Т.Д. № 38-2019

Решение по Търговско дело 38/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 69

 

гр.В** 25.06.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, търговска колегия в закрито заседание на двадесет и пети юни

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                      Председател:   В**В**  

                                                            

при секретаря   .......................... и в присъствието на прокурора .............. като разгледа докладваното от съдия     В**В**......т.д. №38 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производство по чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

           Делото е образувано по жалба от В**Б**Ц** в качеството й на председател на „О**к** с**“-В**, ЕИК **** против отказ № 20180621114013-2/05.06.2019 г. на длъжностно лице към АВ–ТР. Изложени са съображения за незаконосъобразност на атакувания отказ, като се иска същият да бъдат отменен, като се задължи АВ да извърши исканото обявяване на акт. Към жалбата е приложена преписката по издаване на обжалвания отказ.

          Съдът, след като прецени приложените доказателства, както и изразените доводи в жалбата, намира за установено следното:

           По допустимостта:

           Съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ. Същата е редовна, изхожда от надлежна страна с право на жалба и правен интерес от обжалване, като е насочена срещу подлежащ на съдебен контрол акт на АВ-Търговски регистър.

           С оглед на това процесната жалба се явява допустима и следва да бъде разгледана по същество.

           Разгледана по същество жалбата е основателна.

           Със заявление вх. № 20180621114013-2/21.06.2019, подадено от жалбоподателя, е поискано обявяване на ГФО за 2017 г. по партидата на кооперацията. Длъжностното лице е приело, че подаденото заявление е нередовно като е указало да се внесе дължимата държавна такса. Поради това,че не е представена вносна бележка за внесена държавна такса от жалбоподателя в дадения срок, е постановен обжалвания отказ.

           Съдът намира същият за незаконосъобразен.

           Незаконосъобразно е изискването, поставено от длъжностното лице по регистрацията, заявителят да внесе държавна такса. Незаконосъобразно е и на основание невнасянето й в дадения срок, да се постанови отказа за обявяване на заявените обстоятелства.Съгласно  чл. 35 от Закона за кооперациите кооперациите и кооперативните съюзи се освобождават от внасяне на всякакви държавни такси при тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация. Действително в цитираната законова разпоредба не е посочено изрично освобождаване от държавна такса при обявяване на ГФО, но принципното законово разрешение е, че с цел финансовото облекчаване на дейността на кооперациите, те следва да бъдат освободени от всякакви държавни такси във връзка с вписванията на учредяването, промените в обстоятелствата и прекратяването им. По пътя на тълкуването на разпоредбата следва да се направи извода, че всякакви вписвания и обявявания в регистъра по заявления на кооперации следва да се извършват без внасяне на държавна такса. В тази насока е налице многобройна и безпротиворечива съдебна практика, която би могла да се съобрази от длъжностното лице по регистрацията.

           По изложените съображения съдът намира, че следва да отмени обжалвания отказ на длъжностното лице от АВ и следва да даде задължителни указания за обявяване на ГФО по партидата на кооперацията –жалбоподател.

           Ето защо, на основание чл. 25, ал. 3 от ЗТР, съдът

РЕШИ:

           ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказ № 20180621114013-2/05.06.2019 г. на длъжностно лице към АВ–ТР, постановен по заявление вх. № 20180621114013-2/21.06.2019, подадено „О** К**с**“-В*, ЕИК ** за обявяване на ГФО на кооперацията за 2017 г.

           УКАЗВА на длъжностното лице към АВ да извърши заявеното обявяване по партидата на кооперацията.

           Решението е окончателно.

 

                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: