ЧНД № 141-2019

Решение по Наказателно дело 141/2019г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №63                            

                           гр.Видин 04.07.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно  отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на четвърти юли двехиляди и деветнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                ВЛ.С.

                                ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

                                                  

при  участието на   секретар Н.К и прокурора М.К.- след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №141 от  2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./.

         Образувано   е   по  постъпило наказателно   решение с рег.№500.05368156.8   на   Централна   служба „Глоби   и   парични санкции „на   Полицейски   президиум   р.*********ул.“********„********   ********** - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно  прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     148.50 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за плащане от   лицето   М. И.   Н.   роден   на   *** г. в гр.В. от   с.П. обл.В.ул.“*****“№*******  - за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на чл.41 ал.1   във   връзка   с Приложение 2,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),11.3.6   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) – с   оглед   на   това,че  като   водач   на   лек     автомобил  с   регистрационен номер ********   движейки   се   в   землище   ******** /Вид   по   федерална   автомагистрала   3   при 48.050 -ия километър по посока гр.К. засегнатото лице   е     превишило   на 29.06.2018г. в 05.22 часа   максимално   допустимата   скорост   извън населени   места с   34 км/час .При   допустима   скорост   :100 км/час   е   с   установена скорост   134 км /час /след   приспадане   на   границата   на   толерантност /.

       В   съдебното   заседание   на 04.07.2019 г. прокурорът   поддържа   искането   за   признаване   и   изпълнение на   решението.

         Засегнатото   лице   М. И.   Н.   се   явява в съдебното   заседание   на 04.07.2019г. и   заявява,че   е   извършил   административното   нарушение ,за     което   му   е наложено   и   административното   наказание   в   ************

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след като   разгледа   решението ,представеното   удостоверение , преведени   от   немски   език на   български език  и данните по делото,   съобрази    следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение   по   чл.4   от   Рамково   решение   2005/2014/ПВР   на Съвета   относно   прилагането     на     принципа   за     взаимно   признаване   на   финансови санкции   от     което   е     видно,че  по  постъпило наказателно   решение с рег.№500.05368156.8   на   Централна   служба „Глоби   и   парични санкции „на   Полицейски   президиум   **********   ******* гр.Ш.ул.“*********   ********** - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     148.50 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за плащане от   лицето   М. И.   Н.   роден   на   *** г. в гр.В.   от   с.П.   обл.В.ул.“*****“№*******   - за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на чл.41 ал.1   във   връзка   с Приложение 2,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),11.3.6   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) – с   оглед   на   това,че   като   водач   на   лек     автомобил   с   регистрационен номер ********* , движейки   се   в   землище   ******* /Вид   по   федерална   автомагистрала   3   при 48.050 -ия километър по посока гр.К.   засегнатото лице   е     превишило   на 29.06.2018г. в 05.22 часа   максимално   допустимата   скорост  извън   населени места с   34 км/час .При   допустима   скорост   :100 км/час   е   с   установена скорост   134 км /час /след   приспадане   на   границата   на   толерантност /.

         Изпълнението   на   решението не е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят    изпълнението   на   решението     недопустимо.

         Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република  България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния   диспозитив   подлежащ   на   изпълнение     е   равностойността   на   148.50 евро   или  по   фиксирания   курс    290 лева и  44 стотинки.

         Решението   се   отнася   за     деяние   ,което   съставлява     административно   нарушение    и     според   българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи административно-наказателна   отговорност   и  подлежи на  наказателно   преследване   за   деянието, което   обосновава  решението .

         От  представеното   удостоверение  е     видно ,че лицето   М. И.   Н.   е било  умедомено   лично   за   производството   и   това ,че   е   уведомено   ,че   може   да   обжалва   решението,но   не     го     е     сторило. Извършена   е   справка   за   засегнатото   лице     по   реда   на   Наредба №14 от   18.11.2009 г. ,от която   се     установява,че действително   това са данните     на  засегнатото   лице   извършило административното   нарушение     в     Германия..

         От   така     представените     доказателства   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и  изпълнение .

         Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да бъде признато   и   изпратено  на органите   на НАП   за   изпълнение ,след   влизането   му  в   законна   сила.

         С оглед  на посоченото СЪДЪТ

 

                   Р         Е         Ш         И   :

 

         ПРИЗНАВА РЕШЕНИЕ с рег.№500.05368156.8   на   Централна   служба „Глоби   и   парични санкции „на   Полицейски   президиум   ******** гр.Ш.ул.“******** - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 относно   прилагане   на    принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     148.50 евро ,като   финансовата   санкция     създава   задължение   за плащане от   лицето   М. И.   Н.   роден   на   *** г. в гр.В. от   с.П. обл.В.   ул.“****“№***** с   ЕГН:**********  - за    извършено   от   него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на чл.41 ал.1   във   връзка   с Приложение 2,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата (StVO),чл.24 от   Закона   за движение по пътищата (StVG),11.3.6   от   Федерален   каталог   за Финансови   санкции(BKat) – с   оглед   на   това,че   като   водач   на   лек     автомобил   с   регистрационен номер ВН 26 54 АВ - движейки   се   в   землище   Нойщадт /Вид   по   федерална   автомагистрала   3   при 48.050 -ия километър по посока гр.Кьолн   засегнатото лице   е     превишило   на 29.06.2018г. в 05.22 часа   максимално   допустимата   скорост   извън населени   места с   34 км/час .При   допустима   скорост   :100 км/час   е   с   установена скорост   134 км /час /след   приспадане   на   границата   на   толерантност /.

       Осъдителният   диспозитив  подлежащ   на  изпълнение    е     равностойността     на   148.50 евро   или   по   фиксираиня курс - 290 лева и   44 стотинки.

       Препис   от     решението   да   се   изпрати     незабавно   на ТД   на   НАП   „Велико Търново „   за     изпълнение ,след   влизането  му  в   законна сила.

        Решението подлежи на обжалване и   протест пред Софийски Апелативен  съд в  седемдневен  срок от  днес.

       Да    се уведоми компетентният орган на   издаващата държава Германия , както  и   копие от   решението   да се изпрати   и   на Министерство на Правосъдието на Република   България ,след влизането  му   в  законна сила.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

                                                ЧЛЕНОВЕ :