ВНОХД № 66-2019

Решение по Наказателно дело 66/2019г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 43

гр. Видин, 31.05.2019г.

 

В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение                               в публичното заседание на двадесет и трети май

през две хиляди и деветнадесета година                  в състав :

              

                                         Председател: Л. Л.

                                                 Членове: В. С.

                                                                  Р.Д.

                                                                                      

                                                                

при секретаря            Н.К.        и в присъствието на

прокурора       Л.Ц.        като разгледа докладваното от              СЪДИЯТА Л.               ВНОХД № 66 по описа за 2019г., и за да се произнесе съобрази следното:

          С присъда № 1/09.01.2019г. по НОХД № 55/2018г. по описа на Районен съд-Кула, подсъдимият Г.Н.Д. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2016г. в гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин, в условията на продължавано престъпление - с две деяния, които осъществяват поот­делно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, пред Б. М. К, работеща като главен специалист в общинска службаЗе­меделие“ - гр.Грамада, подал заявление № 14 / 18.01.2016г. и Заявление № 15 / 18.01.2016г. до Началника на общинска служба по земеделие - гр.Грамада за издаване на скици на имоти, като съзнателно се е ползвал от преправен частен документ - Пълномощно № 5/ 24.01.2013г. с упълномощител М. И. В. - изпълнителен директор наГазтрейд“ АД- гр.София, бул. Цариградско шосе № 62, ет.1, ЕИК 121847398, с нотариална заверка от нотариус М. М. Р. с район на действие РС- София, с рег. № 4 на Нотариалната камара, като в ползва­ното пълномощно е заличен в последния абзац текстаПълномощното се прекратява след 31.12.2013г.“, за да докаже, че към момента на подаване на заявленията е упълномощен от Газтрейд" АД- гр.София да прадставлява дружеството пред Общинска службаЗемеделиегр. Грамада, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговор­ност- престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 подсъдимия е признат за невинен и оправдан за това, че е използвал преправен официален документ и деянието да е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал.3 т.2 във вр. с ал.2, във вр.с ал.1 от НК, като на основание чл.301, ал.1,т.4 и чл.78а, ал.1 от НК подсъдимия Д. е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева.

           Против присъдата в срок е подадена жалба от подсъдимия Д., чрез адвоката му В.В.. В жалбата са развити съображения, че присъдата е постановена при съществени нарушения на процесуалноправните и материално правните норми. Иска се присъдата да бъде отменена и подсъдимия да бъде оправдан.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Видин в с.з. заяви, че жалбата следва да бъде оставена без уважене и да се потвърди първоинстанционната присъда, която е правилна.

            Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал, и след като извърши служебна проверка на присъдата, с оглед чл. 314 от НПК, намира, че присъдата е постановена при съществено нарушение на процесуалните правила и следва да бъде отмененана.

            Делото пред КРС е образувано по обвинителен акт на РП – Видин, с който е повдигнато обвинение против подсъдимия Д., за това че: „На 18.01.2016г. в гр. Грамада Видинска област, пред Б. М. К., работеща като главен специалист в общинска службаЗемеделие“-гр.Грамада, подавайки заявление № 14/18.01.2016г. и Заявление № 15/18.01.2016г. до Началника на общинска служба по земеделие-гр.Грамада, съзнателно се е ползвал от преправен официален документ- Пълномощно № 5/24.01.2013г. с Упълномощител М. И. В.-Изпълнителен директор наГазтрейд“ АД- гр.София, бул. Цариградско шосе № 62, ет.1, ЕИК 121847398 с нотариална заверка от Нотариус М.М. Р. с район на действие РС-София, с рег. № 4 на Нотариалната камара, като в ползваното Пълномощно е заличен в последния абзац текстаПълномощното се прекратява след 31,12.2013г.“, а също в ползваното Пълномощно след думата и цифровото обозначение „ЕИК 121847398 ръкописно е записано и „С л.к. № 640675976/ 06.10.2010г. МВР-София“, като деянието е извършено с цел имотна облага и от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност- престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал.3 т.2 във вр. с ал.2 във вр.с ал.1 от НК.“

           Видно от атакуваната присъда, КРС е приел, че процесното поведение на подсъдимия е съставомерно по по-лек състав от НК и в тази насока е преквалифицирал деянието от такова по чл.316 във вр. с чл. 308 ал.3 т.2 във вр. с ал.2 във вр.с ал.1 от НК /както е повдигнато обвинението с ОА/ в такова по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 подсъдимия е признат за невинен и оправдан за това, че е използвал преправен официален документ и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал.3 т.2 във вр. с ал.2, във вр.с ал.1 от НК. Веднага следва да се отбележи, че само по себе си, прилагането на закона за по-леко наказаумо престъпление, без съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, може да бъде извършено направо с присъдата, без да е необходимо приложение на 287, ал.1-3 от НПК, тъй като не са налице хипотезите на тези норми. В този ред на мисли, ако КРС беше осъдил подсъдимия по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал.1 от НК, т.е. по-лек състав от този по който му е повдигнато обвинение с ОА, без съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, това не би било в нарушение на процесуалните изисквания /неоснователни са аргументите в жалбата в обратна насока/, тъй като не би било нарушено правото на защита на подсъдимия. Това е така, тъй като посочената по-лека квалификация не се базира на нови и различни обстоятелства, които са извън съдържанието на обстоятелствената част на ОА. КРС обаче, за пръв път с присъдата, е разширил рамките на предмета на делото, очертани от първоначалното обвинение. Подсъдимия е осъден за престъпление, при съществена промяна на обстоятелствата. Включени са нови такива, респ. че подсъдимия е действал „…в условията на продължавано престъпление - с две деяния, които осъществяват поот­делно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото…“. Променена е и правната квалификация, с добавяне на чл.26, ал.1 от НК. Независимо дали са налице условията на тази норма, видно от ОА- обстоятелствена част и диспозитив, там не се визират две отделни изпълнителни деяния, при отчетлива конкретизация на такива, като не е направено и изменение по чл.287, ал.1 от НПК в тази насока. Съгласно т. 4.2 от ТР № 2 от 07.10.2002 г. на ВКС, OCHK по т.д. № 2/2002 г., чрез обвинителния акт прокурорът развива в пълнота своята обвинителна теза пред решаващия съдебен орган, като главното предназначение на обвинителния акт е да формулира така обвинението, че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него, като постави основните рамки на процеса на доказване и осъществяването на правото на защита. Като е разширил предмета на делото и се е произнесъл, излизайки извън рамките на този предмет, КРС е нарушил правото на защита на подсъдимия по смисъла на чл.55, ал.1 от НК, тъй като го е осъдил по обвинение, за което подсъдимия не е имал яснота, не е имал възможност да се защити и не се е защитавал, и именно това ново обвинение, като обстоятелства и правна квалификация, е послужило за основание на КРС да наложи по-тежка санкция. Видно от мотивите, при индивидуализацията ѝ, КРС е преценил наличие на смекчаващи обстоятелства и само едно отегчаващо, респ. „…като единствено отежняващо вината обстоятелство следва да се отчете обстоятелството, че подсъдимия е реализирал престъплението, за което е признат за виновен с две деяния…“, поради което е наложена глоба в размер над минималния. Няма обвинение за продължавано престъпление и приетото наличие на такова и прилагането на чл.26, ал.1 от НК, за пръв път с присъдата, освен че е накърнило правото на защита на подсъдимия е отежнило и положението му в сравнение с вариант на квалификация по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал.1 от НК, без приложение на чл.26, ал.1 от НК.

           Посоченото процесуално нарушение е съществено по смисъла на чл.348, ал.3, т.1 от НПК, отстранимо е, но не може да бъде отстранено във въззивното производство.

            Предвид горното, присъдата е неправилна и следва да бъде отменена.

           Делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на КРС.

            Водим от горното и на основание чл.335, ал.2 във вр. с чл.334, т.1 от НПК, Съдът

 

            Р   Е   Ш   И :

 

            ОТМЕНЯ присъда № 1/09.01.2019г. по НОХД № 55/2018г. по описа на Районен съд – Кула.

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Кула, като се отстрани допуснатото по – горе процесуално нарушение.

            Решението е окончателно.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: