НАХД № 362-2017

       МОТИВИ : към Р №88 от 19.12.2017 г. постановено по НАХ дело №362 от  2017 г. на Видински Окръжен Съд .

                                       -изготвени   на   19.01.2018г.-                                               

   Делото   е   образувано по предложение   на Окръжна Прокуратура   гр.Видин   ,като с Постановление с вх.№1376 от 07.12.2017 г. е   поискано   освобождаване   от наказателна отговорност  с налагане   на административно наказание   на   основание   чл.78а ал.1 от НК на  В.   Л.   М. ***   с   ЕГН:********** за  извършено от   него  престъпление по чл.248 а ал.2 от НК във връзка с чл.248а ал.1 от НК - във връзка с   воденото   срещу   него   досъдебно   производство   представляващо   следствено   дело №20 /2016г. - по   описа   на ОСлО   в   Окръжна   Прокуратура     гр.Видин .  

        ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа Постановлението   на   Окръжна Прокуратура гр.Видин, събраните   по делото доказателства, взе в предвид становището на страните ,за да се произнесе с посоченото по горе решение – прие   за установено   следното :

         Постановлението на Окръжна Прокуратура   гр.Видин е процесуално ДОПУСТИМО .

       Разгледано по същество   са   ОСНОВАТЕЛНО , поради което Видински Окръжен Съд ,за   да   произнесе   посоченото по горе   решение – взе   в   предвид   следното :

         Обвиняемият В.   Л.   М.   е   роден   на   *** ***   и живее   в   с.Антимово   обл.Видин ул.“*“№* .Той   е   с   ЕГН:**********   неженен и   неосъждан.Спрямо   него   не   е прилагана разпоредбата на чл.78а ал.1 от НК.

         През   2014г.     е   протекла   кампания   за   подпомагане пред   Държавен   Фонд   „Земеделие“ – Разплащателна   агенция   за   земеделски   стопани   ,чрез   подаване     на   съответното   заявление   пред   Общинска   служба „Земеделие“.Две     от     схемите   по   които   се   е     кандидатствало     са   СЕПП   и   СНДП .

         СЕПП     представлява   схема   за   директни   плащания на   площ     при     осигурени     средства   от     Европейския   фонд   за     гарантиране   на   земеделието.

       СНДП   е     схема   ,при   която   подпомагането   е   от   националния   бюджет.

       По   производството е   установено ,че   обвиняемия на   09.04.2014г. в   гр.Видин   пред   Общинска служба „Земеделие“     е       подал     Заявление     за     подпомагане за 2014г./форма   за     физически   лица /,което   подал   от   името   на   баща   си   Л.   М.   Т.   с   ЕГН: **********   ,като   посочил     ,че   желае     да     кандидатства по     посочените   по горе     две     схеми .Даден   му   бил   уникален     регистрационен   номер   /УРН/601911     и   УИН 05/100514/90767.Към   самото   Заявление   ,обвиняемия   М.   подписал     и     декларация ,че     приема   правилата   за   участие   в   схемите   и   мерките   за     субсидиране.   Декларирал   е,че     в     заявлението   са   описани     всички   площи   ,които     той     обработва     през 2014 г.,както   и   че   е     запознат   с     изискването   да     поддържа   земята     в добро   земеделско   и     екологично     състояние   и   че   е   запознат   с     определенията   за   нередност   при декларирането.

       В   Заявлението   от   09.04.2014 г.   обвиняемият   М.   е   посочил   общо   21 парцела ,като     същия     е   подписал ортофотоснимките   за     всеки   един     от     парцелите .На   27.05.2014г.   е   извършил   редакция   на   заявените от   09.04.2014 г.   площи     ,като   е   подал   ново   заявление   и   добавил   още   БЗС ,като общия им   брой   е станал 40 /четиридесет/.На   всички     от   тях   обвиняемия   М.   е   посочил   като   правно основание ,на   което     ползва   и   обработва   земите   „договор   за наем“.Ортофотоснимките   се   прилагат     към     заявлението   и     са     неразделна     част   от   него.

       Заявлението   ,с   което   е   кандидатствал   обвиняемия М.   се   подава    на   основание чл.41   и   чл.46 от ЗПЗП   и   е   по   образец ,който   се   отпечатва     от служителя,чрез     специален     софтуер   ,обслужващ   кампаниите   за     подпомагане. Към   Заявлението   има   и таблица   ,в     която   са     записани освен     парцелите   ,които ползва   заявителя   ,още     и     точния   им   очертан     размер   в   хектари /ха/,по     кои     конкретно   мерки   кандидатства   за   подпомагане   ,на     какво   правно   основание ,кода   на   засадената   култура     и   т.н.

       Служителят     на     съответната   ОСЗ   на     този     етап няма   право   да   прави   проверка   дали   декларираните   площи   се     ползват     на     правно   основание   ,дали     се застъпват   с   други     заявени   блокове и т.н.Отговорност   за това     е     на     заявителя .Данните   ,по     които   ДФЗ   -Разплащателна   агенция   ще   превежда   сумите   на   земеделеца ,се     въвеждат   в     ОСЗ  въз     основа     на   подадено   от   кандидата   заявление.РА извършва   плащания след   като     се   направи   в     ИСАК   административна проверка   на     подаденото     заявление   и     най-малко     за 5%   от     заявленията   се    прави   проверка   на   място ,чрез   анализ     на     риска .

         От   доказателствата събрани   по делото   се   установява че     обвиняемия   М.   сам   е     очертал     БЗС-тата ,но     не   е   представил   необходимите   документи   удостоверяващи   правото   на   ползване   ,с   което   е   нарушил   чл.2а ал.2 от Наредба №5   -„документи   за   правно основание .ДФ „Земеделие“    е   уведомило     св.Л. Т. /неговия   баща   от   името   на     когото   са   подадени   заявленията /,че   следва     да   представи   документи   ,   удостоверяващи     правото     на   ползване, каквито     той     не   бил     представил ,нито     в     дадения   му срок     нито     след     него .

       Разпитан   в     качеството на     свидетел   Л.   М.     Т.   е   заявил ,че     към   2014 г.   синът   му е     бил     вече     подпомаган     по     други   две     програми   на   земеделието   и     тъй     като     нямал   право     на   повече, решили   именно   той   обв.М.   да   заяви   от името     на     баща   си -   Л. Т.   ,земи   за   подпомагане     с     цел     подпомагане   на   семейния   бюджет-една   част     от     които     са   тяхна   собственост   ,а   за другите     знаел   ,че     синът   му   има   уговорка   със   стопаните ,което     всъщност   ,видно     от   доказателствата   по   делото -     разпитаните   свидетели   това   не   е   така .

     Св.Т. К.   -   служител   в   ОСЗ -Видин ,която   е   приела   заявлението     за   обработка   е     заявила   ,че   не   си   спомня     конкретика   по   случая ,но   допуска   че   е възможно     да   е   дошъл   сина    вместо     бащата     и   той   да   е     подал   документите   - съответно   подписал   същите.

       От   доказателствата   събрани     и     проверени   със способа   за     проверка     и   събиране   на   доказателства – назначената по   делото   съдебно-графическа     експертиза   е видно,че   подписите     и     ръкописните   текстове   в документацията   по   заявлението   и     съпътстващите документи   -   са     изпълнени   изцяло   от   обвиняемия В.   М. .

       От     доказателствата   събрани   и     проверени   със способа   за     проверка   и     събиране   на     доказателства –назначената   по     досъдебното   производство -съдебно   кадастрална експертиза   е     дала   отговор     на   релевантните   по   делото обстоятелства ,свързани     със   собствеността     на     имотите от подаденото     на   09.04.2014г.   и   в   последствие коригирано   на   09.05.2014г.   заявление   от обвиняемия М. ,съгласно   кадастралната   карта     на   населените места   ,при   което   се   установява ,че   по :

       1.БЗС   по   ИСАК -00919-140-1-1-площ   0.11 ха ,в регулация   на с.Антимово ,собственост   на   Р.   Б.   М. от   с.Антимово   ,разпитана   като   свидетел   С.   П.   М.   -негова   майка   е   заявила че   Р.   от   години   живее   в     САЩ   и   не   е сключвал   договор   нито   с   В.     Л.   М., нито   с     баща   му Л.   М.   Т..

       2.БЗС   по ИСАК   -00919-199-3-1- площ   0.34 ха ,находящ   се   в   регулация   на   с.Антимово   .Парцелът   е   очертан,   както     и     другите ,на   екран   в   ОСЗ -Видин   и     е съставен     от     части   от   няколко     парцели   ,с различни   собственици :

     -Е.   Г.   П. - собственик   ,като   с   оглед   на   влошеното   му     здравословно     състояние   е   разпитана   снаха му   св.И.   А. Т.   ,която   е     заявила, че   не     са   имали   към   2014г. , нито след   това   договор   за наем     с   В.   Л.   М.   или   Л.   М.   Т. .

     -К. М. Ф. – покойник, с наследник Г. К. М. – собственик на парцел, като свидетел е разпитан синът му, свидетелят К. Г. К. и същият е    заявил, че    парцела го е работил той, на   никого не го  е давал под наем или  аренда.

     -Св. В. А. М. *** – имотът му е дарен от дядо му М. М. М.. Този свидетел е заявил, че обработва този имот откакто му е дарен, лично и със   семейството си и никога не го е давал под наем или аренда.

   -Св. Д. Л. ***, собственик на парцел в края на с.Антимово е заевил, че както преди това, така и през 2014г. е  обработвал  този имот и не го е отдавал   под  наем  на   никого.

     - Св. Р. А. К. от с.Антимово - обработва този имот откакто се помни, лично и със семейството си, като е  заявил, че   никога   не го е давал под наем или аренда.

 1. БЗС по ИСАК-00919-199-4-1-0.14ха собственик Е. И. Н. – починал, като е разпитана съпругата му С. Х. Н. и същата е заявила, че никога този двор не  е  даван   на никого   под наем или аренда и  само семейството й го е ползвало и го е обработвало.
 2. БЗС по ИСАК-41263-47-3-1-018ха    хсобственост на Е. Г. Г. и  В. Г. Х. по наследство от баща им Г. Ф. Г., сега покойник- през 2013г. са сключили нотариално заверен договор за наем на земеделски земи с П. В. Е. от гр.Видин - земеделски производител, а през 2017г. същият за нов период.
 3. БЗС по ИСАК-41263-65-11-1-площ 0.59ха собственост на Р. Е. Ц., придобил имота през септември 2014г. от свидетля Л. З. Л., разпитан като свидетел. Л. е заявил, че не е имал никакъв договор с Л. М. Т. или  неговия син В.Л. М., които  познавал   добре.
 4. БЗС по ИСАК – 41263-115-1-8-площ 0.47ха собственост на няколко лица:

     - наследници на А.Н. Г., разпитан е зет му, свидетелят А. Н.К., който е заявил, че никога не са имали договор за аренда или наем.

   - наследници на М. Г. П. – разпитан внукът му, свидетелят В. Б. К., който е заявил, че не са имали договор   за   наем   с    обвиняемия.

   - собственик Н. Г. Г. – разпитан синът му свидетелят С. Н. Г, който е заявил, че е земеделски производител от 2012г. и ползва и обработва лично и със семейството си   имота.

     - Свидетелят  В. П. К.  е  заявил, че не е    преговарял   с   никой  да  отдава под наем имота си.

 1. БЗС по ИСАК-41263-117-1-3-013ха наследници на И. Т. В., като е разпитана дъщеря й, свидетелката С. И. С. и същата е заявила, че знае от брат си , че той не е давал  под наем на никого да работи този    имот, защото това е двора   му.
 2. БЗС по ИСАК-41263-124-11-1-площ 0.13ха-няколко собственици:

     - свидителят М. Д. М. – собственик на имот 040001 в землището на с.Кутово е   заявил   , че    последните 2 години 2015 и 2016г. има договор за аренда за тази земя с трето   лице.

     - наследници на В. Н. Г. – разпитана е свидетелката Г. С. велкова и П. Г. Н., които са заявили, че  не са сключвали договор и нямат уговорки за тази земя с В. Л.М. или   с    баща му Л. М. Т..

   - 9.БЗС по ИСАК-41263-124-12-1 площ 0.14ха, собственост на наследниците на Е.   М. П. – свидетелят Н. Л. К е заявил, че  има   земя, дадена под   наем  на още 2 или 3 души, единият от Антимово, но никой от тях не е Л.  М.  Т. или синът му  В.   Л. М..

   10.БЗС по ИСАК-41263-130-2-1- площ 0.25ха    със собственици:

     - А. Н. М. – 1.095дка, разпитана свидетелката В. А. Ф., която е заявила, че никога не са отдавали  имота  си под наем на никого.

     - св. Б. А. Г. – притежаова 1.282дка е заявил, че не е сключвал договор никога с никого за наем на тази градина, оградил я е и   гледа   и животни там.

     - наследници на Д. М. Й. – 1.248дка – свидетелят С. К. Г. е заявил, че съпругата му притежава нива   по наследство, която не е отдавана под наем.

     - наследници на Е. К. А. – разпитан е свидетелят Р. Е. К., който е заявил, че по наследство притежава незастроен парцел на границата на регулация  на с.Кутово с площ 4.7дка, и никога не го е давал  под наем на   никого.

 1. БЗС по ИСАК – 41263-131-1-2-0.14ха наследници на М. И. Г. – разпитан е брат й, свидетелят К. И. Д, който е заявил, че не е давал на никого  да   обработва    градината му.
 2. БЗС по ИСАК-41263-133-2-2-площ 0.10ха-собственици:

       - свидетелят С. Б. М., който е заявил, че никога  не е давал това място под   наем   или под аренда.

     - свидетелят П. И. Е.  е заявила, че имотът й   представлява    градина, която тя  лично  работи.

     - Ф. Н. С. – собственик, не е разпитана, като вместо нея  показания е  дал  кметът на селото, св.В.  Л.  К., който е заявил, че лицето е с    влошено    здраве, без никакви   роднини и е заявил, че   парцела  не се обработва    от    години, има   израсли   храсти и    дървета  в   него, заявявайки, че  този имот  е    на    С..

 1. БЗС по ИСАК-41363-133-2-4-0.13ха - собственик В. Т. С., раздпитан е свидетелят Е. В. С., който е   заявил, че   никога   не е давал това място нито под наем, нито под аренда, а през 2014г. същото сам  го   е   работил.
 2. БЗС по ИСАК-41263-234-2-5-площ 0.13ха собственици:

         - Ц. В. Ц., като е разпитан като свидетел дядо му Ц. М.М., който е заявил, че внукът му Ц. Ц. има по нотариален акт за покупко-продажба от 2001г., но не са подписвали договор, а внукът му дал имота на В. на устна уговорка, за да го работи, за  да не пустее.

         - Панто Георгиев Флоров - разпитана св.Й. П. Г., която  е  заявила, че покойният й съпруг В. П. Г., като наследник на баща си П. Г. Ф. е наследник на тази земя и не само, че не са я давали под    наем, но не са имали   и    уговорка за това с никого за нея.

       15.БЗС по ИСАК-41263-234-2-7 площ 0.23ха със собственици – части от  имотите на:

         - Свидетелят В. П. К. разпитан в качеството на свидетел е заявил, че не е имал договор , нито с В.Л.М., нито с неговия баща Л. Т.   за   имота.

        - Свидетелят Е. С. Н. – свещеник в православен храм с.Кошава, обл.Видин, разпитан в качеството на свидетел е  заявил, че не е сключвал договор нито с Л. М.   Т.   нито със сина му В.М..

 1. БЗС по ИСАК – 41263-234-3-2-площ 0.10ха собственик В. П. К., който след като е разпитан като свидетеле заявил, че има прехвърлени множоство имоти, чрез дарение от своя баща през 2008г., но за същите не е имал договор с никого за обработването на земите, обективирани в договорите.
 2. БЗС по ИСАК – 41263-276-1-2-площ 0.15ха собственик Е. С. Н, който след като е разпитан като свидетел е заявил, че е внук на Н. Н. Д. и не е сключвал договор за наем за имотите му, с когото и да е било.
 3. БЗС по ИСАК – 41263-276-1-3-площ 0.22ха собственик В. Й.П, който е заявил в качеството на свидетел, че живее в с.Кутово, обл.Видин и има имоти  по наследство от баща си Й. П. Д. Не е подписвал  договор за наем и аренда за земите му в с.Кутово нито  през 2014г. или   по-рано и  не му е предлагано да сключва такива договори.

       19.БЗС по ИСАК-41263-297-1-3-0.14ха собственик М. П. В. – разпитан като свидетел Л. Г. Г., който е заявил, че М. Пе. В. му е дядо и лично обработва градината му. Заявил е, че никога не я   е давал на никого да я работи нито с договор, нито без договор и  докато може той ще я обработва.

 1. БЗС по ИСАК-41263-353-1-2-0.20ха с. Кутово, обл.Видин и
 2. БЗС по ИСАК-41263-353-1-3-0.12ха с. Кутово, обл.Видин, като и за двата парцела собственици са Н. Ф. К., като е разпитан свидетелят Р. Н. Ф. и собственикът Й. П. Д., разпитани са наследникът му В. Й. П. И двамата свидетели са заявили, че не са отдавали земи под наем на Л. Т. М. или  неговия син В.М., като дори   не са разговаряли с тях на тази тема.
 3. БЗС по ИСАК-41263-364-1-1-площ 0.10ха собственик В. Г. Н. покойник от 2012г. и е разпитана дъщеря му Л. В. Г, която заявила в качеството си на свидетел, че никога  никой  не е идвал да иска  да наема  това дворно място.
 4. БЗС по ИСАК-41263-367-2-1 площ 0.17ха собственик Н. Г. Г., като е разпитан в качеството на свидетел   синът   му С. Н. Г. и същият е заявил, че на никого  не е  отдавал тази земя под аренда или пък под   наем.

       24.БЗС по  ИСАК-41263-371-5-9 площ  0.33ха   и

       25.БЗС по ИСАК-41263-371-5-10-площ 0.10ха собственик В. Г. Н. – респ. Наследниците му Е. А. Н., Л.В. Г. и нейният брат идентично с т.34 настоящите парцели представляващи УПИ 611, кв.49 от 3.32 дка, парцели І, ІІ, ХХІІ и ХІІІ частично. Разпитана като свидетел Л. Н.   е   заявила, че не са склячвали   договор с    никого   през 2014г. за тези имоти.

       26.БЗС по ИСАК-41263-371-7-10 с площ 0.10ха разпитана собственичката Р. Ф. Й, която е заявила в качеството си на   свидетел, че  никога не са  давали под наем или  аренда  този  имот и не са сключвали никакви договори   по  отношение на  него.

 1. БЗС по ИСАК-41263-373-1-3 площ 0.22ха за този парцел заявителят е представил договор с В. И. С. от с.Кутово от 10.10.2013г. без нотариална заверка за 0.8дка, като за    останалите 0.14ха   няма  договор.

       Разпитани са в качеството на свидетели В. И. С. и синът й И. А. Й., които потвърждават, че са имали сключен едногодишен договор с В.Л.М., уговорката е станала чрез сина. Договорът е представен на 03.10.2014г. в декларация за изясняване на принадлежността на площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин, форма за ФЛ. В обвинението този имот е включен частично – за 0.14ха, представляващи разликите между ползваната с договор земя и цялата   площ.

 1. БЗС по ИСАК-57131-438-3-1-0.42ха в землището на с.Покрайна, обл.Видин, собственик съгласно изготвената експертиза е М. Т. Ф. - покойник, като свидетел е разпитан Б. В. Ф., която е заявила, че тя е единствена наследница, като не познава Любомир М. ***, не са роднини, никога не го е виждала, не е преговаряла  с него за отдаване на земи под наем или аренда и не е сключвала никакви договори нито с него, нито със сина му В.   М..

       От проведените множество разпити на свидетели по настоящото производство се доказва по безспорен и категоричен начин, че обвиняемият М. не е имал нито подписан договор за наем, нито дори устна уговорка със собствениците на земеделските земи, които той е заявил с подаденото заявление от 09.04.2014г., коригирано на 27.05.2014г., за което му е повдигнато и предявеното по производството обвинение. За всички  от посочените земеделски земи обвиняемият М. е посочил правно основание наличие на „договор за наем“, като всъщност такъв договор той не е сключвал, съответно такъв договор не съществува в правния мир.

         Разпитан в качеството на обвиняем по ДП - обвиняемият М. не е дал обяснение и е сочил, че е бил подведен от служители на Държавен фонд „Земеделие“, че може и няма пречка да декларира   посочените имоти, което е в противоречие с   установените   по делото   обстоятелства.

     Видно от приложените документи от РА оторизираните суми по схемите са, както следва: по СЕПП-3 105.89лв. и по СНДП-1 371.53лв. до получаването на които суми  не се е стигнало, поради   инициираната  служебна  проверка от ДФ „Земеделие“, за което по-късно е подаден сигнал до прокуратурата.

         Обвинението, което е повдигнато и предявено по ДП включва и два имота – БЗС по ИСАК-41263-304-11-0.10ха в с.Кутово, обл.Видин, собственик съгласно разписен лист е Ц. К.М. Стойков, за когото не са намерени в масива на БДС лица с такова съчетание на имена, както и БЗС по ИСАК-41263-307-11-0.10ха в с.Кутово собственик съгласно разписен лист А. Х. – не са намерени в масива на БДС лица с такова съчетание на имена.

         По отношение на тези имоти не са разпитани конкретни лица, които да обосноват обвинението в тази си част. Съдът намира, че всяко едно обвинение следва да е доказано по безспорен и категоричен начин и бъдат използвани процесуаблните способи на НПК, поради което същите са изведени    от   обвинението - срещу обвиняемия М..

       Видинският Окръжен Съд намира, че извършеното деяние е безспорно доказано, както от обективна, така и от субективна страна за това, че обвиняемият М. е осъществил състава на престъплението по чл.248а ал.2 от НК във вр. с чл.248а, ал.1 от НК.

     От обективна страна обвиняемият М. е осъществил действия, с които е реализирал изпълнителното деяние на състава, като е представил неверни сведения, за това, че има правно основание – наличие на договор за наем, съгласно чл.2а, ал.2, т.2 от параграф 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №5 /27.02.2009г./ на МЗХ /действаща към момента на извършване на деянието/ тогава, когато такивао изобщо не е притежавал, нито е  сключвал със собствениците на земеделските имоти договори така, както и посочено в обвинението. Деянието е  довършено от обективна страна с факта на  подаване на    неверни сведения.

         От сублективна страна обвиняемият М. е действал умишлено, извъшвайки деянието с пряк умисъл. Той е знаел, че няма сключени договори, няма правно основание, на което да декларира посочените обстоятелства и въпреки това, го е направил. За да е осъществен престъпният състав на посоченото престъпно деяние е необходимо и наличие на специална цел - обвиняемият М. да получи средствата, което от своя страна обуслявя необходимостта от наличие на пряк умисъл за извършване на престъплението от субективна страна. Обвиняемият М. е съзнавал, че нарушава законоустановения ред в страната и предвид участвието си в предходни кампании за подпомагане пред Общинска служба „Земеделие“, той бил запознат с изискванията на нормативната уредба, тъй като е подписал необходимите и изискващи се документи при кандидатстване и в съзнанието му е налице знанието, че декларираните обстоятелства са неверни и  въпреки това, той не се е отказал от  това   да    ги    декларира, което е и  сторил.

         Обвинението е доказано по безспорен   начин.

         За извършеното престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ до 3 години и  с  глоба  от 1000 до 5000 лева.

         Обвиняемият е с чисто съдебно минало и не е освобождаван  от наказателна отговорност.

         От справката за съдимост на обвиняемият М. е видно, че същият е  осъждан за престъпление от частен характер, за   което    е   реабилитиран    по   право.

             Имуществени вреди не са настъпили, тъй като субсидии   на   обвиняемият   М. не са  изплатени.

             От гореизложеното е видно, че по отношение на обвиняемият М. са наблице законоустановените предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на  административно  наказние „Глоба“   по реда  на    чл.78а ал.1 от   НК.

         При   това   положение ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД намира ,че   действително   обвиняемият В.   Л. М.  е   осъществил   състава   на чл.248 а ал.2 от НК , във връзка с чл.248 а ал.1 от НК - както   от обективна ,така   и   от   субективна страна - съобразно   гоеризложеното.

         С оглед на   извършената проверка   обвиняемия М.    не  е   получил  претендираната   субсидия .

         От   извършеното   деяние   не са   причинени   имуществени   вреди ,като   обвиняемия М.   е   безработен, с   чисто съдебно минало /неосъждан / и   не   е освобождаван  от наказателна   отговорност.

         Причини за извършеното деяние е ниското правосъзнание   на   обвиняемия и стремеж   към облагодетествуване по престъпен   начин .

         Налице   са   предпоставките на чл.78 а ал.1 от НК, поради   което   обвиняемия   М.  бе   признат за виновен по чл.248 а ал.2 от   НК   във връзка с чл.248а ал.1 от НК ,бе   освободен   от наказателна   отговорност и му бе наложено административно   наказание “Глоба “ в размер   на 1000/хиляди/ лева .С   това   наказание ще се постигнат   целите на   наказанието   визирани   в специалната и   генерална превенции. За   определяне   на размера на   административното   наказание ,бе   взета   в   предвид и   сумата ,която е   следвало   да получи   обвиняемия   М. ,както   и  размера   на   декларираните     площи   за   обработване .

         При   определяне  на административното   наказание   на обвиняемия М.    с  решението посочено   по горе ,бе   взето   в     предвид ,че     субсидията  не  е   получена от него.

         Обвиняемия   бяше   осъден   с   решението    да    заплати   и на   ОП-Видин   сумата от 1032.26 лева - изразходвана   за   експертизи,като     разноски     по   производсдтвото.

         С   оглед   на гореизложеното ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД   -   произнесе     решението си .

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: