ВЧНД № 138-2019

Определение по Наказателно дело 138/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     №86

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                   Гр.Видин,

27.06.2019 година

 

          Окръжен съд – град Видин, в закрито заседание, проведено на двадесет и седми юни, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. В. С.

 

  1. Р. Д.

 

след като разгледа докладваното от съдията Д. частно наказателно дело №138 по описа за 2019 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.341 и сл. от Наказателно процесуалния кодекс.

 

          Делото е образувано по жалба на В.М.П.,***, срещу определение от 21.05.2019 година по н.ч.х.д.№465 по описа за 2019 година на Районен съд – Видин, с което жалбоподателят е осъден да заплати на Д. Л. С. направените от нея разноски в размер на 1000/хиляда/ лева за адвокатско възнаграждение по горепосоченото наказателно частен характер дело №465/2019 г. ВРС.

          В жалбата се твърди, че не е доволен от атакуваното протоколно определение №448, постановено на 21.05.2019 година по н.д.ч.х №465 по описа за 2019 година на Районен съд - Видин, тъй като след като подал тъжба до ВРС, впоследствие е подал молба за оттеглянето й с дата 03.05.2019 година, две седмици преди съдебното заседание, за което е било насрочено делото - 14.05.2019 година, когато съдът в открито съдебно заседание е прекратил производството по делото вследствие на подадената молба за оттегляне на тъжбата. Сочи се, че с оглед навременното подаване на молбата за оттегляне на тъжбата, той не е станал причина за направените разноски по делото и поради това не следва да му се възлагат в тежест, още повече, че процесуално представителство не е осъществявано от адвокат по делото.

          Със жалбата се иска да бъде отменено атакуваното определение на ВРС.

          Видинският окръжен съд след като разгледа жалбата и прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на жалбоподателя и атакувания съдебен акт, намира за установено от фактическа страна следното: Съдът след като се запозна подробно както със частната жалба, така и с приложеното дело и доказателствата по него, установи следната фактическа обстановка: на 09.04.2019 година в Районен съд – Видин е постъпила тъжба за престъпление по чл.182, ал.2 от НК/неизпълнение на съдебно решение от родител относно упражняването на родителските права/ от В.М.П., ЕГН ********** срещу Д. Л. С., ЕГН **********,***. По делото е приложено копие от Решение по гражданско дело №3044 по описа за 2017г. на ВРС/л.5 и 6 от делото на ВРС/, от което е видно, че гражданския брак между В.М.П., ЕГН ********** и Д. Л. С., ЕГН ********** е прекратен по взаимно съгласие, като родителските права върху родените от брака деца се предоставени ма майката, а относно режима на свиждане между бащата и децата са определени съответните условия.

          Делото е насрочено в съдебно заседание с разпореждане от 12.04.2019година за 14.05.2019 година от 10.30 часа. На 03.05.2019 година е постъпила молба от В.М.П., с която същият е оттеглил тъжбата си и помолил да бъде прекратено производството по делото. По делото е представен договор за правна помощ от 14.05.2019 година, от който е видно, че подсъдимата по тъжбата С. е упълномощила адвокат С. С. –АК – Видин да я защитава по н.ч.х.д.№465/2019 година като хонорара е определен на 1000/хиляда/лева.

          Съдът, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прие следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена от страна в производството, която има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

          Частната жалба е редовна, подадена в законоустановения срок, от лице, което има качество на страна в процеса, поради което същият е допустим.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, тъй като

от доказателствата по делото е видно, че след като е подал своята тъжба, Районен съд – Видин е образувал дело - н.д.ч.х №465 по описа за 2019 година на Районен съд - Видин, и го е насрочил в открито съдебно заседание, каквото изисква НПК, на 14.05.2019 година с разпореждане, което е било получено от подсъдимата по тъжбата на 03.05.2019 година. На същата дата - 03.05.2019 година е постъпила молба от жалбоподателя, с която е поискал да оттегли тъжбата си и производството да бъде прекратено, но съдът е резолирал същата да се разгледа в съдебно заседание, което правилно е сторил, тъй като делото е насрочено в открито съдебно заседание и всички постъпили молби следва да се докладват в същото съдебно заседание, за да вземат всички страни по делото становище по тях. Междувременно обаче, получавайки призовката на 03.05.2019 година, подсъдимата е следвало да организира защитата си по така подадената тъжба, не е могла да знае за молбата за оттегляне на тъжбата подадена на 03.05.2019 година, тъй како както посочи по-горе съдът същата е следвало да се разглежда в открито съдебно заседание.

          Ето защо, въпреки твърденията на жалбоподателя П., че не станал причина за направените разноски по делото, същите са неоснователни, тъй като със самото подаване на тъжбата, тъжителят, а в настоящото производство – жалбоподател, е активирал един наказателен процес от частен характер, по който подсъдимата С. е организирала защитата си. Правилно първостепенният съд е посочил разпоредбата на чл.190, ал.1 от НПК, съгласно който когато наказателното производство бъде прекратено, разноските по дела образувани по тъжба на пострадалия до съда, се възлагат на частния тъжител.

          С оглед на горните съображения, настоящият съдебен състав прие, че частната жалба е неоснователна, а атакуваното определение на Районен съд – Видин е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения и на основание чл.345 ал.І НПК, Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение №448, постановено на 21.05.2019 година по н.д. ч.х №465 по описа за 2019 година на Районен съд – Видин, с което жалбоподателят В.М.П. е осъден за заплати на Д. Л.С. направените от нея разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1000/хиляда/лева по н.д. ч.х №465 по описа за 2019 година на Районен съд.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                     2.