ВГРД № 293-2018

Определение по Гражданско дело 293/2018г.

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 146

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 03 юли,                                                

две хиляди и деветнадесета ........................година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                                         ЧЛЕНОВЕ: А. П.

                                                             В. М.                      

 

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. ГрД.№ 293 по описа

за 2018 година.на ВОС.

 

                           Делото е образувано по въззивна жалба от П.П.И. *** против Решение на ВРС, постановено по гр.д. № 607 по описа за 2017 г. на ВРС.

                      Съдът след като се запозна с молбата и данните по делото, намира същата за основателна. Ищецът е в правото си да оттегли подадената жалба във всяко положение на делото изцяло или отчасти. Предвид изложеното производството по делото следва да се прекрати на основание чл.264 ГПК.

                       Тъй като производството по делото е въззивно, при оттегляне на въззивната жалба съдът следва да обяви първоинстанционното решение за влязло в сила.

                       Поради изложеното ВОС

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в.гр.д. № 293 по описа за 2018г. на ВОС по въззивна жалба от П.П.И. *** против Решение на ВРС, постановено по гр.д. № 607 по описа за 2017 г. на ВРС.

ОБЯВЯВА РЕШЕНИЕТО, постановено на 01.06.2018 г. по гр.д. № 607 по описа за 2017 г. на ВРС, за влязло в законна сила.

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ :