ЧТД № 43-2019

Определение по Търговско дело 43/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-71

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

В закрито заседание на двадесет и седми юни

две хиляди и деветнадесета   година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.              

                                                     

при секретаря                               и с участието на

прокурора                         изслуша докладваното

от съдията М.

Т.Д. № 43 по описа за 2019 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид следното:

 

Производството е по чл.536, ал.1, т.1 от ГПК, във вр. с чл.19, ал.1 от ЗТР.

Образувано е по молба на Ю.К.Й. *** в качеството му на Председател на управителния съвет на С. С Н. Ц. С. К. „В.-В.“ със седалище и адрес на управление гр.В. ул.. хотел „Д.“ ЕИК:.. чрез адвокат Л. И. И. с представено пълномощно по молбата, с която е поискано спиране на регистърно производство по Заявление „А15“ с рег.№20190626160532, с което е заявено промени в Управителния съвет на сдружението, избор на нов председател – М. К. П. и промяна на други, подлежащи на вписване обстоятелства.

Поддържа се в молбата, че са налице предпоставките по чл.536, ал.1, т.1 от ГПК за спиране на регистърното производство, тъй като пред Окръжен съд Видин има висящо дело с правно основание чл.124 от ГПК за установяване несъществуването на решения на ОС на С. С Н. Ц. С. К. „В.-В.“, проведено на 20.06.2019г. и непровеждане на извънредно ОС на сдружението на същата дата и при условия на евентуалност с правно основание чл.25, ал.4, във вр. с ал.6 от ЗЮЛНЦ за отмяна на решенията на ОС от същата дата.

Окръжният съд, след като се запозна с молбата и приложените писмени доказателства, приема следното:

Искането е допустимо, тъй като видно от приложен препис от искова молба, адресирана до ВОС, пред Окръжен съд-В. е образувано ТД №42/2019г. по иск по чл.124 от ГПК и евентуален по чл.25, ал.4, във вр. с ал.6 от ЗЮЛНЦ и дружеството молител е страна по спор във връзка с провеждане на ОС на С. С Н. Ц. С. К. „В.-В.“ и оспорване на взети решения. Към молбата е приложена справка от ТР при АВ, от която е видно, че е внесено заявление по партида на С. С Н. Ц. С. К.„В.-В.“ на 26.06.2019г., което е в процес на обработка.

След като е налице спор по образувано дело относно правоотношение, което е условия за издаване на акт по внесено заявление, съдът приема, че са налице предпоставките по чл.536, ал.1 от ГПК, като искането ще следва да се уважи и регистърното производство бъде спряно до влизане в сила на решението по производството по ТД №42/2019г. по описа на Окръжен съд-В..

По изложените съображения окръжния Съд

 

                   О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА на основание чл.536, ал.1, т.1 от ГПК регистърното производство по Заявление „А15“ с рег.№20190626160532 по партидата на С. С Н. Ц. С. К. „В.-В.“ със седалище и адрес на управление гр.В., ул…, хотел „Д.“ ЕИК:. с което са заявени промени в Управителния съвет, избор на нов председател – М. К. П. и промяна на други, подлежащи на вписване обстоятелства

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщението пред Софийски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

 

 

                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: