ВЧГРД № 235-2019

Определение по Гражданско дело 235/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №143

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на двадесет и седми юни

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдията С. С.   ч. гр. дело № 235   по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпила е частна жалба от “Р….“ ООД-С… против Определение от 27.05.2019г. по ч.гр.д. №63/19г. на РС-Кула ,с което е обезсилил издадената Заповед по реда на чл.410 ГПК и е прекратил производството по делото.

Жалбоподателят счита,че обжалваното определение е неправилно и съдът не е следвало да обезсили заповедта за изпълнение ,тъй като заявителят е предявил установителен иск след подадено възражение от длъжника.Твърди,че ИМ в законния едномесечен срок,но поради техническа грешка върху съобщението,с което са уведомени за постъпилото възражение от длъжника е посочена дата 19,04.19г.,а не действителната дата на получаване-22.04.19г.В ч.жалба сочи ,че получател и заявител в заповедното производство е ТД“С.И.Г.“ ООД.Моли въззивната инстанция след като изиска справка от ОС-Видин за датата на получаване на съобщението от РС-Кула да отмени обжалваното определение .

Ответната по жалба страна Н.З.М.-уведомен не подал отговор и не е взел становище по ч. жалба.

От данните по делото Окръжният съд констатира следното:

Ч.гр.д. №63/19г. на КРС е образувано по заявление на “Р…“ ООД-С… с адрес за коренспонденция в гр. Сливен за вземане срещу Н.З.М. по реда на чл.410 ГПК. КРС е издал Заповед за изпълнение №31 от 21.03.19г.В законния двуседмичен срок длъжникът Н.З.М. е подал възражение по чл.414 ГПК и районният съд е пристъпил към изпълнение на процедурата по чл.415 ГПК.С Определение от 15.04.19г. е уведомил заявителя за подаденото от длъжника възражение като му е указал ,че в едномесечен срок от получаване на съобщението може да предяви иск по общия ред като довнесе дължимата д.такса.Изрично заявителят е уведомен за последиците от непредставяне на доказателства по настоящото дело,че е предявил иск по общия ред,а именно-обезсилване на издадената по делото заповед за изпълнение.Съобщението за това разпореждане е получено от заявителя на 19.04.19г. и срокът за предявяване на иск пред КРС е бил до 19.05.19г.Тъй като по делото не са представени доказателства,че “Р…“ ООД е предявил иск по общия ред за установяване на вземането си КРС с Разпореждане №41 от 27.05.19г. е обезсилил издадената Заповед за изпълнение като е прекратил производството по делото.

При тези данни Окръжният съд намира жалбата за допустима,а по същество за неоснователна по следните съображения:

Заповедното производство е строго формално и нормите ,които го уреждат не следва да се тълкуват разширително. Целта на бързото производство е изпълнение на безспорно вземане.При положение,че длъжникът възразява законодателят е предвидил да се установи вземането по общия исков ред.

След като е подадено възражение от длъжника заявителят е следвало да спази процедурата по чл.415 ГПК за установяване на вземането си още повече ,че именно в този смисъл е разпореждането на КРС от 15.04.2019г. КРС е уведомил заявителя за постъпилото възражение и му е указал възможността по чл.415 ГПК ,както и последиците от не предявяването на иск.В срока за предявяване на иск такъв не е предявен от заявителя,поради което

ВОС намира,че разпореждането на КРС за обезсилване на заповедта за изпълнение и прекратяване на производството по делото следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно предвид разпоредбата на чл.415,ал.2 ГПК.

Твърденията на жалбоподателя за допусната техническа грешка при изписване датата на получаване върху призовката от КРС не са подкрепени с никакви доказателства .Съдът няма задължение да събира доказателства вместо страната,а жалбоподателят е следвало да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си-в случая да представи справка от ОС-Сливен за датата на връчване на призовката и съответно установяване дали е спазен или не срокът за подаване на ИМ пред КРС.

Освен изложеното изпратената с известие от 21.05.19г. искова молба е без печат за образуване на гр.дело пред РС-Кула и в този си вид не установява по никакъв начин,че “Р…“ ООД са предявили установителен иск за вземането си срещу Н.З.М..Едва с обжалваното разпореждането на КРС от 27.05.19г. става ясно,че КРС е направил служебна справка и е установил,че по ИМ на “Ромфарм компани“ ООД е образувано гр. дело на 22.05.19г. с пощенско клеймо от 21.05.19г.Според чл.415,ал.5 ГПК заявителят е този,който следва да представи доказателства,че е предявил установителен иск в посочения срок,което в случая жалбоподателят не е сторил.

В изложението на ч. жалба се говори за ТД „С.И.Г.“ООД,което не е участник в заповедното производство и нито са му изпращани съобщения,нито е получавало такива по гр.д. №63/19г. на КРС.Вероятно отново става въпрос за техническа грешка,но тя не е отстранена от жалбоподателя и е налице разминаване в адресната част и изложението на ч. жалба,поради което и предмет на ч. жалба е съобщение до търговско дружество,което не участва в настоящото производство.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане №41 от 27.05.19г. по гр.д. №63/2019г. на РС-Кула.

Определението може да бъде   обжалвано пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните..

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                

 

                                                                                     2.