Т.Д. № 41-2019

Решение по Търговско дело 41/2019г.

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 70

 

Гр.В* 26.06. 2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВОС съд в закрито заседание на двадесет и шести юни две хиляди и деветнадесета година   в състав  

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :Г* Й*

                                                              Членове:1/

                                                                            2/

                                                                    

при секретаря ......................................                            и в присъствието на прокурора………..като разгледа докладваното от съдия Й*                          т.д. № 41     по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър /ЗТР/ и е образувано по жалба на „З** Х** В** 99" АД, чрез  изпълнителния директор С* Й*С* с ЕИК 105048306, седалище и адрес на управление: гр.В* 3700, Западна складова зона срещу отказ № 20180509130932-3/23.05.2019 г. на длъжностно лице по регистрацията към Търговския регистър .

Поддържа се ,че на 09.05.2018 г. е подадено заявление за обявяване на следните актове: годишен финансов отчет за 2017г. и годишен доклад за дейността за 2017г. на „З** Х**В** 99" АД.На 23.05.2019 г. от длъжностно лице по регистрацията бил издаден мотивиран отказ за обявяване на актовете със следните мотиви: не е приложен протокол от проведено на 06.03.2018г. общо събрание на акционерите. Към заявлението е приложен протокол от 07.03.2018г. на което събрание е взето решение за приемане на годишен финансов отчет за 2017г. и годишен доклад за дейността за 2017г. на „З** Х**В** 99" АД, представен е и списък на акционерите присъствали на общото събрание, проведено на 06.03.2018г.Поддържа се ,че така постановеният отказ се явявал неправилен и незаконосъобразен,като се излагат подробни мотиви.

След като взе предвид постъпилата жалба и приложените към делото писмени доказателства,Съдът прие за установено следното от фактическа и правна страна :

На 09.05.2018 г. е подадено заявление за обявяване на следните актове: годишен финансов отчет за 2017г. и годишен доклад за дейността за 2017г. на „З** Х** В** 99" АД.

С указание №20180509130932-2/21.05.2019 г. длъжностното лице по регистрацията е указало да се подаде заявление по образец съгласно приложение Ж1 ,в което да се посочат номера на заявлението ,по което са подени указанията,данни за заявителя и се приложат документи в изпълнение на указанията и декларация по Чл.14 ал.4 ЗТТРЮЛНЦ.

На 23.05.2019 г. от длъжностно лице по регистрацията е издаден мотивиран отказ за обявяване на актовете със следните мотиви: не е приложен протокол от проведено на 06.03.2018г. общо събрание на акционерите. Към заявлението е приложен протокол от 07.03.2018г. на което събрание е взето решение за приемане на годишен финансов отчет за 2017г. и годишен доклад за дейността за 2017г. на „З**Х** В** 99" АД, представен е и списък на акционерите присъствали на общото събрание, проведено на 06.03.2018г.

Съдът намира ,че е неправилен направения от длъжностното лице по регистрацията извод , че не са изпълнени указанията по чл.22, ал.5 от ЗТР в срока по чл.19, ал.2 за представяне на доказателства за представяне на протокол от проведно на 06.03.2018г. общо събрание на акционерите, на които е взето решение за приемане на финансовия отчет за 2017г.В случая не са заявени за вписване нови обстоятелства. По силата на чл. 137, ал. 1, т.З от ТЗ в правомощията на ОС е приемане на годишния финансов отчет ,като чл. 40, ал. 1 и 3 от Закона за счетоводството /отм./ изисква публикуване на ГФО .От горното следва ,че единственото доказателство, което следва да се представи от заявителя , за да породи правен ефект на обявяване на ГФО е решението на ОС, взето на общо събрание на акционерите, отразено в протокола на ОС, взето с необходимото мнозинство.Горното обстоятелство в случая е доказано от заявителя чрез представените от него документи,като заявителят е представил протокол за приемане на ГФО за 2017г., като решенията са взети от акционери, притежаващи повече от 1/2 от капитала, т.е решенията са валидни, като взети при наличие на изискуемия от закона кворум.Безспорно е , че е проведно общо събрание на акционерите, на което са приети годишен финансов отчет за 2017г. и годишен доклад за дейността за 2017г. на „З** Х** В** 99" АД,като видно от представените към заявлението документи, събранието е проведено на 06.03.2018г. и че именно тази дата е отразена в списъка на присъствалите на общото събрание.Касае се за явна фактическа грешка, допусната при изготвянето на представения пред Агенцията по вписванията протокол и нанасянето на датата в същия,като доказателства в тази насока са представени с жалбата, а именно -чернова на изготвения протокол /л.14 от делото/, заповед на изп.директор за изискване на писменни обяснения от секретаря-протоколчик ,подаващ по електронен път годишните финансови отчети /л.11 от делото/ и обяснителна записка/л.12 от делото/от зам.-главния счетоводител,от която е видно ,че последният е допуснал фактическа грешка ,като неправилно е посочил не датата на провеждане на общото събрание -06.03.2018 г.,а датата на следващия ден-07.03.2018 г..

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваният отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Водим от горното и на основание  чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от ЗТР, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ отказ № 20180509130932-3/23.05.2019 г. на длъжностно лице по регистрацията към ТР.

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията да впише заявените обстоятелства по заявление вх. № 20180509130932/09.05.2018 от С* Й*С* с искане за обявяване на годишния финансов отчет за 2017 г. по партидата на "З* х* В* 99" АД.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред САС.

                      

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :