НОХД № 243-2018

Определение по Наказателно дело 243/2018г.

           П Р О Т О К О Л

                          Гр.Видин, 05.06.2019 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание на ПЕТИ ЮНИ 2019 год. в състав:  

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Л.

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.С.К.

                                  2.Б.Б.

 

При участието на секретар А.А.

и прокурора: М.К. сложи за разглеждане

НОХ дело № 243 по описа за 2018 год. докладвано

от съдията Л.Л.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА В. – се явява прокурорът М.К..

ПОДСЪДИМИЯТ Г.А. –редовно призован, не се явява. По делото е постъпило писмо № 99-Н-28/19 от 15.05.2019г. в което е посочено, че по съдъдебната поръчка за призоваване на подсъдимия Г.А., в МП е получен отговор от компетентния орган, който /отговор/ се препраща на ОС-Видин във вида, в който е получен от чужбина – без превод. Извършен е превод на документите- 2бр. от компетентен орган на Република Турция, от турски на български език. Видно от писмо с № 14838002-4-2 BUL-314-2018-12.17215/49887 от МП на РТ., Главна дирекция за външни отношения и Европейския съюз /Криминален регистър и служба за известия/ до Министерство на Правосъдието на РБългария в него се сочи, че във връзка с документи с № 99-11-28/19 от 18.02.2019г., искането за правна помощ, получено в приложението към писмото с предмета на интереса, е било изпратено на Главната прокуратура на Б. със съответната цел. От публикацията на прокуратурата на Община Б. от 18.04.2019 и номерирана 2019/2341 се съобщава че търсенето на горепосоченото е изпълнено. Видно от уведомителна разписка/призовка № 50941667. BК. МUН. 01.2019/ 2381 18/04/2019 от Прокурорска служба офис на Министерство на комуникациите, Община Б., Р.Т., документи с № 14838002-4-2-BUL-314-2018-Е.13029/38252 на Министерство на правосъдието, Главна дирекция за външни отношения и ЕС и Уведомителна служба „призовки“ от дата 02.04.2019г. по опис № 243 на ОС-Видин приложени към дата 18.09.2018г. /24 стр./ от инструкциите и приложенията /ОС-Видин/, са връчени с известия до сина на Е. и Г.- Г.А. с № л.к. Т.С.23467357074 на дата 18.04.2019г., като тази декларация за дейността и уведомителната призовка са подписани заедно.

Видно от документа същия е подписан от Г.А. и се налага извода, че той е получил призовка за днешното разпоредително заседание по делото, ведно с препис от ОА и разпореждане за насрочване на разпоредителното заседание, преди повече от 7 дена.

Налага се извода, че подсъдимият Г.А. е редовно призован, но не се явява, без да са посочени уважителни причини за това.

В залата се намира адв.С. С., назначен за служебен защитник на подс.Г.А..

ЧАСТНИЯ ОБВИНИТЕЛ Р.И.В. –лично и като законен представител на малолетната си дъщеря В.К.Ж. – налице.

ЧАСТНИЯ ОБВИНИТЕЛ Й.К.Ж. – уведомена чрез своя повереник, не се явява

ЧАСТНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ Д.П.Д. и Л.Б. – уведомени чрез техните представители, не се явяват.

ЧАСТНИЯ ОБВИНИТЕЛ Ц.Ж.Д. – налице.

Адв.К.Н. се явява като повереник на ч.обв.Ц.Ж., Л.Б. и Д.Д..

Адв.С.Ч. –уведомен, не се явява.

В залата се явява адв.К. Т. - преупълономощена от адв.С.Ч. да представлява Р.И.В., действаща лично и като законен представител на дъщеря си В.К.Ж. и Й.К.Ж., действаща със съгласието на майка си Р.И.В..

Преводача Т.Л.Т. – редовно призована, не се явява.

        Съдът намира, че в разпоредителното заседание следва да се поставят на обсъждане въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК, а именно:

  1. подсъдно ли е делото на съда;
  2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
  3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
  4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
  5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
  6. взетите мерки за процесуална принуда;
  7.    искания за събиране на нови доказателства;
  8.  насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Съдът указва на страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3 на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 от НПК, относно правото има на отводи.

Съдът запита страните имат ли възражение относно провеждането на разпоредителното заседание днес, за становище по въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК.

Прокурорът – Моля да се даде ход на делото при условията на чл.269, ал.3,т.4, б.“в“ от НПК, тъй като считам че процедурата по призоваване на А. е изпълнена, същият е редовно призован и следва да се премине към разпоредително заседание при въпросите поставени в чл.248 от НПК, всички страни са редовно призовани. Нямам искания за отводи.

Адв.Тачева- Да се даде ход на разпоредителното заседание, подсъдимият е редовно призован съгласно чл.269, ал.3, т.4, б.“в“ от НПК. Нямам искания за отводи.

Адв.Н.- Да се даде ход на делото при условията на чл.269, ал.3,т.4, б.“в“ от НПК. Нямам искания за отводи.

Адв.С. - Да се даде ход на разпоредителното заседание, нямам искания за отводи.

Съдът намира, че няма пречка за даване ход на разпоредително заседание за което

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ, при услоэвията на чл.269, ал.3,т.4, б.“в“ от НПК.

Прокурорът - По въпросите по чл.248 от НПК, по т.1, делото е подсъдно на ВОС, по т.2 –няма основание за прекратяване или спиране на НП, по т.3 – считам че не се налице процесуални нарушения на ДП които да ограничават процесуалните права на обвиняемия, по т.4 – приоритет и право на защитата е дали да се възползва от разглеждане на делото по глава 27 от НПК, но при така стеклите се обстоятелства – задочно гледане на делото, не са налице такива правила, по т.5 – делото не е от такова естество да се гледа при закрити врати, привличане на резервен съдия или съдебен заседател. По т.6 – по отношение мярката за неотклонение, която е „парична гаранция“ от 3000лв.,тъй като подсъдимият се е отклонил, да се измени от „парична гаранция“ в „задържане под стража“, като внесената парична гаранция 3000лв.отнемете в полза на държавата. По отношение мярката за процесуална принуда, „забрана напускане пределите на страната“ не следва да се отменя, но тя в момента не влияе по никакъв начин, тъй като лицето е напуснало пределите на страната, но все пак не следва да се отменя тази мярка. По т.7 искане за събиране на нови доказателства, на този етап няма да соча и няма да искам събиране на такива. Относно насрочване на с..з. същото следва да се насрочи за м.09 за да се даде възможност на защитата да организира пристигането на подсъдимият в РБ, каквото желание е било заявено пред органите на ДП. Относно лицата за призоваване, следва да се призоват лицата посочени в приложението към обв.акт, които са свидетели и вещи лица.

Адв.Т.- Делото е подсъдно на ОС–Видин, няма основания за прекратяване или спиране на НП. Няма отстраними съществени нарушения на процесуалните правила на ДП. Към настоящия момент не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, делото не е от такъв характер за назначаване на резервен съдия, няма основания да се извършват действия по делегация. Преводач е назначен. Взета е мярка за процесуална принуда. Нямам искания за събиране на нови доказателства и моля да насрочите дата за следващо с.з. с призоваване на лицата посочени в списъка на обв.акт.

Адв.Н. –По т.1, делото е подсъдно на ОС –Видин. По т.2, няма основания за прекратяване или спиране на НП. По т.3, не са допуснати съществени процесуални нарушения на ДП. По т.4, делото следва да се разгледа по общите правила и не са налице предпоставките на глава 27 от НПК по т.5, по взетите мерки за процесуална принуда, същите не са изиграли своята роля. Мярката „парична гаранция“ не е попречила на подсъдимият да се укрие. На този етап бих се съгласил с искането на представителя на ОП „паричната гаранция“ да се отнеме в полза на държавата, сумата внесена като парична гаранция. Забраната за напускане пределите на страната не следва бъде отменена. Продкрепям прокурора за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Нямам искания за събиране на нови доказателства, да насрочите с.з. в по-дълъг срок заради призоваване на лицата по приложението на обв.акт.

Адв.С.- Делото е подсъдно на ОС-Видин, по т.2 –налице са основания за спиране на наказателното производство. Независимо че подсъдимият е редовно призован, същия трябва да се яви в с.з. и съдът следва да направи всичко възможно за осигуряването му. С оглед обстоятелството, че същия има постоянен адрес в РБългария, да се наложи мярка за принудително довеждане с оглед обстоятелството да се яви в с.з. и заяви как да протече делото. Неявяването на подсъдимия ще затрудни разкриване на обективната истина и моля да спрете настоящето производство и да се направи всичко възможно да бъде доведен в страната. Аз като служебен защитник нямам връзка с него. По т.3 считам че са допуснати груби процесуални нарушения на ДП, които водят до ограничаване правото на защита на подсъдимият, а именно с оглед изменението на НПК и това, че се прочита само заключителната част на обв.акт и всяко обвинение следва да е конкретизирано по време, начин и място. В заключителната част на обв.акт липсва елемента време, това значително накърнява правото на защита на обвиняемия и следва да върнете делото за отстраняване на това нарушение. По т.4 не мога да направя изявление по реда на глава 27 от НПК, тъй като не знам какво е становището на подсъдимия. По т.5 настоящето производство не трябва да бъде разгледано при закрити врати, резервен съдия. По т.6 мярката за процесуална принуда е адекватна, същата е „парична гаранция“ и да не се променя. Налице е забрана напускане пределите на страната, подсъдимия е имал адрес в България. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Да не се насрочва делото за разглеждане на този етап.

Прокурорът К.- По отношение искането на защитата за спиране на наказателното производството, следва да бъде конкретизирано. Иска се и прекратяване на съдебното производството по т.3, като се твърди, че има съществено нарушение довело до ограничаване правото на защита. Защитникът да уточни какво точно иска– спиране на НП или прекратяване на делото. Няма процесуално нарушение относно непосочване на времето в обв.акт. В диспозитива на обв.акт е посочено, че на 08.03.2018г. е станало деянието. Това, че се иска конкретизиране на време, място, не следва да се конкретизира минута и секунда. Посочена е датата и обв.акт не страда от пороци и моля да отхвърлите искането за спиране на наказателното производството и прекратяване на съдебното производство.

Адв.Т.- Не е налице процесуално нарушение при изготвяне на обв.акт, тъй като е налице посочване на време, място и начин на извършване на деянието. Не са налице основания за прекратяване на съдебното производство. Искането е бланкетно и неоснователно, няма допуснати процесуални нарушения на ДП довели до ограничаване правата на подсъдимия да участва в производството и моля да оставите искането без уважение.

Адв.Н. - По отношение искането за спиране на НП същото е неоснователно- разпоредбата на чл.269 от НПК дава възможност за провеждане на производство по реда на задочно такова. Не може да се поставим в зависимост от некоректното поведение на подсъдимия и да отлагаме производството. Законът за такива случаи дава правни възможности и съда е изпълнил всичко което е необходимо от негова страна, а именно редовно връчени книжа, а от там нататък какво процесуално поведение ще има подсъдимият си е лично негова отговорност. Няма основание за спиране на нказателното производството. Що се касае за допуснати процесуални нарушения относно обв.акт, същият е връчен преведен на подсъдимия.Това, че няма точен час на деянието, не означава че подсъдимия не знае в какво е обвинен. Обв.акт съдържа в тази част конкретика и не е нарушено правото му на защита. Това, че не се чете целия обв.акт не може да е нарушаване процесуалните права на подсъдимия, защото са спазени всички характеристики в обв акт.Не е налице процесуално нарушение за връщане на делото и моля да не се съобразявате с искането на защитата.

Адв.С.- Направил съм искане за спиране на НП по т.2, за да бъде доведен подсъдимия и да участва в процеса. По т.3 съм искал прекратяване и след отстраняване на процесуалните нарушения делото да се внесе в съда. Двете искания не си противоречат. Ако бъде спряно делото, на по-късен етап може да бъде върнато за отстраняване на процесуални нарушения.

С оглед становището на страните и закона, съдът намира че: делото е подсъдно на ВОС. Няма основания за прекратяване или спиране на НП. Неоснователно е искането на защитата за спиране на НП, тъй като не са налице условията на чл.25, ал.1, т.1-3 и ал.2, и чл.26 от НПК във вр.с чл.251, ал.1 от НПК. С оглед конкретната хипотеза върху която акцентира защитата, съдът намира че разглеждането на делото в отсъствие на подсъдимия, при наличие на съответните процесуалния условия за това, не би попречило да се разкрие обективната истина по делото. Неоснователно е и искането на защитата за прекратяване на съдебното производство, поради допуснати съществени процесуални нарушения при изготвяне на обвинителния акт. Последният отговаря на изискванията на чл.246 от НПК. Конкретизирано е и престъплението, както и времето, мястото и начина на извършването му. Не е налице необходимост за разглеждането на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, тълковник и извършване на съдебно сл.действия по делегация. Налице е от необходимост за назначаване на преводач от български език на т. език и обратно, какъвто преводач по делото е осигурен. Макар че наложената на подсъдимия А. „забраната за напускане пределите на РБ“ няма функция по предназначение, Съдът намира, че на настоящия етап не следва да я отменя. На настоящия етап няма необходимост от събиране на нови доказателства. От друга страна обаче съдът намира, че на ДП са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Видно от постановлението за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 09.03.2018г. единствения адрес на обвиняемия, който е визиран там, е постоянен такъв в Р.Т.. Непосредствено след привличането на Г.А. като обвиняем, е проведен разпит на същия, обективиран в протокол за разпит от 09.03.2018г. Единствения адрес на подсъдимия, който е посочен в протокола за разпит, е е Р.Т. гр.Б., ул.”*****” № ********. Посочения адрес е единствения, който е визиран в горните документи. Само тези документи са подписани лично от обвиняемия, и само на обективирани в тях процесуали действия, той е присъствал лично. Подсъдимия не е сочил друг адрес на ДП. Спрямо А. *** е издадено Постановление № 618/18 от 09.03.2018г. за налагане „Забрана за напускане пределите на Република България”. По делото, респ. на ДП не е удостоверено надлежно, че този акт е връчен на подсъдимия или че той е уведомен за него. Относно адреса на подсъдимия А. в Р.Т.на ДП е имало достатъчно информация, вкл. на л.115-117 от том І на ДП. Със самото Постановление за привличане на обвиняем от 09.03.2018г., спрямо обвиняемия А. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция”, като е записано, че обвиняемия се задължава да не нарушава взетата мярка, да не променя местоживеенето си и да се явява при призоваване. Посочено е, че при неизпълнение на тези задължения, взетата мярка за неотклонение се заменя с по-тежка по реда на НПК. Сумата по гаранцията е внесена, а с оглед на това, че в постановлението за привличане на обвиняем не се сочи друг адрес освен такъв в Р.Т. не може да се приеме че обвиняемия е съзнавал, че местоживеенето /като фактически и трайно пребиваване на едно лице на определена територия за относително продължителен период от време, значимо от гледна точка на връзката на лицето със съответната държава/ което не следва да променя, е различно от това на постоянния му адрес в Р.Т. На ДП също така е постъпила информация, че обвиняемия е напуснал РБългария и е заминал за РТ. и се намира на известния по делото адрес там /видно от разпита на свид.И./. Именно на този адрес в РТ. съдът осъществи надлежно призоваване на подсъдимия Г.А. за днешното разпоредително заседание. Налага се извода, че на ДП не са били налице основанията за извършване на действия при условията на чл.206 във вр.с чл.269, ал.3 от НПК, респективно последващо привличане на обвиняем с Постановление от 19.06.2018г. и предявяване на разследването на обвиняем, извършено с протокол на 30.08.2018г., с които актове обвиняемия А. съответно е привлечен като обвиняем, а след това му е предявено разследването. Това е сторено в негово отсъствие и в присъствие единствено на неговия упълномощен защитник, който преди това е заявил, че няма връзка с подзащитния си. Съответният орган на ДП е следвало да призове обвиняемия адреса му в Р.Т. , но това не е сторено. Неправилно разследването е проведено в отсъствие на обвиняемия, тъй като не са били налице условията на чл.269, ал.3 от НПК. При това положение е нарушено правото на защита на обвиняемия с оглед чл.55, ал.1, изр.ІІ от НПК. При това положение производството по делото следва да бъде прекратено с оглед чл.249, ал.2 във вр.с ал.1 във вр.с чл.248, ал.1, т.3 от НПК, като делото бъде върнато на ОП–Видин, за отстраняване на посочените процесуални нарушения.

По горните съображения, съдът намира, че не следва да променя мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия А. от „Парична гаранция” в по-тежка.

Предвид горното СЪДЪТ

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата за спиране на наказателното производство, както и искането за прекратяване на делото, поради съществени процесуални нарушения, във връзка със съдържанието на ОА.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 243/2018г. по описа на Окръжен Съд – Видин и ВРЪЩА делото на Окръжна Прокуратура Видин, които да отстрани посочените по-горе съществени процесуални нарушения.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Окръжна Прокуратура Видин и частните обвинители за изменение на мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Г.А. от „Парична гаранция” в по-тежка.

Определенията могат да бъдат обжалвани в седмодневен срок от днес пред Софийски Апелативен Съд по реда на глава ХХІІ.

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                       2.

 

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 10.00 ч. до 12.15 ч.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 12.15 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 СЕКРЕТАР: