ВНОХД № 355-2017

                                                Р Е Ш Е Н И Е №3

                                   гр.Видин 09.02.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение в открито   съдебно заседание - проведено на единадесети януари   двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                  Л.Л.

                              ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

 

при  участието на   секретар А.А. и   прокурора   П.В. - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно ОХ дело №355  от   2017 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано  по въззивна   жалба  от Д.  Ц.   П. *** с ЕГН:********** - чрез адв.Г.   Г. *** - срещу Присъда №552  от 31.10.2017 г. постановена по НОХ дело №301 от 2016 г. на Видинският  Районен Съд, с   която   П.   е     признат   за   виновен   по обвинение   по   чл.280 ал.2 т.3 и 4 от   НК   във   вр.   с чл.280 ал.1 от   НК   във   вр.   с   чл.18 ал.1 от   НК   във   вр. с чл.20 ал.2 от   НК  и   му   е   наложено     наказание „Лишаване от свобода „ за срок   от   1 година   и   глоба   в   размер   на   1000   лева ,като   на   основание   чл.66 ал.1   от   НК   изпълнението   на   наказанието „Лишаване от свобода „ е отложено   за   срок от   3 години ,считано от   влизането на   присъдата   в   законна   сила.

       Твърди   се,че   с   присъдата   е   отнет   в   полза   на   държавата     на   основание   чл.280 ал.3   от НК   - моторното   превозно средство ,а   именно   лек   автомобил   марка „*******“   с   ***** задържан   със ЗПЗ УРИ №45 18 зз 1686-05,09,2015 г.

       Инвокират   се   оплаквания   ,за   това   че      присъдата   е   незаконосъобразна   и   необоснована ,а   е    постановена   и     при     съществени   процесуални     нарушения .Сочи   се ,че     присъдата   е   постановена     при     нарушение     на     материалния   закон    и     наложените     наказания     са    завишени    по     размер .

        С   жалбата     се     сочи     и    това, че   обвинението   не   е   доказано   по   безсъмнен   начин   ,а  присъдата     почива   на   предположения ,което   е  недопустимо .

       Иска   се     отмяна     на     присъдата    и     постановяване     на   оправдателна     присъда     или   в случай,че   се   констатират   съществени     процесуални     нарушения  присъдата     да   бъде    отменена   и   делото     да     бъде     върнато   за   ново     разглеждане     на     първоинстанционния       съд.

         Представителят на Окръжна Прокуратура гр.Видин   в   съдебното   заседание   на 11.01.2018 г.   е   оспорил   жалбата и     е     поискал   потвърждаване   на   присъдата .

       Подсъдимият  и   жалбоподател   Д.   Ц.   П.    се е  явил   лично ,като е бил   представляван   и     от    защитника си .Той   лично   и   със   защитника   си     е     подържал   подадената     жалба      в  съдебното   заседание  на   11.01.2018 г.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа въззивната   жалба ,събраните   по делото доказателства ,взе   в предвид становището на страните и атакувания съдебен акт – прие  за установено  следното :

         Въззивната   жалба  е  подадена  от надлежна страна/подсъдим   ,чрез   защитника   си/  по НОХ   дело   №301 от 2016г. на Видински  РС,с право и     интерес   да   обжалва, подлежащ   на   въззивно   обжалване  съдебен акт /Осъдителна Присъда / - в законоустановения   срок и е процесуално ДОПУСТИМА.

         Разгледана   по   същество   е      частично   ОСНОВАТЕЛНА     -     поради   следното :

         С Присъда №552   от   31.10.2017 г.   по   НОХ   дело №301 от   2016 г.   - Видински  Районен  Съд  е   признал   подсъдимия Д.   Ц.   П. ***   с   ЕГН:**********   за   ВИНОВЕН   в   това,че   на   05.09.2015г.   в   землището   на   село   Д. област   В. ,на   1000 метра   югоизточно   от     граничната   пирамида   №****   и   от   линията   на     Държавната   граница   между Република   България   и     Република   Сърбия     в   съучастие   с     А.И.М.     с   ЕГН: ********** ,К.Б.М.   с   ЕГН: **********   ,Р.В.Р.   с ЕГН:**********   и   Т.С.К.   с   ЕГН:**********,като   извършител   ,е   направил   опит   да   преведе    през     границата   на     страната  от   Рупиблика   България   в   Рупублика   Сърбия ,без   разрешение   на   надлежните     органи   на     властта ,чуждите   граждани: М.А.С.   -с   дата   на   раждане : *** г. в С.,Б. С.   А.   - с   дата   на   раждане   ***г. –в С. ,А.   П. – с   дата   на   раждане ***г. в С.,Р.   Д. Д. с   дата   на   раждане ***г. в   С. ,О.   Т.   Р.,с   дата   на   раждане ***г. в С.,Р.   М.   Х. , с дата   на   раждане   ***г. в С.,З.   Т.   О.   с  дата     на     раждане   *** г.   в С.,М.   Р.   Х. ,с   дата   на   раждане :***г.   в   С.я ,М.д   С.   М.   -   с   дата   на   раждане   ***г. в С.,А.   М.   А.   с   дата   на раждане ***г.   в   С.,Р. А. К.   с дата на   раждане *** г.   в   С. ,Е.   М. А.   с   дата     на   раждане   ***г.   в   С.,М.   М.   Р.   с   дата   на   раждане ***г.   в   С.   ,С.   А.   Ф. с   дата   на   раждане ***г.   в С.,З.А.А. с   дата   на   раждане ***г. в   С. ,А. А. А. с   дата   на   раждане *** г. в С.,А.   Н.   Ш. с дата   на   раждане   ***г. в С.,С.   И.   А.   с   дата   на   раждане ***г. в С. ,М.   С. с   дата   на   раждане *** г.   в   А., М.т  К. А.   с     дата на   раждане ***г. в А.   ,Х. К. с дата   на   раждане *** г. в А.,А. Ш.   с   дата   на   раждане ***г. в А. ,М. Я.   Х.   с   дата     на   раждане ***г. в С.,Р.   М.   Р.   с   дата   на   раждане ***г. в   С. ,О. М.   с   дата   на   раждане   ***г. в И.. ЛНЧ **********   ,Х. М.   Р. с   дата   на   раждане ***г.  в   И.А.   Х.   М.   с   дата   на   раждане   ***г. в И. ,Ф.   Р.   А.   с   дата   на   раждане   ***г.   в   И. ,Х.   М.   А.   с   дата   на   раждане   *** г.   в   И. ,Х.Х.   Х. с   дата   на   раждане ***г. в И.,Н.М.   А.   дата     на   раждане ***г. в И.,М.   К. А.   А.   Р. с   дата   на     раждане ***г. в   И.,Б.   Ж. М.   с   дата   на   раждане ***г.   в   И. ,Д.   М.   Р. с дата   на   раждане ***г.   в   И. ,А.   М.   Р.   с дата   на   раждане ***г.   в   И. ,М.   А.   А.     с    дата     на   раждане   ***г.   в Т.,ЛНЧ **********,А.   С.   Ш.   с   дата   на   раждане ***г.   в  А. ,А. А.   с дата   на   раждане ***г. в А.,З. К. с дата   на    раждане ***г. в   А. ,О. Т.   К.   с     дата   на   раждане ***г. в А. ,У.   У.   М., с   дата   на   раждане ***г. в   А.   и   Б.   М.   с   дата   на  раждане *** г. в   А.,като     за   целта   са   използвани    5/пет/  броя   МПС   - лек   автомобил   марка   „******“ с ДК№ ****** ,лек   автомобил „*******“ с ДК №***** ,товарен   автомобил   /автовоз/ марка „******** „,товарен   автомобил   марка   „*****“ с ДК№*******   и   лек   автомобил   марка   „*****“ с   ДК №*****   и   деянието   е   останало   недовършено   ,поради   независещи   от   волята им   причини   - намеса   на   служители   от   ГПУ –Брегово и задържането им   от     същите   гранични   полицейски служители   -   за   което   като   престъпление  по чл.280 ал.2 т.3 и т.4 от НК   във   вр. с чл.280 ал.1 от НК /стар,Нов- ДВ бр.62 от 1997г. ,Доп.-ДВ бр.27 от 2009г. / го   осъди   за извършеното -   налагайки   му   наказание „Лишаване   от свобода „   за     срок   от 1/една/ година   ,както   и налагайки му     наказание „Глоба“ в     размер на 1000/хиляда/ лева ,а   на основание   чл.66 ал.1 от   НК отложи   изпълнението на   наказанието „Лишаване от свобода“   за  срок от 3 /три/   години ,считано   от     влизането   на   присъдата   в   законна сила – правилно   е  установил   фактическата   обстановка ,но   не   е     взел     в     предвид     времетраенето   на     разглеждане     на     делото  /същото     е     продължило   повече     от     две     години / ,както     и  това   , че   деянието    е    във   фазата     на   опита   ,които   обстоятелства     в     случай , че   бяха     взети     в     предвид - Съдът  би    обсъдил    приложението     на    разпоредбата  на     чл.55 ал.1 т.1   от   НК,   съответно   и  чл.55 ал.3   от   НК .

       От   данните   по   делото   е    видно,че подсъдимия     е     безработен ,като     и     това     обстоятелство  не  е  взето   в   предвид - при   определяне   на    наказанията , наред     с    посочените     по горе   обстоятелства .При   опит   съдът   е   длъжен   винаги     да     обсъди   наличието   на   предпоставките   на   чл.55 б „а“ от   НК   и   да   прецени   дали     същите   са     налице   по   отношение   на    деянието, за   което   се     определя   наказание.

         С   Присъдата   си   първоинстанционния   съд   законосъобразно     и     обосновано   на    основание   чл.280 ал.3   от   НК - моторното   превозно   средство ,а     именно   лек     автомобил   марка   „*****“ с ДК№*****   задържан   със   ЗПЗ УРИ №45 18 зз 1686-05,09,2105 г.   е   отнет   в     полза   на     държавата ,тъй   като   е   един   от автомобилите , с     които   е     извършено   деянието  предмет   на   обвинението.

           Както     за     Видински     Районен     Съд   ,така     и   за   настоящата     инстанция   е   безспорно   установено,че     подсъдимия   е   извършил   деянието   предмет     на     обвинението,като    същото   е   във   фазата   на   опита.Въззивната   инстанция   не   споделя   оплакванията     изложени     във     въззивната     жалба   срещу   атакуваната     присъда ,че   не   са   събрани   никакви доказателства   ,които   да   доказват   по   безспорен и категоричен     начин     авторството     на     деянието. Деянието   е   доказано     по     безсъмнен     начин ,както   от   обективна така     и     от     субективна     страна ,но   същото   е   във   фазата   на   опита.

       Делото   е     разгледано   по   реда   на   съкратено съдебно   следствие   по   чл.371 т.1 от   НПК .Подсъдимият     и   защитникът   му   са     поискали     производството   да протече     по   този   ред,по   който   и  е     протекло.В съдебно   следствие   са     ползвани   събраните   по делото доказателства     на     досъдебното     производство ,като   подсъдимия     е     дал   обяснения   и     са     разпитани   в качеството   на     свидетели   К.Б.М.   и   А.И.М. .

         От   обективна   страна  с   обясненията   на   подсъдимия,показанията   на   разпитаните свидетели К.М.   и   А.М.   ,както   и   доказателствата   събрани     на     досъдебното   производство   с показанията   на     разпитаните     свидетели   Г.   К. ,Н. К.   и   И. А. по   безспорен   начин   се   доказва     опита   за     извършване   на   престъпното   деяние   от     подсъдимия   по   предявеното   му обвинение.Доказано   е,че   той   в   съучастие     с     А. И.   М.     с   ЕГН: ********** ,К.   Б. М.в   с   ЕГН: **********   ,Р. В.  Р.   с ЕГН:**********   и   Т. С.   К.в   с   ЕГН:**********,като   извършител   ,е   направил   опит   да   преведе     през     границата   на     страната   от   Рупиблика   България   в     Рупублика   Сърбия   ,без   разрешение   на   надлежните     органи     на     властта ,чуждите   граждани   посочени   по горе .За това ,че   е     бил   в     съучастие   с   посочените     по горе   лица   А.   И.   М.     с   ЕГН: ********** ,К.   Б.   М.   с   ЕГН: **********   ,Р.   В. Р.   с ЕГН:**********   и   Т. С.   К. с   ЕГН:**********  деянието   му   се   доказва     по   безсъмнен   начин   с посочените     по горе     доказателства .Не   е   необходимо   да   се   доказва     кой ,кои   лица     е     превозвал   с   посочения   по горе     автомобил ,след   като   е   доказано   ,че   подсъдимия ,като     съизвършител     и   тези     четири     лица     са   превозили     посочените     по горе   чужди   граждани   с петте   моторни     превозни     средства     от   гр.С. до      землището   на   село   Д.   област   В. ,на   1000 метра   югоизточно   от     граничната   пирамида   №*** и   от   линията   на     Държавната   граница   между   Република   България   и     Република   Сърбия .К.   М.   е заявил   пред   Видински   РС   ,че   с   подсъдимия   е   следвало   да   превозят   чуждите     граждани   до   гр.В., но   заедно  с   посочените   по горе     лица   са   заловени   да   превозват   чуждите     граждани   на  1000   метра  югоизточно от     граничната   пирамида   №***   и   от   линията   на     Държавната   граница   между   Република   България   и     Република   Сърбия .К.   М. и   подсъдимия   са   от   едно   село   и   са   тръгнали   ,/както   казва   М./,да   изкарат   някой   лев ,като   превозят   чуждите   граждани   от   гр.С. до   гр.В. ,но   с   автомобилите   си   и   със   съучастниците си /посочени   по горе/   са   преминали   гр.В. ,превозвайки   чуждите   граждани   и   са   се   насочили     към     бъргаросръбската граница ,но   не   към   ГКПП   ,а     посока граничната пирамида   №***   и   от   линията   на     Държавната   граница   между   Република   България     и     Република   Сърбия. Подсъдимият   и   посочените по горе     български   граждани, превозвайки   чуждите   граждани   са   се   насочили   към   границата   и   са преминали   гр.В..Неосноветелно   подсъдимия   твърди ,че  е     тръгнал     за   гр.Видин ,след   като   той е  преминал   гр.В.   и     се   е     насочил   към   границата   .Той   е съзнавал ,че   се     намира     в     „гранична   зона „ ,поради     което     и   прекия   умисъл     му   за  извършване   на  деянието   е доказан   по   безсъмнен   начин.Не   следва   да   му   бъде   дадено     вяра ,че     не  е     познавал     района ,след   като   е заловен   на     1000   метра   от   държавната   граница, превозвайки   чуждите   граждани.

       Изпълнителното деяние „преведе   през   границата    на   страната“   е     с     идентично   съдържание   за   престъпленията     по     чл.159б НК   и     чл.280   от   НК ,като   и   в       двата     случая   основание     за   ангажиране   на   наказателна     отговорност   на     дееца    е   създаването   на   условия     за     превеждането     на   другиго   през   границата   на   страната.По   производството   безспорно   е   налице   опит   -   по смисъла   на   чл.18 ал.1   от НК .

       Материалният   закон   е   приложен   правилно   и   не   се налага   намесата   на     въззивната     инстанция   по   наведените     оплаквания,за     преквалифициране   на   деянието по   чл.281   от   НК.

       Не   се   откриват   никакви   нарушения   при   извеждане   на   правнорелевантните   факти ,на     основата     на     които   първоинстанционния   съд   е   приел   обвинението   за     доказано   относно     предмета   и   правната   му   квалификация.Обсъдени   са   всички   доказателства   за   и   против   обвинението ,като     е     изложено     и     защо   не   се   кредитира   обяснението   на     подсъдимия.Самият     подсъдим   е     заявил   пред     Видински РС , че   с   един   от   свидетелите   /К.М./ ,който   е   от   неговото   село   са разбрали,че   могат   да     изкарат   някой   лев   и   са   тръгнали да превозват   чужденци   от   С.   за   гр.В./, но   са   заловени     с     тези   чужденци     след     гр.В.   ,на   1000   метра   от     държавната     граница/.

       Предвид     изложените     съображения   настоящия   съдебен   състав     намира   ,че     не   са   налице   оплакванията   във     въззивната     жалба   за   незаконосъобразност   и   необоснованост     на     присъдата, както   и   не     са     налице   допуснати     съществени нарушения     на     процесуалните   правила .

     С Определение   са  одобрени   сключените   Споразумения   по   производството по   НОХ   дело №301 от     2016г.   на   Видински   РС със     съучастниците   на   подсъдимия   Д.  Ц. П.     и     Районна   Прокуратура   гр. Видин    и     същите     са  осъдени  за     извършеното   от   тях   престъпно   деяние   ,като     са  им  определени    съответните         наказания,определенията   са     влезли   в   законна   сила   и по     отношение       на   тях       производството     е     прекратено.  

       Видинският Окръжен Съд   намира,че   единствено   основателно     е     оплакването  във     въззивната   жалба   на     подсъдимия   Д.   П.  за   завишение   на   наказанието - съобразно   закона.

       По   мнение   на     въззивния   съд   ,наказанието следва   да     се  осъществи  при   условията     на   чл.58 б „а“ от   НК.

       При   опит   ,Съдът е   длъжен /както   се   посочи   и  по горе/ да   обсъди  наличието  на  предпоставките   на   чл.58 б „а“ от   НК   и да  прецени дали  същите    са   налице   по    отношение   на  деянието ,за   което   се   определя      наказание.

       В   настоящия случай   по отношение   на   извършеното от подсъдимия Д.   П.   се наложи   преценката   на въззивния   съд   ,че   разпоредбата   на   чл.58 от   НК   е   приложима   норма   и  представлява   правно   основание   за определяне   на   размера   на   наказанието   под   минимума, при     условията     на     чл.55 ал.1 т.1 от   НК .

     Обстоятелството,че   в   случая   се   касае   до   довършен опит   ,не   е   пречка     да   се   приложи   разпоредбата   на   чл.58 от НК ,която   в     еднаква  степен   важи   за   довършен   и     недовършен опит.

     Разпоредбата   на   чл.58 от НК  - следва   да   се   вземе   в   предвид   и   че   не   е   императивна   норма и   не   предполага     задължителното     и     прилагане   във   всички случаи   на     опит  към   умишлено   престъпление,но   по   настоящото   производство  това   изобщо  не   е   обсъждано от     Видински   Районен     Съд   .Не   е   обсъждано   и   обстоятелството ,че   подсъдимия     е     безработен,  времетраенето   на     производството /както   в   досъдебната, така   и   в   съдебната   фаза - повече от   2 години   и   5   месеца/,които   обстоятелства   не   може   да   не   бъдат   взети в   предвид   при  определяне   на   наказанието,   за   извършеното   престъпно     деяние  във     фазата   на   опита.При   вземане     в       предвид   на   тези   обстоятелства   въззивната     инстанция     намира ,че   следва   да   намери приложение   разпоредбата на   чл.58 б „а“ от   НК - при определяне   на     размера     на   наказанието   и решаване   на   въпроса   в   каква   степен - същият   следва   да     се   определи     под   минимума и  в   какъв  размер, следва   да   се   вземе   в   предвид   оценката     на   съотношението  на   касаещите    вината обстоятелства .

       С     оглед     на     гореизложеното ,наказанието   спрямо подсъдимия П.   следва     да  се  реализира   в   рамките   на   разпоредбата     на     чл.58 б „а“ от   НК ,което   е   основание   за     определяне     на     наказанието   при   условията   на   чл.55   от   НК ,в   какъвто   смисъл   следва     да   се     реализира     присъдата   на   Видински   Районен   Съд   в   тази   и     част.Видински   Райенен   Съд     правилно   е   обсъдил   обстоятелството,че     подсъдимия   е   с   чисто   съдебно   минало /неосъждан/ ,правилно     е     приел ,че   целите   на   наказанието     могат   да   бъдат   постигнати   с   приложение   на     чл.66 ал.1   от   НК   с   минимален   изпитателен     срок     от     3 години ,но   неправилно   е   записал   в     диспозитива   на   присъдата „Отлага изтърпяване   на   наложеното наказание Лишаване от свобода“ вместо   „Отлага   изпълнението   на  наказанието   „Лишаване    от   свобода „ считано  от   влизането   на   присъдата   в   законна  сила .

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   -   при   това     положение     намира ,че   следва   да   измени   присъдата   на   Видински   Районен   Съд   ,като   при     определяне   на   наказанието   на   подсъдимия   намери   приложение   разпоредбата     на     чл.58 б „а“   от   НК   във   вр.   с чл.55 ал.1 т.1 от   НК   и   наказанието   бъде   намалено   от   „Лишаване    от     свобода „   за     срок   от   1/една/ година   на   „Лишаване   от   свобода „   за     срок   от   8 /осем/ месеца ,а на     основание   чл.55   ал.3   от   НК   на   подсъдимия   не   следва     да   бъде     налагано     наказание   „Глоба“   в  размер   на   1000/хиляда / лева ,поради   което   в   тази   си част   прискъдата   следва   да   бъде   отменена .Присъдата   следва   да     бъде     потвърдена      в     частта     и   , в   която   на   основание     чл.66   ал.1   от   НК   отлага   изпълнението   на     наложеното   наказание „Лишаване от свобода „   за     срок   от   3 години ,считано   от   влизането   на   присъдата     в  законна сила,както   и     в   частта   и   в   която   на     основание   чл.280 ал.3 от   НК е   отнето   в   полза     на     държавата   моторното     превозно   средство ,а именно   лек   автомобил   марка „******“ с   ДК №****** .

       С   така   измененото   наказание   ще   се   постигнат   целите   на   наказанието   съобразно   генералната   и   специална     превенции.Наказанието   е     справедливо.

       Присъдата   на   Видински   РС   следва     в    останалата   и част   да   бъде потвърдена,като   ЗАКОНОСЪОБРАЗНА И ОБОСНОВАНА .При     постановяването     и   не   са   допуснати   съществени     нарушения   на     процесуалните   правила .

       При   извършване   на   служебна   проверка     на основание   чл.314 ал.1   от   НК   на   присъдата   не   се установиха   други     обстоятелства   ,налагащи   нейното изменение     или     отмяна .

       С оглед на гореизложеното и на основание чл. 337 ал.1 т.1 от НПК във вр. с чл.334 т.3 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

                          Р           Е           Ш           И     :

 

       ИЗМЕНЯ ПРИСЪДА №552 от   31.10.2017г. постановена по   НОХ   дело   №301 от   2016г. на   Видински   Районен   Съд, като   на   основание   чл.58 б „а“ от   НК   във   вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК   във   вр. с чл.55 ал.3   от   НК - намалява   наложеното   на Д.   Ц.   П. ***   с    ЕГН:**********   наказание „Лишаване от свобода „ от   1/една/ година   на   8/осем/ месеца ,като   отменя   наложеното   му     наказание   „Глоба“   в   размер   на   1000/хиляда/   лева.

       ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДАТА   в   останалата   и   част.  

       РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ.

                                                                         1.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: