ВЧГРД № 205-2019

Определение по Гражданско дело 205/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 56

           ВОС,гражданско...........................................отделение

в закрито ……………………. заседание на двадесет и шести юни

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:В* В*                                                                                                                                                

                                                                                Членове:

                                                                                                                                                  

при секретаря………………………….. …………..………………………..…………и с участието на…………………….прокурора……………………………………..……изслуша докладваното от съдията В*…………………………......гр.д.№205

     по описа за 2019   год. и за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството по делото е образувано по реда на Глава петдесет и осма "а" от ГПК-  чл. 627б от ГПК

, въз основа на молба рег.№551/23.04.2019 г.,подадена от Н.Б.Й.,чрез назначения й с решение № 18-208-116/19.03.19г. на Председателя на НБПП процесуален представител адв.С* М*. Заявено е искане за издаване на изпълнителен лист по решение №16/2300 на РС в П****,с което С** К** А** е осъдена да заплаща на Н.Й. издръжка в размер по 155,17 евро месечно,платими предварително от майката докато детето не навърши 18-годишна възраст или докато то няма възможност да се издържа само.

Република Б** и Р**Ф** са държави членки, обвързани от Хагския протокол от 2007 г.,поради което в отношенията по признаване и изпълнение на депозираната съдебна присъда следва да намери приложение облекчената процедура по Регламент /ЕО / № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

С оглед разпоредбата на чл. 17 от Регламент /ЕО / № 4/2009 решение постановено в държава –членка се признава в друга държава членка без да се изисква каквато и да е процедура и без да е възможно да се оспори неговото признаване, т.е. то е директно изпълняемо и заинтересованият молител може да иска веднага издаване на изпълнителен лист въз основа на документите по чл. 20 от Регламент /ЕО/ № 4/2009, а именно: а) препис на решението, който отговаря на условията за доказване на неговата истинност; б) извлечение от решението, издадено от компетентния орган на държавата-членка по произход с помощта на стандартния формуляр по образеца в приложение I; в) по целесъобразност, документ, който прави опис на просрочените плащания и посочва датата, на която е извършено изчислението; г) по целесъобразност, транслитерация или превод на съдържанието на формуляра, посочен в буква б), на официалния език на държавата-членка по изпълнение.Проверката,която извършва съответният съд е формална на документите по чл. 20 от Регламент /ЕО/ № 4/2009, във връзка с и с чл. 406 от ГПК.

При извършената служебна проверка по настоящото дело,съдът констатира,че молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена от активно легитимирано лице,заинтересовано от привеждането в изпълнение на полската присъда, до компетентния окръжен съд по постоянния адрес на длъжника и е придружена с всички необходими приложения по чл. 20 от Регламент /ЕО/ № 4/2009, т.е. установени са предпоставките по  чл. 627б ал.1 от ГПК.

Молбата за издаване на изпълнителен лист е основателна и следва да бъде уважена.

На основание чл. 78, ал.6 от ГПК във връзка с чл. 83, ал.1, т.2 от ГПК длъжникът С** А** следва да бъде осъдена да заплати по сметка на ДОС държавна такса за производството по чл. 15 от Тарифата за ДТ,които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 50 лв.

Доколкото в  чл. 627б ал. 1 ГПК не е посочен срока и начина по който може да се обжалва настоящото разпореждане, следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 623, ал. 6 ГПК във вр. с чл. 407, ал.1 ГПК.

По изложените съображения,съдът

Р А З П О Р Е Д И:

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ въз основа на решение №16/2300 на РС в П*****,с което С** К** А** с ЕГН ********** е осъдена да заплаща на Н.Б.Й. , родена на 04.02.01г. считано от 09.11.15г. издръжка в размер по 155,17 евро месечно, платими предварително от майката С** А** докато детето не навърши 18-годишна възраст или докато то няма възможност да се издържа само.

ОСЪЖДА С** К** А** с ЕГН ***** с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВОС държавна такса за производството по делото в размер на сумата от 50 лв.

Разпореждането подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчване на настоящото разпореждане на молителя и в същия срок от ответника от връчване на поканата за доброволно изпълнение.

 

 

 

                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: