Т.Д. № 5-2019

Решение по Търговско дело 5/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18

Гр.Видин, 31.05.2019 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд търговска колегия в открито заседание на четиринадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: А. П.

Членове:

при секретаря Н. К. в присъствието на прокурора                                като разгледа докладваното от съдията П.  т.дело № 5 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

                     Производството е по чл.238 и чл.239 от ГПК

Предявен е иск от „Е.-Т."ЕООД, ЕИК ………. със седалище и адрес на управление: град В. ул"Я.".. ет…, представляван от К. Г. Д.-управител против О. Д. ЕИК ………….., със седалище и адрес на управление: гр.Д., община Д., Област В., ул.“Г. Д.“ № …., представлявана от Кмета Л. Г. Л. с правно основание чл.79,ал.1 ЗЗД, вр. с чл.84,ал.2 и чл.86,ал.1 ЗЗД и цена на иска 362 866,18 лева от които 351 075,20 лева – главница и 11 790.98 – мораторна лихва за периода 19.07.2018 г. до 11.02.2019 г.

Поддържа се исковата молба, че между страните след провеждане на процедура по ЗОП е сключен договор на 18.11.2008 г. с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на О. Д. и поддържане на чистотата на всички територии за обществено ползване в общината. Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на теритарията на О. Д.“ за срок от 10 години. По силата на чл.32 от този договор ответникът О. Д. следвало да изпълни поетите задължения, изразяващи се в ежемесечно заплащане на договорената цена за услугата след приемането и фактурирането съгласно подписан и одобрен от страните двустранен приемно-предавателен протокол за извършени работи по действителни количества-неразделна част от фактурата.Предмет на исковата претенция са 12 броя фактурни за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. , които задължения се поддържа , че не са изпълнени и към момента на предявяване на исковата молба. Ответникът е бил поканен да заплати задължението с две нотариални покани , първата е получена на 19.07.2018 г. Иска се да бъде осъден ответника да заплати исковите суми, ведно със законната лихва върху главницата от момента на постъпване на исковата молба да окончателното изплащане на сумата.  

       Ответниците в срока по чл.131 ГПк не са представили отговор, не се явяват в първото по делото заседание, без да са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отстътвие и ищецът е поискал Съдът да се произнесе с неприсъствено решение.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

                     Съдът счита, че искането за постановяване на НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ е ОСНОВАТЕЛНО по следните съображения.

                     Видно от доказателствата по делото ответниците са били уведомени редовно с препис от исковата молба и доказателствата към нея, като им е дадена възможност да представят писмен отговор. В призовката е указано на ответниците за последиците от неподаване на писмен отговор и от неявяване на първото съдебно заседание без да е налице становище за разглеждане в отсъствие на ответника, като е посочено , че ищецът може да поиска неприсъствено решение.  

                     Ответниците не са подали писмен отговор и не са изразили становище по предявения иск в срока за отговор.

                     Ответникът О. Д. е уведомен за заседанието на 14.05.2019 г., като призовката е получена от кмета Л. Г. Л. на 24.04.2019 г. Представител не се е явил в съдебно заседание.

                                 От представените по делото доказателства /писмените доказателства, приложени към исковата молба/ може да се направи изводът, че искът е основателен в размера на претенцията, посочена в исковата молба.

                     В хода на съдебното производство ищецът е отправил искане за постановяване на неприсъствено решение.

                     Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение с оглед на изложените по–горе обстоятелства, като съдът не следва да излага мотиви по същество съобразно разпоредбата на чл.239, ал.2 от ГПК.

                       С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца деловодни разноски в размер на 12415,37 лева.

                     По изложените съображения и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, съдът

 

                        Воден от горното, Съдът :

 

Р     Е      Ш       И      :

 

ОСЪЖДА О. Д. ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: гр.Д., о. Д., Област В., ул.“Г. Д.“ № …., представлявана от Кмета Л. Г. Л. да заплати ищеца „Е.-Т."ЕООД, ЕИК ……………. със седалище и адрес на управление: град В. ул"Я."… ет…., представляван от К. Г. Д.-управител сумата от 351 075,20/тристатриста петдесет и една хиляди и седемдесет и пет лв. и 20 ст./ лева – , неизплатени суми за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. включително, по договор за възлагане на обществени поръчки 18.11.2008 г. с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на О. Д. и поддържане на чистотата на всички територии за обществено ползване в общината. Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на теритарията на О. Д.“ , както и обезщетение за забавено плащане в размер на 11 790.98/единадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева и 98 ст./лева за периода 19.07.2018г. до 11.02.2019 г., ВЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху главницата , считано от 11.02.2019 г. до окончателното издължаване на сумата.

 

ОСЪЖДА  О. Д. ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: гр.Д., о. Д., О. В., ул.“Г. Д.“ № …., представлявана от Кмета Л. Г. Л. да заплати ищеца „Е.-Т."ЕООД, ЕИК ………….. със седалище и адрес на управление: град В. ул"Я."… ет…, представляван от К. Г. Д.-управител разноски в общ размер на 24 518,64 лв.

              Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: