договори за наем, съгласно разпоредбата на чл.2а, ал.2, т.2 от §2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №5/27.02.2009г. на МЗХ, като представил неверни сведения, тъй като не е имал нито той, нито баща му сключени договори за наем на тези земи, с цел да получи средства от фондовете, предоставени от ЕС на българската държава, като не е получил средства, за което като престъпление по чл.248а, ал.2, във вр. с ал.1 от НК на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000лв.

ОСЪЖДА обвиняемия В.Л.М., ЕГН:**********, със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОП-Видин разноските в размер на 1 032.26лв., изразходвани за извършени експертизи по настоящото производство.

 

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Софийски Апелативен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: