ВЧГРД № 236-2019

Определение по Гражданско дело 236/2019г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-145

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Гр.В.

 

28.06.2019 г.

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и осми юни   две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                Председател : Д. М.

Членове:1.С. С.                                                                                                                          2.Г. Й.

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело № 236   по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

 

 

Делото е образувано по частната жалба на адв. С. Д. А. от САК, адрес на кантората С. ул,. пълномощник на „С.“ ЕООД с ЕИК.. със седалище и адрес на управление С. ул…, представлявано от В. Н.,с която на основание чл. 413, ал.2 ГПК и в срока по чл.275, ал.1 ГПК се обжалва Разпореждане на Видинския районен съд, VI състав по гр.д. № 1459 /2019, с което съдът е частично отказал да присъди разноски на заявителя в заповедното производство, представляващи адвокатски хонорар .Хонорарът на адв. С. А. в размер на 450 лева бил платен съгласно договора за правна защита и съдействие по банкова сметка ***. Атанасова в ПИБ на 05.06. 2019 г., за което се представя съответното платежно нареждане.

Иска се да се отмени Разпореждане на Видинския районен съд по гр.д. № 1459/19 и да се присъдят разноски по делото в размер на 450 лева- адвокатски хонорар.

Към частната жалба са приложени : платежно нареждане за платен адвокатски хонорар и платежно нареждане за внесена държавна такса за частна жалба.

След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Със заповед за изпълнение №1190-РЗ за изпълнение на парично задължение въз основа на документ от 03.06.2019 г. на Районен съд –В.

Съдът е разпоредил длъжникът Т.С.И. с ЕГН **********, с

адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ НА кредитора „С." ЕООД с ЕИК.., гр. С. ж.к… ул.., сумата от 4498,41 /четири хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и четиридесет и една ст./лева -главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 29.05.2019г. до изплащане на вземането, както и сумата от 89.97 лева - разноски за платена държавна такса.

Вземането е удостоверено със Запис на заповед, издаден на 23.11.2018г. в гр. С.

         С разпореждане от 3 юни 2019 г.по гр. дело № 1459 по описа за 2019 година съдът е отхвърлил частично заявлението на „С." ЕООД с ЕИК. гр. С. ж.к… В ЧАСТТА за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против длъжника Т.С.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, за сумата в размер на 500,00 лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. Съдът е приел ,че в случая , макар в т. 4 от заявлението изрично да е удостоверено, че заявителят се представлява от пълномощник - адвокат С. Д. А., заявлението е подписано от законния представител на дружеството. Представен е договор за правна помощ, в който била посочена договорена сума в размер на 450 лв., платима по банков път, но не били представени доказателства за плащане, поради което следвало да се приеме, че не са налице доказателства за извършване на претендираните разноски. В този смисъл било даденото разрешение по приложение на закона по т. 1 на ТР № 6/2012Г./06.11.2013г. на ВКС, ОСГТК.

         Въззивната инстанция намира ,че изразените от районния съд правни доводи са в стриктно съответствие със закона и задължителната практика на ВКС.Пред въззивната инстанция обаче са представени писмени доказателства ,удостоверяващи извършения банков превод ,поради което разпореждането в частта за разноските следва да бъде отменено и постановено друго ,с което да се уважи изцяло искането на заявителя за присъждане на разноски .

Водим от горното и на основание Чл.413 ал.2 ГПК Съдът

 

О П Р Е Д Е Л   И :

 

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО разпореждане от 3 юни ,   постановено по гр. дело №1459/2014г. по описа на Районен съд – В. за 2019г.,с което съдът е отхвърлил частично заявлението на „С." ЕООД с ЕИК ., гр. С., ж.к… В ЧАСТТА за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против длъжника Т.С.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, за сумата в размер на 500,00 лева,вместо което ПОСТАНОВЯВА :

ОСЪЖДА Т.С.И. с ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „С." ЕООД с ЕИК.., гр. С. ж.к. ..направените по гр.д.№ №1459/20149г. по описа на Районен съд – В. разноски в размер на 450 лв.за адвокатско възнаграждение .

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ :