Отчет за работата с натрупаване 06.2019
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА с натрупване -06.2019 г.
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 Нак. Дела А2 Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над  3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Частни Фирмени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр.дела Нак.дела С1 Гр.дела Нак.дела С2 С1+С2=C3
В. Василев       14 18 11   0 0 7 0 50 46 7 53 4 0 4 57 92.98% 7.02%  
Ан. Петкова       15 19 14   0 0 2 0 50 30 2 32 2 0 2 34 94.12% 5.88%  
В. Младенова       18 18 10   0 0 1 1 48 35 2 37 3 0 3 40 92.50% 7.50%  
Д. Маринова       18 23 16   0 0 1 1 59 36 2 38 9 0 9 47 80.85% 19.15%  
Св. Стоянова       11 12 15   0 0 5 0 43 30 6 36 3 0 3 39 92.31% 7.69%  
Г. Йончев       15 19 15   0 0 8 1 58 47 9 56 6 0 6 62 90.32% 9.68%  
Ил. Илиев       0 0 0   2 11 9 4 26 0 25 25 0 3 3 28 89.29% 10.71%  
Вл. Стоянов       0 0 0   2 11 11 9 33 0 30 30 0 1 1 31 96.77% 3.23%  
Л. Лозанов       0 0 0   3 13 8 8 32 0 31 31 0 2 2 33 93.94% 6.06%  
Р. Денова       0 0 0   5 9 7 8 29 1 31 32 0 5 5 37 86.49% 13.51%  
ОБЩО       91 109 81 0 12 44 59 32 428 225 145 370 27 11 38 408 90.69% 9.31% 0