ЧНД № 130-2019

Решение по Наказателно дело 130/2019г.

РЕШЕНИЕ №62

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   Видин

 

27.06. 2019г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: В.С.

                  

                                                                                          Р. Д.

 

при участието на прокурора В. Д. и секретаря Н. К. като изслуша докладваното от съдията Р. Д. ч.н.д. № 130 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

 

Производството е по искане на несъдебен орган в Федерална Република Германия – окръг херцогство Лауенбург, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин М.М., роден на ***г***, на който е наложена финансова санкция от 173.50/ евро съгласно Решение №735.012623.1, постановено на 19.06.2018г. и влязло в сила на 12.07.2018 година.

          Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено със Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган №735.012623.1, в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 19.06.2018г. и влязло в сила на 12.07.2018 година, като същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като престъпно деяние съгласно чл.3, ал.2, чл.1 ал.2 и чл.49 от Правилника за движението по пътищата /StVO/, чл.24 от Закона за движението по пътищата от Федералния каталог за финансови санкции /BKat/, чл.3, ал.3 от Правилник за прилагане на Федералния каталог за финансови санкции /BKatV/ и чл.19 от Закона за административни нарушения на Федерална Република Германия /OWiG/.

Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

          Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.    

          В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

         В съдебното заседание на 19.06.2019 година .засегнатото лице М.Л.М. не се яви, като представи молба, в която сочи,че тъй като работи като международен шофьор и е на път на същата дала моли делото да се отложи за друга дата, като е посочил кога се връща в страната. Делото беше насрочено за 27.06.2019, на която дата същият се яви лично и заяви, че не желае адвокатска защита, както и че си спомня случая в Германия и че желае да заплати дължимата сума на три части.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, и Решение №735.012623.1, е на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 19.06.2018г. и влязло в сила на 12.07.2018 година и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице М.Л.М., ЕГН**********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

         Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на Решение №735.012623.1, на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 19.06.2018г. и влязло в сила на 12.07.2018година. Решението за налагане на финансова санкция е на държавачлен на Европейския съюзФедерална Република Германия и се отнася за деяние, което представлява административно нарушение на правила за движение по пътищата, което се санкционира по реда на съгласно чл.3, ал.2, чл.1 ал.2 и чл.49 от Правилника за движението по пътищата /StVO/, чл.24 от Закона за движението по пътищата от Федералния каталог за финансови санкции /BKat/, чл.3, ал.3 от Правилник за прилагане на Федералния каталог за финансови санкции /BKatV/ и чл.19 от Закона за административни нарушения на Федерална Република Германия /OWiG/. Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на приложеното решение №735.012623.1, за налагане на финансова санкция, постановено на 19.06.2018г. и влязло в сила на 12.07.2018 година, постановено несъдебен орган в Федерална Република Германия – окръг херцогство Лауенбург – засегнатото лице на 27.02.2018година в 13.58часа в землище Мьонзен по федерална автомагистрала, 24 при 26,100-я километър по посока град Берлин като водач на състав от пътни превозни средства/на състава/ с регистрационен номер ВТ 0983 КА, е извърщил следните административни нарушения: при лоша видимост и лоши атмосферни условия засегнатия е управлява превозното средство с несъобразена скорост. Впоследствие на това се е стигнало до пътно транспортно произшествие. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

         Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в общ размер на от 173.50 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

         Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

          Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на настоящото решение. Служебно известно е, че към 27.06.2019година, курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 173.50евро евро в български лева е 339.19/триста тридесет и девет лева и деветнадесет ст./лева.     

         Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

 

         Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

          ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ срещу М.Л.М., ЕГН**********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, на който е наложена финансова санкция от 173.50евро/сто седемдесет и три евро и петдесет цента/ с Решение №735.012623.1, постановено на 19.06.2018г. и влязло в сила на 12.07.2018 година, постановено от несъдебен орган в Федерална Република Германия – окръг херцогство Лауенбург, която финансова санкция е в размер на 173.50/сто седемдесет и три евро и петдесет цента/евро, равностойността на която в български лева към датата на издаване на решението е 339.19/триста тридесет и девет лева и деветнадесет ст./лева.

          На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

 

          ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

 

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

 

          На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                      2.